Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Informacja na temat konkursów ofert

Przejdź do menu 3 poziomu

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Chirurgii Naczyniowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19., w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 roku do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 roku w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - dyżury OK Chirurgii Naczyniowej [docx, 90 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 1,9 MB] Pobierz
 • Załącznik do faktury [xlsx, 12 KB] Pobierz

Kraków, 31 lipca 2018 r.

Dot.: przetarg na Udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu przetargu na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

W załączeniu do niniejszej wiadomości znajduje się Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf, 34 KB] Pobierz

Kraków, 25 lipca 2018 r.

Dot.: przetarg na Udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, że przesunięciu ulega termin rozstrzygnięcia przetargu.

Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się dnia 31.07.2018 r. o godz. 13:00.

 


Kraków, 24 lipca 2018 r.

Dot.: przetarg na Udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, że odpowiedzi na pytania Oferentów znajdują się w załączeniu do niniejszej wiadomości.

 • V odpowiedzi na pytania Oferentów - 24.07.2018 [pdf, 210 KB] Pobierz

Kraków, 18 lipca 2018 r.

Dot.: przetarg na Udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, że odpowiedzi na pytania Oferentów znajdują się w załączeniu do niniejszej wiadomości.

Ponadto opublikowany został zaktualizowany wzór umowy oraz uchwała Rady Społecznej SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego.

 • III odpowiedzi na pytania Oferentów - 18.07.2018 [pdf, 190 KB] Pobierz
 • IV odpowiedzi na pytania Oferentów - 18.07.2018 [pdf, 330 KB] Pobierz
 • Zaktualizowany wzór umowy pożyczki - 18.07.2018 r. [pdf, 370 KB] Pobierz
 • Uchwała Rady Społecznej SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego [pdf, 140 KB] Pobierz

Kraków, 17 lipca 2018 r.

Dot.: przetarg na Udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, że odpowiedzi na pytania Oferentów znajdują się w załączeniu do niniejszej wiadomości.

Ponadto opublikowany został zaktualizowany wzór umowy pożyczki oraz załączniki do odpowiedzi.

 • II odpowiedzi na pytania Oferentów - 17.07.2018 r. [pdf, 450 KB] Pobierz
 • Zaktualizowany wzór umowy pożyczki - 17.07.2018 r. [pdf, 370 KB] Pobierz
 • Załącznik do odpowiedzi - Rachunek Zysków i Strat do 31.03.2018 r. [pdf, 1,6 MB] Pobierz
 • Załącznik do odpowiedzi - Rachunek Zysków i Strat 31.05.2018 r. [pdf, 450 KB] Pobierz
 • Załącznik do odpowiedzi - bilans [pdf, 1,1 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi - Zestawienie inwestycji za okres 2010 - 2018 r. [xlsx, 30 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi - Plan Finansowy i Inwestycyjny na 2018 r. [pdf, 15 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi - planowane zakupy [xlsx, 57 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 4 do odpowiedzi - Decyzja Prorektora CM UJ o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego za 2017 r. [pdf, 360 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 5 do odpowiedzi - Decyzja Prorektora CM UJ o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego za 2016 r. [pdf, 570 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 6a do odpowiedzi - sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego 2016 r. [pdf, 2,9 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 6b do odpowiedzi - sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego 2016 r. [pdf, 2,9 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 6c do odpowiedzi - sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego 2016 r. [pdf, 1000 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 7 do odpowiedzi - pełne sprawozdania finansowe [pdf, 51 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 8 do odpowiedzi - sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego [pdf, 510 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 9a do odpowiedzi - sprawozdanie finansowe z 2015 r. [pdf, 61 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 9b do odpowiedzi - opinia biegłego rewidenta 2015 r. [pdf, 1,1 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 9c do odpowiedzi - raport biegłego rewidenta 2015 r. [pdf, 7,9 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 10a do odpowiedzi - kontrakt z NFZ SZP08/11/2018_cz 1 [pdf, 18 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 10b do odpowiedzi - kontrakt z NFZ SZP08/11/2018_cz 2 [pdf, 17 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 10c do odpowiedzi - aneks 12/2018 z 29.06.2018 - kontrakt z NFZ SZP08/11/2018 [pdf, 1,2 MB] Pobierz

Kraków, 12 lipca 2018 r.

Dot.: przetarg na Udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

W odpowiedzi na pytanie Oferentów

"Czy wyrażacie Państwo zgodę na zmianę  w umowie pożyczki w paragrafie 2 ustęp  1 dot. daty wypłaty transzy – poprzez dodanie do 3 dni słowa „robocze” jak niżej:

nie później niż 3 dni robocze od daty podpisania Umowy, nie wcześniej niż dnia 03.09.2018 roku

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym aktualizacji ulega wzór umowy, zapytanie ofertowe oraz dormularz ofertowy.

 • Warunki Przetargu na udzielenie i obsługę pożyczki – Szpital Uniwersytecki w Krakowie [Aktualizacja 12.07.2018] [pdf, 340 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Formularz oferty [Aktualizacja 12.07.2018] [pdf, 180 KB] Pobierz
 • Wzór umowy pożyczki [Aktualizacja 12.07.2018] [pdf, 370 KB] Pobierz

Kraków, 11 lipca 2018 r.

Dot.: przetarg na Udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, że odpowiedzi na pytania Oferentów znajdują się w załączeniu do niniejszej wiadomości.

Ponadto opublikowany został zaktualizowany wzór umowy pożyczki oraz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek.


 • Odpowiedzi na pytania Oferentów - 11.07.2018 r. [pdf, 310 KB] Pobierz
 • Zaktualizowany wzór umowy pożyczki [pdf, 360 KB] Pobierz
 • Zaświadczenie o niezaleganiu US i ZUS [pdf, 600 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie,

ul. Kopernika 36,

31-501 Kraków

działając na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

ogłasza

PRZETARG

Przedmiotem przetargu jest:

Udzielenie i obsługa pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu, warunki dotyczące Oferenta, sposób sporządzania oferty oraz szczegółowy opis przedmiotu przetargu i sposób realizacji opisane są w załączniku pt. Warunki Przetargu na udzielenie i obsługę pożyczki – Szpital Uniwersytecki w Krakowie do niniejszego ogłoszenia.
 2. Z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, projekcie umowy, formularzu oferty można zapoznać się w Dziale Obsługi  Prawnej    Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 371, I piętro w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, oraz w Dziale Finansowym przy ul. Kopernika 36, pok. 207 (II piętro), począwszy od dnia ogłoszenia do 23 lipca 2018 r., tel. 12 424-74-88, 12 424-70-61.
 3. Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu należy składać w  formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta – Przetarg na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań” w terminie do dnia 25 lipca 2018 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36. Decyduje moment wpływu koperty z Ofertą do Kancelarii.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 25 lipca  2018 r. o godz. 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora  ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36, Kraków, pok. 102.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 25 lipca  2018 r. o godz. 13:00.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania przetargowego, jednakże przed rozstrzygnięciem przetargu, mogą złożyć Komisji Przetargowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia przetargu w ciągu 7 dni od daty publikacji ogłoszenia o zakończeniu przetargu i jego wyniku na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu bez podania przyczyny.
 11. Ogłoszenie o zakończeniu przetargu i jego wyniku zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 12. W przypadku nieprzystąpienia wybranego Oferenta bez usprawiedliwienia do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Szpital Uniwersytecki, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia kolejnego przetargu lub wyłonienia pożyczkodawcy w inny sposób.

Dokumenty do przetargu

 • Warunki Przetargu na udzielenie i obsługę pożyczki – Szpital Uniwersytecki w Krakowie [pdf, 350 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia - oświadczenie Oferenta [pdf, 82 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Formularz ofert [pdf, 190 KB] Pobierz
 • Wzór umowy o przelew wierzytelności wobec MOW NFZ [pdf, 260 KB] Pobierz
 • Wzór umowy pożyczki [pdf, 280 KB] Pobierz
 • Weksel in blanco (załącznik nr 2 do wzoru umowy) [pdf, 180 KB] Pobierz
 • Deklaracja wekslowa (załącznik nr 2 do wzoru umowy) [pdf, 240 KB] Pobierz
 • Karta wzorów podpisów (załącznik nr 3 do wzoru umowy) [pdf, 270 KB] Pobierz
 • Wzór pełnomocnictwa do rachunku bankowego SU [pdf, 290 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań genetycznych: badanie mutacji genu KIT

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 40 II p., w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-81-15 lub 12 424-81-16
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 25 lipca 2018 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 25 lipca 2018 roku o godz. 11:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 roku w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

Szpital Uniwersytecki uprzejmie informuje o zmianie terminów obowiązujących w konkursie:


Składanie ofert - do dnia 27.07.2018r. do godz 10:00

Otwarcie ofert - 27.07.2018r. godz 11:00

Rozstrzygnięcie konkursu - 27.08.2018r.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - badanie mutacji genu KIT [docx, 68 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 2 MB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

OGŁASZA

KONKURS OFERT

.

Przedmiotem konkursu ofert jest:

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań Rezonansu Magnetycznego (MR) na rzecz pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 40 (II piętro) tel. 12 424-81-16 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu tj. dnia 28.06.2018r.,

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
w terminie do dnia 05.07.2018r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi: w dniu 05.07.2018r. o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu 
i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 05.07.2018r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

OGŁASZA

KONKURS OFERT

.

Przedmiotem konkursu ofert jest:

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań HLA na rzecz pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A)

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań Rezonansu Magnetycznego (MR) na rzecz pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B)

Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 40 (II piętro) tel. 12 424-81-16 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu tj. dnia 19.06.2018r.,

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w terminie do dnia 26.06.2018r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi: w dniu 26.06.2018r. o godz. 10:00 (Konkurs A) , o godz. 10:10 (Konkurs B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu
i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26.06.2018r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Dokumenty

 • SWKO HLA [pdf, 170 KB] Pobierz
 • Umowa HLA [pdf, 110 KB] Pobierz
 • SWKO Rezonans Magnetyczny [pdf, 200 KB] Pobierz
 • Umowa MR [pdf, 130 KB] Pobierz

Kraków, 19 czerwca 2018 r.

Dot.: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów anestezjologicznych w komórkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Komisja Konkursowa uprzejmie informuje, iż zmianie ulegają załączniki do umowy - oświadczenie przyjmującego zamówienie oraz oświadczenie lekarza realizującego świadczenia zdrowotne na rzecz przyjmującego zamówienie i otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej informacji.

Dokumenty

 • Zaktualizowany załącznik do umowy - oświadczenia przyjmującego zamówienie/lekarzy realizujących świadczenia [docx, 16 KB] Pobierz

Kraków, 19 czerwca 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów anestezjologicznych w komórkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi 
  o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 22 czerwca 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 22 czerwca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [docx, 86 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 52 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy [zip, 1,7 MB] Pobierz
 • Załącznik do umowy nr 4 - załącznik do faktury [xlsx, 11 KB] Pobierz

Kraków, 13 czerwca 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi 
  o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 20 czerwca 2018 r. do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 20 czerwca 2018 r. do godz.9:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 160 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 44 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy [zip, 1,6 MB] Pobierz

Kraków, 12 czerwca 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów  anestezjologicznych w komórkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone 
  są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi 
  o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 18 czerwca 2018 r. do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 18 czerwca 2018 r. do godz. 10:30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Kraków, 12 czerwca 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem komórek organizacyjnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Kopernika 23 – konkurs uzupełniający.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone 
  są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi 
  o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 18 czerwca 2018 r. do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 18 czerwca 2018 r. do godz. 10:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 170 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 58 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy [zip, 1,6 MB] Pobierz

Kraków, 12 czerwca 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (konkurs uzupełniający).

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone 
  są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi 
  o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 20 czerwca 2018 r. do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 20 czerwca 2018 r. do godz. 9:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [docx, 86 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 55 KB] Pobierz

Kraków, 5 czerwca 2018 r.

Dot.: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (ul. Skawińska 8).

Komisja Konkursowa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uprzejmie informuje, iż w związku z wystąpieniem okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania konkursowego, przesunięciu ulega termin składania ofert z dnia 8.06.2018 - na dzień 18.06.2018 r. - godz. 9:30.Kraków, 30 maja 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (ul. Skawińska 8).

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone
  są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi
  o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 8 czerwca 2018 r. do godz. 10:30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 180 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 49 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy [zip, 1,7 MB] Pobierz

Kraków, 24 maja 2018 r.

Dot.: Konkursu ofert: Nadzór nad wykonywaniem badań TK i opis badań TK w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Pakiet I) oraz opis badań stawów MR w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Pakiet II).

W odpowiedzi na zapytania Oferentów Komisja Konkursowa informuje o zmianie § 7 ust. 11 wzoru umowy (dot. obu Pakietów). Zaktualizowane wzory umów zostały udostępnione razem z niniejszą informacją

Dokumenty - wzory umów po pytaniach Oferentów

 • Wzór umowy po zmianach - Pakiet I (TK) [docx, 54 KB] Pobierz
 • Wzór umowy po zmianach - Pakiet II (MR) [docx, 54 KB] Pobierz

Kraków, 22 maja 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Nadzór nad wykonywaniem badań TK i opis badań TK w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Pakiet I) oraz opis badań stawów MR w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Pakiet II).

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 28 maja 2018 r. do godz. 11:30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 170 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet I (TK) [docx, 51 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet II (MR) [docx, 51 KB] Pobierz
 • Załączniki do umów [zip, 1,6 MB] Pobierz

Kraków, 17 maja 2018 r.

Komisja Konkursowa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie prowadząca postępowanie konkursowe w zakresie udzielania świadczeń psychologicznych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na dzień 23 maja 2018 r.

 


Kraków, 10 maja 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń psychologicznych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 17 maja 2018 roku do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 17 maja 2018 roku o godz. 8:30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 17 maja 2018 roku o godz. 9:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Kopernika 21a [doc, 150 KB] Pobierz
 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Kopernika 21a + Śniadeckich 3 [doc, 150 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Kopernika 21a + Śniadeckich 3 [docx, 51 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Kopernika 21a [docx, 51 KB] Pobierz
 • Załączniki do umów [zip, 1,6 MB] Pobierz

Kraków, 10 maja 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów uzupełniających w Oddziale Klinicznym Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 17 maja 2018 roku do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 17 maja 2018 roku o godz. 8:30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 17 maja 2018 roku o godz. 8:45 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [docx, 84 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 55 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy [zip, 1,6 MB] Pobierz

Kraków, 10 maja 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii w szczególności związanych z wykonywaniem zabiegów dostępu dializacyjnego w OK Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 16 maja 2018 roku do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 10:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 140 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 52 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy [zip, 1,6 MB] Pobierz

Kraków, 10 maja 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń dziennych i ambulatoryjnych w zakresie terapii uzależnienia oraz leczenia uzależnień w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 16 maja 2018 roku do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 10:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 160 KB] Pobierz
 • Załączniki do umów [zip, 1,6 MB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet I [docx, 51 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet II [docx, 52 KB] Pobierz

Kraków, 23 kwietnia 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii w szczególności związanych z wykonywaniem zabiegów dostępu dializacyjnego w OK Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 2 maja 2018 roku do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 2 maja 2018 roku o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 2 maja 2018 roku o godz. 10:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 140 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 51 KB] Pobierz
 • Zał 1 do umowy [docx, 1,6 MB] Pobierz
 • Zał 2 do umowy [docx, 29 KB] Pobierz
 • Zał 3 do umowy - wzór załącznika do faktury [xlsx, 11 KB] Pobierz
 • Zał 4 do umowy [docx, 13 KB] Pobierz

Kraków, 20 kwietnia 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń dziennych i ambulatoryjnych w zakresie terapii uzależnienia oraz leczenia uzależnień w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 roku do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godz. 10:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty konkursowe

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 160 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet I (psycholog) [docx, 50 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet II (psychiatra) [docx, 50 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy [docx, 1,6 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy [docx, 29 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy - załącznik do faktury [xlsx, 11 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy [docx, 13 KB] Pobierz

Kraków, 6 kwietnia 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


1 .Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań wolnej hemoglobiny w moczu

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, pok. 210 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 6 kwietnia 2018 roku, tel. 12 424-78-86.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 roku do godz. 8.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 13 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018 roku.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Kraków, 27 marca 2018 r.

Dot.: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nadzoru nad wykonaniem oraz opisu badań TK (Pakiet I) oraz MR (Pakiet II) w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

W odpowiedzi na złożone pytania do wzoru umowy Komisja Konkursowa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie załącza wzory umów do poszczególnych pakietów wraz z komentarzami zawierającymi odpowiedzi.

Ponadto Komisja informuje, że w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert nie zostały wprowadzone żadne zmiany.

Przypominamy, że termin składania ofert upływa dnia 28 marca 2018 r. o godz. 9:00.

Odpowiedzi

 • Wzór umowy z odpowiedziami - Pakiet I (TK) [docx, 1,7 MB] Pobierz
 • Wzór umowy z odpowiedziami - Pakiet II (MR) [docx, 1,7 MB] Pobierz

Kraków, 26 marca 2018 r.

Dot.: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nadzoru nad wykonaniem oraz opisu badań TK (Pakiet I) oraz MR (Pakiet II) w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

W związku ze złożonymi pytaniami do wzoru umowy Komisja Konkursowa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uprzejmie informuje o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 28 marca 2018 r. do godz. 9:00 (w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 36).

W związku z powyższym, przesunięciu ulega również termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkurs na dzień 28 marca 2018 r. godz. 10:00 (otwarcie ofert).

 


Kraków, 20 marca 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nadzoru nad wykonaniem oraz opisu badań TK (Pakiet I) oraz MR (Pakiet II) w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie;

  1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 27 marca 2018 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
  3. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 10:00, w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
  4. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
  6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  7. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
  8. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
  9. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

   

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami [doc, 190 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet I (TK) [docx, 1,9 MB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet II (MR) [docx, 1,6 MB] Pobierz

Kraków, 19 marca 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem komórek organizacyjnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Kopernika 23

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 3. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 10:00, w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 4. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 8. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 9. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami [doc, 150 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 5 do SWKO - FORMULARZ OCENY KRYTERIÓW [docx, 15 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 3,4 MB] Pobierz
 • Załącznik do umowy - załącznik do faktury [xlsx, 11 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 4 do SWKO (załącznik do umowy) - oświadczenie Przyjmującego Zamówienie [docx, 13 KB] Pobierz

 


Kraków, 19 marca 2018 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Chirurgii Naczyniowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 
  27 marca 2018 r., do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 3. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10:00, w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 4. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 8. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 9. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami [docx, 87 KB] Pobierz
 • Wzór umowy wraz z załącznikami [docx, 1,9 MB] Pobierz

Kraków, dnia 22 marca 2018 r.

Dot. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania badań USG tętnic domózgowych, wewnątrzczaszkowych i kończyn.

Komisja Konkursowa uprzejmie informuje o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 28.03.2018 r. do godz. 8:00 oraz o przesunięciu terminu otwarcia i rozstrzygnięcia na dzień 28.03.2018 r. godz. 10:00.


Kraków, 19 marca 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania badań USG tętnic domózgowych, wewnątrzczaszkowych i kończyn.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia
  23 marca 2018 r. do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 3. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 23 marca 2018 r. o godz. 10:00, w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 4. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 8. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 9. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami [doc, 130 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - wraz z załącznikami [docx, 1,9 MB] Pobierz

Kraków, 7 marca 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Chirurgii Naczyniowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone
  są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia
  15 marca 2018 r., do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 3. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 15 marca 2018 r., o godz. 10:00, w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 4. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 15 marca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 8. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 9. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [docx, 85 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 71 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia
  26 lutego 2018 roku do godz. 10:00
  w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 3. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 26 lutego 2018 roku o godz. 12:30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 4. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 roku w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 8. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 9. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z Formularzami [docx, 73 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 57 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, pok. 210  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-78-86.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 21 lutego 2018 roku do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 21 lutego 2018 roku o godz. 9:30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 roku w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

1. W związku z uzupełnieniem danych finansowych w umowie, zamieszczony został nowy wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWKO.

 

Dokumenty:

 • Szczegółowe warunki konkurus ofert [docx, 56 KB] Pobierz
 • Wzór umowy nowy [docx, 51 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń psychologicznych z zakresu leczenia środowiskowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 21 lutego 2018 roku do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 21 lutego 2018 roku o godz. 9:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 roku w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z formularzami [doc, 150 KB] Pobierz
 • Wzór Umowy [docx, 54 KB] Pobierz

 


 

Dot. konkurs ofert w zakresie udzielania dyżurów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  - Skawińska 8

15 lutego 2018 r.

W związku z koniecznością doprecyzowania postanowień umownych Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy. Dołączony zostaje również załącznik do umowy - wzór załącznika do faktury.

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci dyżurów lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ul. Skawińska 8, Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 21 lutego 2018 roku do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 21 lutego 2018 roku o godz. 9:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 roku w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z formularzami [docx, 74 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - 15.02.2018 r. [docx, 67 KB] Pobierz
 • Załącznik do umowy - wzór załącznika do faktury [xlsx, 13 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Konkurs A: udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w trakcie procedury brachyterapii onkologicznej przez techników elektroradiologii w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

KONKURS B: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów w Oddziale Klinicznym Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 2 lutego 2018 roku, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 9 lutego 2018 roku do godz. 8:00 (Konkurs A i B) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 9 lutego 2018 roku o godz. 9:00 (Konkurs A i B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 9 lutego 2018 r. o godz. 9:00 (Konkurs A) i o godz. 9:30 (Konkurs B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Konkurs A - SWKO brachyterapia technik elektroradiologii [doc, 150 KB] Pobierz
 • Konkurs A - wzór umowy technik elektroradiologii [docx, 50 KB] Pobierz
 • Konkurs B - SWKO dyżury lekarskie OK Pulmonologii [docx, 70 KB] Pobierz
 • Konkurs B - wzór umowy dyżury OK Pulmonologii [docx, 64 KB] Pobierz
 • Konkurs B - załącznik do umowy - oświadczenie [docx, 15 KB] Pobierz

Do wszystkich Oferentów

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów w OK Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.01.2018 o godz. 14:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala.

 

Do wszystkich Oferentów

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów w OK Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Komisja Konkursowa informuje, że z uwagi na wpłynięcie zapytań do wozru umowy, działając w oparciu o pkt 22 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert dokonuje przesunięcia terminu składania ofert na dzień 31 stycznia 2018 r. (środa) godz. 9:00.

Odpowiedzi na pytania oraz nowy termin otwarcia ofert zostaną opublikowane w późniejszym terminie.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów w Oddziale Klinicznym Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub12 424-70-56.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 30 stycznia 2018 roku do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 30 stycznia 2018 roku o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 roku w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [docx, 70 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 62 KB] Pobierz
 • Oświadczenie - załącznik do umowy [docx, 15 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 217 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT
.

1.Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 36 tel. 12 424-78-86 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu tj. dnia 12.01.2018r.,

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 30.01.2018r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi: w dniu 30.01.2018r. o godz. 13:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30.01.2018r. o godz. 14:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36 pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Badania Laboratoryjne [pdf, 190 KB] Pobierz
 • Wzór Umowy [docx, 55 KB] Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania oferentów 1 [pdf, 360 KB] Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania oferentów [pdf, 53 KB] Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania oferentów 2 [pdf, 28 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych, bakteriologicznych i parazytologicznych

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, pok. 210  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 15 grudnia 2017 roku, tel. 12 424-78-86.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 21 grudnia 2017 roku do godz.8:30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 9:30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 9:45 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 • SWKO - badania bakteriologiczne [pdf, 190 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - badania bakteriologiczne [docx, 52 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań genetycznych

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, pok. 210  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 15 grudnia 2017 roku, tel. 12 424-78-86.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 29 grudnia 2017 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 29 grudnia 2017 roku o godz. 10:30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 roku o godz. 11:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 • SWKO - badania genetyczne [pdf, 210 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 89 KB] Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania Oferentow [pdf, 590 KB] Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania Oferentów cz II [pdf, 230 KB] Pobierz

15 grudnia 2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci do lat 18 oraz prowadzenie punktu szczepień.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 15 grudnia 2017 roku, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 22 grudnia 2017 roku do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 22 grudnia 2017 roku o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 22 grudnia 2017 roku o godz. 10:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - POZ [docx, 86 KB] Pobierz
 • Wzór Umowy [docx, 35 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

OGŁASZA

KONKURS OFERT

.1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów w wybranych Oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pakiet I – Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii  OK Chorób Wewnętrznych

Pakiet II – Oddział Kliniczny Nefrologii

Pakiet III – Oddział Obserwacyjno-Internistyczny

Pakiet IV – Oddział Kliniczny Alergii i Immunologii

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji ds. umów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ul. Kopernika 19, tel. 12 424 – 70- 24 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 21.12.2017r. do godz. 8:30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi: w dniu 21.12.2017r. o godz. 9:30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21.12.2017 r. o godz. 09:45 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36 pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, do przesunięcia terminu składania ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - dyżury [docx, 74 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet I - Choroby Wewnętrzne [docx, 56 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet II - Nefrologia [docx, 57 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet III - Oddział Obserwacyjno-Internistyczny [docx, 50 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet IV - Alergia i Immunologia [docx, 56 KB] Pobierz

Kraków, 7 grudnia 2017 r.

Dot.: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ dla dzieci do lat 18 oraz prowadzenie punktu szczepień

Do wszystkich Oferentów:

W odpowiedzi na pytania dot. kar umownych:

1) Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej określonej w § 8 ust. 2 do wysokości 1500 zł ?

2) Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej określonej w § 8 ust. 3 do wysokości 500 zł ?

3) Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej określonej w § 8 ust. 4 do wysokości 100 zł ?

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych. W związku z powyższym wzór umowy nie ulega zmianie.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci do lat 18 oraz prowadzenie punktu szczepień.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi
  o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 28 listopada 2017  roku, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 12 grudnia 2017 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 12 grudnia 2017 roku o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 roku o godz. 12:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [docx, 86 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 36 KB] Pobierz


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w trakcie procedury brachyterapii onkologicznej przez techników elektroradiologii w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 29 listopada 2017 roku, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 6 grudnia 2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 6 grudnia 2017 r. ogodz. 11:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 r. o godz. 11:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 150 KB] Pobierz
 • wzór umowy [docx, 49 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

.Przedmiotem konkursu ofert jest:

KONKURS A: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie brachyterapii onkologicznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

KONKURS B: udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w trakcie procedury brachyterapii onkologicznej przez techników elektroradiologii w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 21 listopada 2017 roku, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 28 listopada 2017 roku do godz. 9:00 (Konkurs A i B) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu  28 listopada 2017 roku o godz. 13:00 (Konkurs A i B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 13:15 (Konkurs A i B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Konkurs A - LEKARZE [doc, 150 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Konkurs A, Pakiet I - lekarz specjalista [docx, 48 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Konkurs A, Pakiet II - lekarz koordynator [docx, 50 KB] Pobierz
 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Konkurs B - TECHNIK [doc, 150 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Konkurs B - TECHNIK [docx, 49 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (przy ul. Skawińskiej 8) Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy
  i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 21 listopada 2017 roku, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 28 listopada 2017 roku do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 12:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 140 KB] Pobierz
 • wzór umowy [docx, 55 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 5 do umowy [doc, 77 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 6 do umowy [xlsx, 12 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 31 października 2017 roku do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 31 października 2017 roku o godz. 8:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 31 października 2017 roku o godz. 8:30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami [doc, 180 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet I (świadczenia psychiatryczne) [docx, 52 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet II (świadczenia pedagogiczne) [docx, 52 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet III (świadczenia psychologiczne) [docx, 52 KB] Pobierz

Kraków, 11 września 2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie,

ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków,

działając na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ogłasza przetarg na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł na spłatę zobowiązań.

PRZETARG

1. Przedmiotem przetargu jest:

Udzielenie i obsługa pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł na spłatę zobowiązań.

2. Warunki uczestnictwa w przetargu oraz warunki dotyczące Oferenta.

1)  Oferent posiada uprawnienia w zakresie świadczenia objętego przetargiem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Oferent posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia objętego przetargiem.

3) Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem kapitałowym i majątkowym.

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta zapewnia prawidłową realizację świadczenia objętego przetargiem.

5) Z przetargu wyklucza się Oferenta:

a) który nie wykazał spełniania warunków uczestnictwa w przetargu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;

- skarbowe;

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5) lit. b niniejszego ogłoszenia o przetargu;

d) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Szpital Uniwersytecki w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f)  który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Szpital Uniwersytecki, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Szpital Uniwersytecki w przetargu;

g)  który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Szpitala Uniwersyteckiego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w przetargu;

h) który brał udział w przygotowaniu przetargu lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu przetargu,

i) który z innymi Oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Oferentami w przetargu,

j)  będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

k) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przetargu,

l)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

6) Ofertę wykluczonego Oferenta uznaje się za odrzuconą.

3. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu i sposób realizacji.

a) Celem pozyskania pożyczki jest restrukturyzacja finansowa zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego.

b)  Pożyczka przeznaczona jest na spłatę zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego.

c) Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu mowa jest o dniach roboczych jako dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych o pracy.

d) Spłata kapitału następować będzie w 75 miesięcznych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego. Przewidywany okres finansowania to okres od dnia 16 października 2017  roku do dnia 29 grudnia 2023 roku.  Pierwsza spłata kapitału pożyczki nastąpi 31 października 2017 roku. Natomiast spłaty odsetek następować będą miesięcznie począwszy od dnia 31 października 2017 roku do dnia 29 grudnia 2023 roku.

e)  Wypłata pożyczki na rachunek bankowy Szpitala Uniwersyteckiego nastąpi w trzech transzach wysokości 5.000.000,00 zł każda. I tak wypłata pierwszej transzy w wysokości 5.000.000,00 zł nastąpi nie później niż 3 dni od daty podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż dnia 16 października 2017 roku., wypłata drugiej transzy w wysokości 5.000.000,00 zł nastąpi dnia 6 listopada 2017 roku, wypłata trzeciej transzy w wysokości 5.000.000,00 zł nastąpi dnia 4 grudnia 2017 roku.

f)  Dla celów oferty jako hipotetyczną datę uruchomienia środków należy przyjąć dzień 16 października 2017 roku.

g)  Naliczenie odsetek przez Oferenta odbywać się będzie na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca począwszy od października 2017 roku do grudnia 2023 roku. Oferent z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych pisemnie informuje Szpital Uniwersytecki (drogą mailową na adresy: echolewa@su.krakow.pl oraz jderenda@su.krakow.pl) o wysokości odsetek przypadających do zapłaty na koniec miesiąca.

h)  Spłata odsetek następować będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

i)  Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do wcześniejszego spłacenia całości lub części kapitału bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

j) Na potrzeby sporządzenia oferty należy przyjąć następujący harmonogram spłat rat kapitałowych:

liczba rat

wysokość raty

wartość spłacanego kapitału

1-75

200.000,00

15.000.000,00

k)  Jedynym dopuszczonym przez Szpital Uniwersytecki kosztem finansowania jest oprocentowanie kapitału składające się ze stawki referencyjnej WIBOR 1M plus marża wyrażona w procentach w stosunku rocznym. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 5 września 2017 roku (1,66%) i dotyczy tylko oprocentowania podawanego przez Oferenta w ofercie. Do wysokości naliczania kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365/366 dni. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok ma 365/366 dni.

l)  Wysokość stopy zmiennej w okresie trwania umowy ustala się według notowań stopy bazowej (stawki referencyjnej) WIBOR 1M opublikowanej na 2 dni robocze przed początkiem każdego okresu odsetkowego. Zmiana oprocentowania umowy pożyczki spowodowana zmianą stopy bazowej WIBOR 1M, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia ze Szpitalem Uniwersyteckim aneksu do umowy.

m) W przypadku gdy termin spłaty przewidziany w umowie przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, wierzytelność Oferenta zostanie spłacona w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

n) Szpital Uniwersytecki, za zgodą Oferenta, zastrzega możliwość przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych o 30 dni, jednak nie dłużej niż do dnia ostatecznej spłaty pożyczki ustalonej w umowie. Powyższe nastąpi po złożeniu Oferentowi wniosku o przesunięcie raty co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem spłaty raty podlegającej przesunięciu. Dana rata będzie mogła być przesunięta tylko raz o maksymalnie 30 dni. Przesunięcie terminu spłaty nie dotyczy płatności odsetek. Szpital Uniwersytecki maksymalnie 6 razy w okresie trwania umowy będzie mógł skorzystać z możliwości przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych. Każda rata kapitału, której termin spłaty został przesunięty, traktowana jest indywidualnie i pomniejsza limit ilości dopuszczalnych przesunięć terminów spłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

o)  Szpital Uniwersytecki dopuszcza ponoszenie kosztu oprocentowania pożyczki jedynie za czas faktycznego korzystania z finansowania.

p)  Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości ponoszenia opłat z tytułu prowizji za gotowość, prowizji od uruchomienia środków, prowizji za wcześniejszą spłatę całości lub części kapitału itp.

q) Jako zabezpieczenie Szpital Uniwersytecki dopuszcza:

- Cesję wierzytelności do wysokości  22 500 000,00 zł wynikających z umowy Szpitala Uniwersyteckiego z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ (dalej jako „MOWNFZ”) w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach której kwota zobowiązania stanowi wartość zakresów podlegających odrębnemu finansowaniu oraz wartość ryczałtu PSZ, wyznaczonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy. Zgodnie z Protokołem Uzgodnień z dnia 8 września 2017 roku zawarcie przedmiotowej umowy na pierwszy okres rozliczeniowy nastąpi do dnia 15 września 2017 roku. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do doprecyzowania zakresu wierzytelności wynikających z umowy z MOWNFZ, które będą przedmiotem cesji.

-  Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową sporządzoną zgodnie z przepisami prawa wekslowego.

- Udzielenie Oferentowi pełnomocnictwa do rachunku bankowego Szpitala Uniwersyteckiego, na który kierowane będą przepływy z umowy z MOWNFZ stanowiącej zabezpieczenie pożyczki, do wysokości kwoty stanowiącej wartość wymagalnych wierzytelności wynikających z umowy pożyczki.

-        Przed uruchomieniem pierwszej transzy pożyczki Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do złożenia w MOWNFZ zawiadomienia o zawarciu umowy o przelew wierzytelności oraz druku potwierdzenia wraz z załączoną uwierzytelnioną kopią umowy o przelew wierzytelności. Uwierzytelniona kopia potwierdzenia odbioru przedmiotowych dokumentów przez MOWNFZ zostanie niezwłocznie wysłana przez Szpital Uniwersytecki Oferentowi. W chwili otrzymania przez Szpital Uniwersytecki pisemnego potwierdzenia przez MOWNFZ przyjęcia do realizacji cesji wierzytelności z umowy, Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do niezwłocznego wysłania uwierzytelnionej kopii przedmiotowego potwierdzenia, jednak nie później niż do 4.12.2017 r.

r)  Szpital Uniwersytecki nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

s) Szpital Uniwersytecki nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.

t)  Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania żadnej części przetargu podwykonawcy.

4. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu:

a) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w przetargu i braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie Oferenta dotyczące stanu majątkowego Szpitala Uniwersyteckiego – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu - oświadczenie Oferenta);

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent  nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e)  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ust. 2 pkt. 5) lit. b) lub c) ogłoszenia, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f)  Pełnomocnictwo - do reprezentowania Oferenta w postępowaniu albo do reprezentowania oferenta w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca oferenta
w przetargu nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

1. Z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, wzorze umowy, formularzu oferty można zapoznać się w Dziale ds. Systemów Zarządzania, Organizacji i Kontroli  Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 371, I piętro w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, oraz w Dziale Finansowym przy ul. Kopernika 36, pok. 207 (II piętro), począwszy od dnia 12 września 2017 r. do 20 września 2017 r., tel. 12 424-74-88, 12 424-70-61.

2. Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta – Przetarg na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań” w terminie do dnia 26 września 2017 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36. Decyduje moment wpływu koperty z Ofertą do Kancelarii.

3. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 26 września 2017 r. o godz. 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora  ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36, Kraków, pok. 102.

5.Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryterium:

Nazwa kryterium

Sposób oceny ofert

Waga

Cena wyrażona procentowo

Liczba punktów = ( Amin/Ai ) * 100 %

gdzie:

- Amin – najniższe oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, spośród wszystkich ofert ocenianych

- Ai – oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, podane w ofercie ocenianej

100 %

 1. Cenę oferty stanowi oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym. Przez oprocentowanie należy rozumieć sumę wartości stawki WIBOR 1M oraz marży. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 5 września  2017 roku (1,66%). Do wysokości naliczania kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365/366  dni.
 2. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 26 września 2017 roku o godz. 13:00, z zastrzeżeniem ust. 4
 3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowo licytacji ustnej (zwanej dalej „licytacją”), jeżeli w ramach przetargu pisemnego złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. W toku licytacji będzie stosowane wyłącznie kryterium ceny wyrażonej procentowo, przy czym ceną wywoławczą jest najniższa cena ofertowa. Szpital Uniwersytecki powiadomi Oferentów o skorzystaniu z prawa, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przez ustne publiczne obwieszczenie w dniu 26 września 2017 r. o godz. 12:00 w gabinecie Z-cy Dyrektora  ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36, Kraków, pok. 102. Miejscem przeprowadzenia licytacji będzie gabinet, o którym mowa w zdaniu poprzednim, licytacja odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. o godzinie 12:15. Oferent jest zobowiązany do zapewnienia obecności prawidłowo umocowanego przedstawiciela (w szczególności przedstawiciel musi mieć prawo do uczestnictwa w licytacji, składania w jej toku ofert i postąpień). Oferent jest zobowiązany do wykazania prawidłowości umocowania przedstawiciela na podstawie dokumentów w oryginale lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza na wezwanie Szpitala Uniwersyteckiego przed rozpoczęciem licytacji. Prawidłowość umocowania stwierdza Szpital Uniwersytecki przed rozpoczęciem licytacji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczające jest przystąpienie do licytacji przynajmniej jednego Oferenta. Przebieg licytacji będzie protokołowany (w formach wybranych przez Szpital Uniwersytecki).
 4. Przedstawiciel Szpitala Uniwersyteckiego otwiera licytację, przekazując uczestnikom licytacji informacje o przedmiocie licytacji, cenie wywoławczej oraz wysokości postąpienia. Ceną wywoławczą jest najniższa cena ofertowa. Minimalne postąpienie wynosi 0,1%. Po przekazaniu informacji, o których mowa powyżej, przedstawiciel Szpitala Uniwersyteckiego wzywa do składania postąpień. Licytację wygrywa uczestnik, który zaoferował cenę najniższą – jeśli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt nie zaoferował niższej ceny. W takim przypadku przedstawiciel Szpitala Uniwersyteckiego stwierdza, iż licytacja ulega zakończeniu i powiadamia obecnych o jej wyniku, po czym sporządza protokół. Protokół jest podpisywany przez wszystkich uczestników licytacji i przedstawiciela Szpitala Uniwersyteckiego. Odmowa podpisania protokołu przez uczestnika licytacji nie ma wpływu na związanie ofertą złożoną w toku licytacji.
 5. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania licytacji w każdej chwili.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Oferenci w toku postępowania przetargowego, jednakże przed rozstrzygnięciem przetargu, mogą złożyć Komisji Przetargowej umotywowany protest.
 8. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia przetargu w ciągu 7 dni od daty publikacji ogłoszenia o zakończeniu przetargu i jego wyniku na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 9. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu bez podania przyczyny.
 10. Ogłoszenie o zakończeniu przetargu i jego wyniku zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 11. Umowa zostanie zawarta na wzorze przygotowanym przez Szpital Uniwersytecki.
 12. W przypadku nieprzystąpienia wybranego Oferenta bez usprawiedliwienia do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Szpital Uniwersytecki, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia kolejnego przetargu lub wyłonienia pożyczkodawcy w inny sposób.

6. Zakaz cesji.

 1. Oferent nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Wierzytelności wynikające z umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Szanowni Oferenci,

W związku z zapytaniami odnośnie terminu rozpoczęcia ew. licytacji ustnej uprzejmie informujemy, co następuje:

 

Szpital Uniwersytecki powiadomi Oferentów o skorzystaniu z prawa do przeprowadzenia licytacji ustnej przez publiczne obwieszczenie w dniu 3 października 2017 r. o godz. 14:00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36, Kraków, pok. 102. Miejscem przeprowadzenia licytacji będzie gabinet, o którym mowa w zdaniu poprzednim, licytacja rozpocznie się w dniu 3 października 2017 r., o godzinie 14:15.

 

Nazwa kryterium

Sposób oceny ofert

Waga

Cena wyrażona procentowo

Liczba punktów = ( Amin/Ai ) * 100 %

gdzie:

- Amin – najniższe oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, spośród wszystkich ofert ocenianych

- Ai – oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, podane w ofercie ocenianej

100 %

Ogłoszenie i załączniki

 • Ogłoszenie o przetargu - Szpital Uniwersytecki w Krakowie - pożyczka 15 000 000 zł [docx, 910 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie Oferenta [docx, 26 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy [docx, 59 KB] Pobierz
 • Deklaracja wekslowa [docx, 50 KB] Pobierz
 • Weksel in blanco [docx, 24 KB] Pobierz
 • Uchwała Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego - zgoda na pożyczkę [pdf, 17 KB] Pobierz
 • GNB pożyczka 15 mln - odpow. LAST DL 20170919 MS [pdf, 760 KB] Pobierz
 • Ryczałt PZS X-XII 2017 protokółł SU i MOWNFZ [pdf, 8,2 MB] Pobierz
 • MOWNFZ inf.ze stron przedłuz. umów do 30.09. [pdf, 130 KB] Pobierz
 • Getin Bank karta wzorów podpisu do umowy pożyczki 2017 [docx, 17 KB] Pobierz
 • Plan Inwestycyjny 2017 [pdf, 15 MB] Pobierz
 • zgoda Dyrektora SU na przesuniecie terminu składania ofert na 3.10.2017 [pdf, 530 KB] Pobierz
 • zaktualizowany wzór umowy POŻYCZKI 20170919 MS [docx, 36 KB] Pobierz
 • Plan naprawczy 2017-2018 [pdf, 4,7 MB] Pobierz
 • Magellan S.A. Pytania i ostateczne odpowiedzi 28.09.2017 r. [docx, 410 KB] Pobierz
 • Pełnomocnictwo nr 189/2017 [pdf, 160 KB] Pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf, 200 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

OGŁASZA

KONKURS OFERT

.

Przedmiotem konkursu ofert jest:

KONKURS A: Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych oraz dyżury w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

KONKURS B: Udzielanie świadczeń psychiatrycznych  dla dorosłych w trybie ambulatoryjnym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi
  o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 4 września 2017 roku,
  tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 8 września 2017 roku do godz. 12:00  (KONKURS A) oraz do dnia 11 września 2017 roku do godz. 12:00 (KONKURS B) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 8 września 2017 roku o godz. 12:15 (KONKURS A) oraz w dniu 11 września 2017 roku o godz. 12:15 (KONKURS B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 8 września 2017 roku o godz. 12:30 (KONKURS A) oraz w dniu 11 września 2017 roku o godz. 12:30 (KONKURS B w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Załączniki do ogłoszenia

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Konkurs A (dyżury i ambulatoria) [doc, 140 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Konkurs A (dyżury i ambulatoria) [docx, 53 KB] Pobierz
 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Konkurs B (ambulatoria) [doc, 130 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Konkurs B (ambulatoria) [docx, 49 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 217 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

.

 1. 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 36/210 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu tj. dnia 18.07.2017r., tel. 12 424-78-86.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 25.07.2017r. do godz. 8:30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi: w dniu 25.07.2017r. o godz. 09:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25.07.2017r. o godz. 14:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36 pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 217 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Konkurs A: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań genetycznych na rzecz pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Konkurs B: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych

Konkurs C: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów anestezjologicznych w komórkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 36/210 tel. 12 424-78-86 (Konkurs A, B) oraz w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ul. Kopernika 19 pok 5. (II piętro) tel. 12 424 – 70- 24 (Konkurs C) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu tj. dnia 22.06.2017r.,.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 7.07.2017r. do godz. 8:30 (Konkursy A,B) oraz 29.06.2017r. do godz. 8:00 (Konkurs C) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi: w dniu 07.07.2017r. o godz. 09:00 (Konkurs A), godz. 9:10 (Konkurs B) oraz 29.06.2017r. o godz. 8:35 (Konkurs C) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 11.07.2017r. o godz. 09:00 (Konkurs A), godz. 9:10 (Konkurs B) oraz 29.06.2017r. o godz. 8:50 (Konkurs C) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36 pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
  o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, iż w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert na wykonywanie laboratoryjnych badań diagnostycznych (Konkurs B) z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWKO, w Pakiecie 1, Lp. 6 w miejscu badania "Typowanie molekularne HLA DR HLA DQ" winno znaleźć się badanie "Typowanie molekularne HLA ABC DR DQ".

W odpowiedzi na zapytania oferentów, Szpital Uniwersytecki udziela następujących odpowiedzi dot. zmian we wzorach umów:

 

 

 1. Par. 2 ust. 4 - Wnosimy o zmianę po przez zmianę słowa "posiadanego" na "będącego w dyspozycji"

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu.

 1. Par. 3 ust. 6 -  Wnosimy o zmianę zapisu na następujący:

6. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych Badań. Przyjmujący Zamówienie ponosi koszt powtórzenia Badania, chyba, że jego powtórzenie nie nastąpiło z winy Przyjmującego Zamówienie.

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu

 1. Par. 3 ust. 7 - Wnosimy o zmianę zapisu poprzez dodanie w drugim zdaniu po słowach "Przyjmujący Zamówienie" słów "w przypadku zasadności reklamacji".

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu. Zmiana została uwzględniona we wzorze umowy.

 1. Par. 5 ust.10 - Wnosimy o dodanie na końcu zdania następującej treści: "Przyjmującemu Zamówienie przysługuje prawo do odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia."

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu. Zmiana została uwzględniona we wzorze umowy.

 

 1. Par. 6 ust. 2 lit. a - Wnosimy o zmianę na "a. za zwłokę w wykonaniu zleconego Badania - w wysokości 10% ceny brutto tego badania za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 30% ceny badania,"

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu.

 

 1. Par. 6 ust. 3 -  Wnosimy o  zmianę poprzez zamianę słowa "opóźnienia" na "zwłoki". W dotychczasowym brzmieniu zapis ten pozostaje w kolizji z zapisem Par. 3 ust. 4 wzoru umowy. W sytuacji zgłoszonego zgodnie z Par 3 brakiem możliwości wykonania badania, Szpital nie płaci kary, jak również wykonania badań w innym podmiocie!

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu

 

 1. Par 6 ust. 4 - Wnosimy o  zmianę zapisu na następujący:

"  4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, również w sytuacji gdy szkoda poniesiona przez Stronę przekracza wartość zastrzeżonej kary umownej."

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu

 

 1. Par. 7 ust. 3 lit d - Wnosimy o zmianę zapisu poprzez dodanie na jego końcu słów "w okresie 3 miesięcy,"

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 poz. 1638 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1793 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


1. Przedmiotem konkursów ofert jest

Udzielanie świadczeń lekarsko-pielęgniarskich w Poradni Chorób Alergicznych Zespołu Poradni Specjalistycznych - ul. Skawińska 8.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 21 czerwca 2017 roku, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 28 czerwca 2017 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 29 czerwca 2017 roku o godz. 8.15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku o godz. 8.30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, (konkurs na realizację projektów związanych z działaniami projakościowymi dedykowanymi podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2  Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych nr POWR.05.02.00-IP.05-00-008/17)

 1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Szpital Uniwersytecki w Krakowie ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, (konkurs na realizację projektów związanych z działaniami projakościowymi dedykowanymi podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2  Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych nr POWR.05.02.00-IP.05-00-008/17)

 

Konkurs naboru partnera prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

 1. CEL PARTNERSTWA:

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się realizację działań związanych z  działaniami projakościowymi dedykowanymi podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie będzie pełnił rolę Lidera partnerstwa.

 1. WYMAGANIA I OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu.

Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań / działań w projekcie.

Partner jest podmiotem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

4. KRYTERIA WYBORU PARTNERA

4.1. Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

a) Prowadzona działalności potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.

b) Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

c) Podmiot nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.

d) Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.:  art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885);  art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).

Partner jest podmiotem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

f) Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

g) Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

5. KRYTERIA OCENY OFERT:

a) Okres prowadzenia działalności w okresie przed terminem składania ofert:

 1. do 3 lat – 0 pkt
 2. od 3 do 5 lat – 5 pkt
 3. od 5 do 8 lat – 10 pkt
 4. powyżej 8 lat – 15 pkt

b) Doświadczenie w realizacji projektów jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, realizowanych we współpracy ze szpitalem/-ami lub na ich rzecz, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu:

 1. do 2 projektów– 0 pkt,
 2. od 3 do 5 projektów – 10 pkt,
 3. od 6 do 10 projektów – 20 pkt,
 4. 11 i więcej projektów – 30 pkt.

d) Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci know-how, potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego oraz finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 50 pkt.

e) Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań  w projekcie – od 0 do 50 pkt.

f) Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego jakości, które są potwierdzane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone stosownym certyfikatem (5 pkt. za każdy z posiadanych certyfikatów, max. 15 punktów). Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w certyfikatu (-ów) / akredytacji powinna zostać dołączona do oferty.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):

a) Wypełniony „Formularza oferty” – zgodny co do treści - z wzorem dołączonym do ogłoszenia.

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.

c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.

e) Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

f) Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.

g) Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.

7. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:

a) Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

b) Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

c) Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty).

d) Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

e) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, na adres:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Sekcja ds. Działalności Komercyjnej i  Nowych Projektów

ul. Kopernika 36

31-501 Kraków

oraz przesłać elektroniczną wersję zeskanowaną wraz z podpisami lub  elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej,  na adres:

nowe.projekty@su.krakow.pl

f) Termin składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, lecz nie później niż do dnia 27.06.2017 r. - decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej na serwer ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

g) Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

h) Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

i) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.

j) Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.

k) W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.

l) Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

Adres kontaktowy do bieżących zapytań związanych z postępowaniem: nowe.projekty@su.krakow.pl

8. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

a) Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 1 dnia od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego. Decyduje data wpływu odwołania do ogłaszającego konkurs.

b) Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej, na adres tożsamy z adresem składania ofert.

c) Odwołanie rozpatrzy Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. O rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

d) W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

9. DODATKOWE INFORMACJE:

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów / partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Kraków, dnia 5 czerwca 2017 r.

Załączniki:

 1. Wzór „Formularza ofertowego” – załącznik nr 1.
 • Formularz ofertowy [doc, 57 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 poz. 1638 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1793 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


1. Przedmiotem konkursów ofert jest

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych oraz psychologicznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgicznych i neurotraumatologicznych świadczeń lekarskich w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Konkurs B).

C. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników RTG w komórkach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zlokalizowanych przy ul. Skawińskiej 8 (Konkurs C).

D. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji i opisu badań z zakresu diagnostyki obrazowej – Tomografii Komputerowej w Zakładzie Radiologii Zespołu Poradni Specjalistycznych -Skawińska 8 (Konkurs D).

2.Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 5 czerwca 2017, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 9 czerwca 2017 roku do godz. 10.00 (Konkurs A), 12 czerwca 2017 roku do godz. 13.30 (Konkurs B, C i D) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 9 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 (Konkurs A), 12 czerwca 2017 roku o godz. 13.30 (Konkurs B), 12 czerwca 2017 roku o godz. 13.45 (Konkurs C), 12 czerwca 2017 roku o godz. 14.05 (Konkurs D), w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 roku o godz. 10.15 (Konkurs A), 13 czerwca 2017 roku o godz. 13.30 (Konkurs B), 12 czerwca 2017 roku o godz. 14.00 (Konkurs C), 12 czerwca 2017 roku o godz. 14.20 (Konkurs D), w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Kraków dnia, 30 maja 2017 roku

Szanowni Oferenci,

W związku z nowymi pytaniami, które wpłynęły w konkursie o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii dla pacjentów leczonych w Oddziale Klinicznym Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, informujemy o zmianie terminów konkursu (termin składania ofert, otwarcia konkursu, rozstrzygnięcia konkursu).

Termin składania ofert : do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 10.00.

 

 

Kraków dnia, 25 maja 2017 roku

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii dla pacjentów leczonych w Oddziale Klinicznym Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:

Termin składania ofert : do dnia 29 maja 2017 roku do godz. 13.30.

Termin otwarcia konkursu: 29 maja 2017 roku godz. 14.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  29 maja 2017 roku 14.20.

 

Kraków dnia, 24 maja 2017 roku

Szanowni Oferenci,

W związku z pytaniami, które wpłynęły w konkursie o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii dla pacjentów leczonych w Oddziale Klinicznym Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, informujemy o zmianie terminów konkursu (termin składania ofert, otwarcia konkursu, rozstrzygnięcia konkursu). Nowe terminy oraz odpowiedzi na pytania Oferentów zostaną zamieszczone na stornie internetowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w dniu jutrzejszym.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 poz. 1638 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1793 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

.

1. Przedmiotem konkursów ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii dla pacjentów leczonych w Oddziale Klinicznym Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 18 maja 2017 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 24 maja 2017 roku do godz. 11.30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 24 maja 2017 roku o godz. 13.30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 24 maja 2017 roku o godz. 13.50 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 • Odpowiedź na pytania oferentów [pdf, 320 KB] Pobierz
 • Odpowiedź na pytania oferentów II [pdf, 61 KB] Pobierz
 • Odpowiedź na pytania oferentów III [pdf, 1,2 MB] Pobierz
 • Odpowiedź na pytania oferentów IV [pdf, 760 KB] Pobierz

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, (konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej  w zakresie profilaktyki chorób naczyń mózgowych w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Konkurs  Profilaktyka chorób naczyń mózgowych nr POWR.05.01.00-IP.05-00-004/17)

 1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Szpital Uniwersytecki w Krakowie ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, (konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej
w zakresie profilaktyki chorób naczyń mózgowych,
w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Konkurs  Profilaktyka chorób naczyń mózgowych nr POWR.05.01.00-IP.05-00-004/17) ).

Konkurs naboru partnera prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

 1. CEL PARTNERSTWA:

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się realizację działań związanych z  wdrożeniem Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej  w zakresie profilaktyki chorób naczyń mózgowych.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie będzie pełnił rolę Lidera partnerstwa.

 1. WYMAGANIA I OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu.

Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań / działań w projekcie.

Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu: Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów/działań o przedmiotowym zakresie.

Partner jest organizacją pozarządową posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dotyczących chorób naczyń mózgowych lub

Partner jest podmiotem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

4. KRYTERIA WYBORU PARTNERA

4.1. Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

a) Prowadzona działalności potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.

b) Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

c) Podmiot nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.

d) Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.:  art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885);  art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).

e) Partner jest organizacją pozarządową posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dotyczących chorób naczyń mózgowych lub

Partner jest podmiotem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

f) Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

g) Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

5. KRYTERIA OCENY OFERT:

a) Okres prowadzenia działalności w okresie przed terminem składania ofert:

 1. do 3 lat – 0 pkt
 2. od 3 do 5 lat – 5 pkt
 3. od 5 do 8 lat – 10 pkt
 4. powyżej 8 lat – 15 pkt

b) Doświadczenie w realizacji projektów jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, realizowanych we współpracy ze szpitalem/-ami lub na ich rzecz, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu:

 1. do 2 projektów– 0 pkt,
 2. od 3 do 5 projektów – 10 pkt,
 3. od 6 do 10 projektów – 20 pkt,
 4. 11 i więcej projektów – 30 pkt.

d) Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci know-how, potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego oraz finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 50 pkt.

e) Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań  w projekcie – od 0 do 50 pkt.

f) Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego jakości, które są potwierdzane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone stosownym certyfikatem (5 pkt. za każdy z posiadanych certyfikatów, max. 15 punktów). Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w certyfikatu (-ów) / akredytacji powinna zostać dołączona do oferty.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):

a) Wypełniony „Formularza oferty” – zgodny co do treści - z wzorem dołączonym do ogłoszenia.

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.

c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.

e) Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

f) Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.

g) Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.

7. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:

a) Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

b) Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

c) Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty).

d) Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

e) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, na adres:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Sekcja ds. Działalności Komercyjnej i  Nowych Projektów

ul. Kopernika 36

31-501 Kraków

oraz przesłać elektroniczną wersję zeskanowaną wraz z podpisami lub  elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej,  na adres:

nowe.projekty@su.krakow.pl

f) Termin składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, lecz nie później niż do dnia 29.05.2017 r. - decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej na serwer ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

g) Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

h) Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

i) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.

j) Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.

k) W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.

l) Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

Adres kontaktowy do bieżących zapytań związanych z postępowaniem: nowe.projekty@su.krakow.pl

8. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

a) Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 1 dnia od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego. Decyduje data wpływu odwołania do ogłaszającego konkurs.

b) Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej, na adres tożsamy z adresem składania ofert.

c) Odwołanie rozpatrzy Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. O rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

d) W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

9. DODATKOWE INFORMACJE:

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów / partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Kraków, dnia 8 maja 2017 r.

Załączniki:

 1. Wzór „Formularza ofertowego” – załącznik nr 1.
 • Formularz oferty [doc, 56 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 poz. 1638) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.581)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

.

 1. Przedmiotem konkursów ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych:

Pakiet nr 1:

1. Surowiczy ameloid SAA

2. Oznaczenie przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 (AQP4)

3. Oznaczenie przeciwciał anty-NMDA

Pakiet nr 2:

1. Alveolitis allergica

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym
  z projektami umów i formularzami ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych, ul. Kopernika 36, pok 210, tel. 12 424 78 86  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 11 kwietnia 2017 roku.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 roku do godz. 10.30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 21 kwietnia 2017 roku o godz. 11.00, w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku o godz. 8.30, w gabinecie Dyrektora Szpitala,
  ul. Kopernika 36.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu
  w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

W związku z pytaniami, które wpłynęły w postępowaniu konkursowym ogłoszonym przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych – Pakiet nr 1, Udzielający Zamówienie odpowiada
jak poniżej:

Pytanie: „Zwracamy się z prośbą możliwość wykonania powyższych badań z udziałem podwykonawców oraz przedłużenie czasu oczekiwania na wynik dla badania poz.2 z 14 dni do 18 dni roboczych a dla badania poz.3 z 14 dni do 20 dni roboczych”

Odpowiedź: Udzielający Zamówienie przychyla się do powyższych propozycji
i dokonuje zmiany warunków konkursu poprzez:

- usunięcie pkt 7. lit f. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert „f) Badania będą wykonywane w macierzystej jednostce, bez udziału podwykonawców;”

- zmianę załącznika nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w zakresie terminu realizacji badań

- zmianę zapisów umowy na badania objęte pakietem nr 1

§2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: W przypadku powierzenia wykonywania Badań Podwykonawcom, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia wykonywania Badań przez Podwykonawców na warunkach określonych niniejszą umową i zgodnie z przepisami prawa. Przyjmujący zamówienie odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne działania i zaniechania. „

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1793 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Oddziale Klinicznym Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu,
tj. dnia 29 marca 2017 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 11 kwietnia 2017 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 11 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 roku o godz. 9.15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1793 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 10 marca 2017 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 16 marca 2017 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 16 marca 2017 roku o godz. 9.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 16 marca 2017 roku o godz. 9.15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8, Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczynyoraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 27 lutego 2017 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 2 marca 2017 roku do godz. 13.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 2 marca 2017 roku o godz. 14.25 w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
ul. Kopernika 36, pok. 102.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 2 marca 2017 roku o godz. 14.40 w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów anestezjologicznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 24 lutego 2017 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 2 marca 2017 roku do godz. 13.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 2 marca 2017 roku o godz. 14.00 w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 2 marca 2017 roku o godz. 14.20 w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie :

Termin składania ofert : do dnia 24 lutego 2017 roku do godz. 11.00.

Termin otwarcia konkursu: 24 lutego 2017 roku godz. 12.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  24 lutego 2017 roku 12.15.

 

Kraków, dnia 17 lutego 2017 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń lekarsko - pielęgniarskich w Poradni Kardiologicznej oraz Pracowni Krążenia Zespołu Poradni Specjalistycznych –Skawińska 8 (Konkurs A).
B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).
C. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w: Oddziale Klinicznym Alergii i Immunologii (Pakiet I), Oddziale Klinicznym Pulmonologii i Oddziale Klinicznym Dermatologii (Pakiet II) (Konkurs C).
D. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs D).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 17 lutego 2017 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 22 lutego 2017 roku do godz. 15.00 (Konkurs A, B), 28 lutego 2017 roku do godz. 15.00 (Konkurs C,D) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu: 23 lutego 2017 roku o godz. 8.00 (Konkurs A), 23 lutego o godz. 8.20 (Konkurs B), 1 marca 2017 roku o godz. 8.00 (Konkurs C), 1 marca 2017 roku o godz. 8.20 (Konkurs D) w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu: 23 lutego 2017 roku o godz. 8.15 (Konkurs A), 23 lutego 2017 roku o godz. 8.35 (Konkurs B), 1 marca 2017 roku o godz. 8.15 (Konkurs C), 1 marca 2017 roku o godz. 8.35 (Konkurs D) w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej (Pakiet I) oraz angiologii (Pakiet II) dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie :

Termin składania ofert : do dnia 31 stycznia 2017 roku do godz. 12.00.

 

24 stycznia 2017 roku

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników RTG w komórkach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zlokalizowanych przy ul. Skawińskiej 8. Nowe terminy zostaną podane w terminie późniejszym.


23 stycznia 2017 roku

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej (Pakiet I) oraz angiologii (Pakiet II) dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie :

Termin składania ofert : do dnia 30 stycznia 2017 roku do godz. 7.45,

Termin otwarcia konkursu: 30 stycznia 2017 roku godz. 8.00,

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 stycznia 2017 roku 8.00.

 

Kraków, dnia 17 stycznia 2017 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz konsultacji dla innych komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej (Pakiet I) oraz angiologii (Pakiet II) dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).

C. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników RTG w komórkach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zlokalizowanych przy ul. Skawińskiej 8 (Konkurs C).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 17 stycznia 2017 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 24 stycznia 2017 roku do godz. 8.30 (Konkurs A, B, C) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu: 24 stycznia 2017 roku o godz. 9.00 (Konkurs A), 24 stycznia 2017 roku o godz. 9.20 (Konkurs B), 24 stycznia 2017 roku o godz. 9.35 (Konkurs C), w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu: 24 stycznia 2017 roku o godz. 9.15 (Konkurs A), 24 stycznia 2017 roku o godz. 14.00 (Konkurs B), 24 stycznia 2017 roku o godz.9.50(Konkurs C), w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Do wszystkich Oferentów:

W związku z pytaniami, które wpłynęły w postępowaniu konkursowym ogłoszonym przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania diagnostycznych badań laboratoryjnych , Udzielający Zamówienie odpowiada jak poniżej:

Proszę o sprecyzowanie o jakie badania chodzi w przypadku pozycji: "AutoAb (badania przegladowe)"

Przeciw mitochondriom, mięśniówce gadkiej, komórkom okładzinowym żołądka, przeciwko mikr. Nerki i wątroby, p.cytoplazmatyczne

Proszę o sprecyzowanie o jakie badania chodzi w przypadku pozycji: "Badanie płynów jałowych (aptecznych)"

Badanie kontrolne w kierunku jałowości preparatów kontrolnych potwierdzające warunki aseptyczne procesu produkcyjnego leków cytotoksycznych i mieszanin do żywienia pozajelitowego

Proszę o sprecyzowanie o jakie badania chodzi w przypadku pozycji: "Chemiluminescencja"

Pod tą nazwą jest wykonywane badanie chemiluminescencja

Proszę o sprecyzowanie o jakie badania chodzi w przypadku pozycji: "Dawca - biorca przeszczep narządu"

Zgodność grup krwi

Proszę o sprecyzowanie o jakie badania chodzi w przypadku pozycji: "Diagnostyka achondroplazji"

najczęstsza mutacja w genie FGFR3  u 98 chorych występuje ta mutacja

Proszę o sprecyzowanie o jakie badania chodzi w przypadku pozycji: " Diagnostyka prenatalna"

Kariotyp z płynu owodniowego i kosmówki

Proszę o sprecyzowanie o jakie badania chodzi w przypadku pozycji: " Dobór dawca-biorca"

Próba krzyżowa przed przeszczepem narządów, lub mieszana hodowla limfocytów  dawca, biorca + kontrole przed przeszczepem szpiku

Proszę o sprecyzowanie o jakie badania chodzi w przypadku pozycji: " FISH do diagnostyki prenatalnej"

Jedna z metod szybkiego testu w diagnostyce prenatalnej (wynik do  48 godz.)

Do wszystkich Oferentów:

W związku z pytaniami, które wpłynęły w postępowaniu konkursowym ogłoszonym przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań genetycznych, Udzielający Zamówienie odpowiada jak poniżej:

 1. Pytanie: W par. 6 ust.4 wykreślić - niezgodne z prawem  lub ew. zmienić  ,, ...w innym miejscu niż Kancelaria lub wysłanie na inny adres , niż wskazany w preambule umowy..."

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 6 ust. 4 Umowy, który   otrzymuje brzmienie:

„4. Złożenie faktury, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w innym miejscu niż Kancelaria lub wysłanie na inny adres , niż wskazany w preambule umowy nie wywołuje przewidzianych umową skutków prawnych.”

2. Pytanie: W par 3 ust 5 dodać ,, ... w godzinach 7:30-15:30 , po wcześniejszym uzgodnieniu z Pracownią  tel : ..................   ( zgodnie z instrukcją pobierania i transportu materiału do badań ..."

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 3 ust. 5 Umowy, który otrzymuję brzmienie:

„5.Udzielający Zamówienie zobowiązuje się do dostarczania Przyjmującemu Zamówienie materiału do Badań, we własnym zakresie i na swój koszt (który obejmuje również koszt zakupu pojemników do transportu materiału do Badań) w dniach roboczych w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu z Pracownią  tel: .................. (zgodnie z instrukcją pobierania i transportu materiału do badań) na następujący adres punktu odbioru materiału do badań  Przyjmującego Zamówienie: …………………………………..”

3. Pytanie: W par 7 ust 2 jest ,, nienależytego wykonania" – prosimy o doprecyzowanie, konkretnie, w jakich przypadkach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przez „nienależyte wykonanie” odnosi się do zapisów o nienależytym wykonaniu zobowiązania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny.

4. Pytanie: W par 8 ust. 2 c jest,,... nierzetelnie wykonuje badania..." - kto z ramienia Udzielającego Zamówienie ma kompetencje, by podważać wyniki?"

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis nie ulega zmianie. Zamawiający w zakresie oceny rzetelności badań dysponuje pracownikami, współpracownikami oraz nie wyklucza konsultacji z innymi biegłymi w przypadku powzięcia wątpliwości co do rzetelności wykonywania Badań. Osobą uprawnioną do zgłoszenia Wykonawcy faktu wierzytelnego wykonania badania jest Kierownik Zakładu Diagnostyki.

 

Do wszystkich Oferentów:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursach ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań genetycznych (Konkurs C) oraz laboratoryjnych badań diagnostycznych (Konkurs B):

Termin składania ofert : do dnia 17 stycznia 2017 roku do godz. 10.00 (Konkurs B, Konkurs C),

Termin otwarcia konkursu: 17 stycznia 2017 roku godz. 11.30 (Konkurs C), 17 stycznia 2017 roku godz. 11.40 (Konkurs B),

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 stycznia 2017 roku godz. 9.00 (Konkurs C), 19 stycznia 2017 roku godz. 9.10 (Konkurs B).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1638) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.581)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursów ofert jest:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie brachyterapii okulistycznej na rzecz pacjentów Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A);
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych (Konkurs B);
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań genetycznych (Konkurs C).

Warunki ubiegania się o zamówienie:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów,
  w tym z projektami umów i formularzami ofert, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) tel. 12 424-70-24 (Konkurs A) oraz Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych, ul. Kopernika 36, pok 210 tel. 12 424 78 86 (Konkurs B, Konkurs C) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 5 stycznia 2017 roku.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 12 stycznia 2017 roku do godz. 9.00 (Konkurs A, Konkurs B, Konkurs C) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 12 stycznia 2017 roku o godz. 11.00 (Konkurs A), o godz. 11:20 (Konkurs C) oraz godz. 11:30 (Konkurs B), w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 roku o godz. 11.15 (Konkurs A), 16 stycznia 2017 roku o godz. 8:30 (Konkurs C), o godz. 8:40 (Konkurs B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Kraków 28 grudnia 2016 roku

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w trakcie procedury brachyterapii onkologicznej przez techników elektroradiologii w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:

Termin składania ofert : do dnia 3 stycznia 2017 roku do godz. 10.30,

Termin otwarcia konkursu: 3 stycznia 2017 roku godz. 13.00,

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 3 stycznia 2017 roku godz. 13.15.


Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia anestezjologicznego zabiegów przeszczepiania narządów w komórkach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zlokalizowanych przy ul. Kopernika 40:

Termin składania ofert : do dnia 27 grudnia 2016 roku do godz. 12.30

Termin otwarcia konkursu: 27 grudnia 2016 roku godz. 13.00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 grudnia 2016 roku godz. 13.30


Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w trakcie procedury brachyterapii onkologicznej przez techników elektroradiologii w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie :

Termin składania ofert : do dnia 28 grudnia 2016 roku do godz. 12.30

Termin otwarcia konkursu: 28 grudnia 2016 roku godz. 13.15

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 grudnia 2016 roku godz. 13.45

 

Kraków, dnia 20.12.2016 roku

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów rozstrzygnięcia konkursów ofert na:

-Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 grudnia 2016 roku godz. 8.30.

-Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii interwencyjnej w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 grudnia 2016 roku godz. 8.45.

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci świadczeń psychiatrycznych oraz psychologicznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 grudnia 2016 roku godz. 9.00.

Kraków, dnia 20.12.2016 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w trakcie procedury brachyterapii onkologicznej przez techników elektroradiologii w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia anestezjologicznego zabiegów przeszczepiania narządów w komórkach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zlokalizowanych przy ul. Kopernika 40 (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 20 grudnia 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 27 grudnia 2016 roku do godz. 8.30 (Konkurs A, B) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu: 27 grudnia 2016 roku o godz. 9.00 (Konkurs A), 27 grudnia 2016 roku o godz. 9.15 (Konkurs B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu: 27 grudnia 2016 roku o godz. 13.00 (Konkurs A), 27 grudnia 2016 roku o godz. 13.15 (Konkurs B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10 Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 217 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

.

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Konkurs A: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań genetycznych na rzecz pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Konkurs B: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 36/210 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu tj. dnia 14.12.2016r., tel. 12 424-78-86 lub 12 424-71-34.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 21.12.2016r. do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi: w dniu 21.12.2016r. o godz. 08:30(Konkurs A) oraz o godz. 08:40 (Konkurs B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22.12.2016r. o godz. 08:30(Konkurs A) oraz o godz. 08:40 (Konkurs B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36 pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 • odpowiedzi na zapytania - badania genetyczne [pdf, 700 KB] Pobierz
 • unieważnienie konkursu - badania laboratoryjne [pdf, 250 KB] Pobierz
 • przesunięcie terminu składania ofert - badania genetyczne [pdf, 360 KB] Pobierz
 • odpowiedzi na pytania 2 - badania genetyczne [pdf, 940 KB] Pobierz

 

 

Kraków, dnia 09.12.2016 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

- w postaci wykonywania badań w technice USG Doppler i USG obrazowanie morfologiczne oraz badań kwalifikowanych, biopsji i drenaży przestrzeni płynowych pod kontrolą obrazowania USG,

- w postaci wykonywania badań USG z zakresu reumatologii,

w Pracowni Ultrasonograficznej Zakładu Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19 (Konkurs B).

C. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci świadczeń psychiatrycznych oraz psychologicznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Konkurs C).

D. Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii interwencyjnej w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs D).

E. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nadzoru nad wykonywaniem oraz opisu badań MR w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs E).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 9 grudnia 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 19 grudnia 2016 roku do godz. 15.00 (Konkurs A, B, C, D, E) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu: 20 grudnia 2016 roku o godz. 8.30 (Konkurs A), 20 grudnia 2016 roku o godz. 8.50 (Konkurs B), 20 grudnia 2016 roku o godz. 9.10 (Konkurs C), 20 grudnia 2016 roku o godz. 9.30 (Konkurs D), 20 grudnia 2016 roku o godz. 9.50 (Konkurs E) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu: 20 grudnia 2016 roku o godz. 8.45 (Konkurs A), 20 grudnia 2016 roku o godz. 9.05 (Konkurs B), 20 grudnia 2016 roku o godz.9.25 (Konkurs C), 20 grudnia 2016 roku o godz. 9.45 (Konkurs D), 20 grudnia 2016 roku o godz. 10.10 (Konkurs E) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Kraków, dnia 06.12.2016 roku

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgicznych i neurotraumatologicznych świadczeń lekarskich w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie :

Termin składania ofert : do dnia 9 grudnia 2016 roku do godz. 15.00

Termin otwarcia konkursu: 12 grudnia 2016 roku godz. 8.15

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 grudnia 2016 roku godz. 12.15

Kraków, dnia 1.12.2016 roku

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów leczonych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie Pakiet II:

Termin składania ofert : do dnia 12 grudnia 2016 roku do godz. 15.00

Termin otwarcia konkursu: 13 grudnia 2016 roku godz. 8.30

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 grudnia 2016 roku godz. 12.00

Terminy Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów leczonych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie Pakiet I pozostają bez zmian.

 


Kraków, dnia 30.11.2016 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów leczonych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Konkurs A).
B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgicznych i neurotraumatologicznych świadczeń lekarskich w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 30 listopada 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 6 grudnia 2016 roku do godz. 15.00 (Konkurs A, B) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert
oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu

- 7 grudnia 2016 roku o godz. 8.30 (Konkurs A),

- 7 grudnia 2016 roku o godz. 8.45 (Konkurs B),

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:

- 8 grudnia 2016 roku o godz. 12.30 (Konkurs A),

- 8 grudnia 2016 roku o godz. 12.45 (Konkurs B),

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11.Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Kraków, dnia 17.11.2016 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie brachyterapii onkologicznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transplantologii klinicznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 17 listopada 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 23 listopada 2016 roku do godz. 15.00 (Konkurs A, B) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu

- 24 listopada 2016 roku o godz. 8.30 (Konkurs A),

- 24 listopada 2016 roku o godz. 9.00 (Konkurs B),

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:

- 24 listopada 2016 roku o godz. 8.45 (Konkurs A),

- 24 listopada 2016 roku o godz. 9.15 (Konkurs B),

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Kraków, dnia 16.11.2016 roku

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o odwołaniu konkursu na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie brachyterapii onkologicznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 

Kraków, dnia 14.11.2016 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie brachyterapii onkologicznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 14 listopada 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 21 listopada 2016 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 21 listopada 2016 roku o godz. 14.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 roku o godz. 14.15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Kraków, dnia 21.10.2016 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


1 .Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów anestezjologicznych w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej schorzeń ginekologicznych w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 21 października 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 27 października 2016 roku do godz. 15.00 (Konkurs A, B) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu

- 28 października 2016 roku o godz. 8.00 (Konkurs A),

- 28 października 2016 roku o godz. 8.15 (Konkurs B),

w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:

- 28 października 2016 roku o godz. 8.30 (Konkurs A),

- 28 października 2016 roku o godz. 8.45 (Konkurs B),

w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczynyoraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


1 .Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań w technice USG Doppler i USG obrazowanie morfologiczne oraz biopsji cienkoigłowych (BAC) pod kontrolą USG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 21 września 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 29 września 2016 r. do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 29 września 2016 r. o godz. 10.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. o godz. 12.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

II.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


1 .Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej w Poradni Medycyny Sportowej Zespołu Poradni Specjalistycznych – Śniadeckich 10 (Konkurs A).
B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej dla dorosłych w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 14 września 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia:

- 26 września 2016 r. do godz. 15.00 (Konkurs A)

- 21 września 2016 r. do godz. 15.00 (Konkurs B)

w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu:

- 27 września 2016 r. o godz. 9.00 (Konkurs A)

- 22 września 2016 r. o godz. 9.00 (Konkurs B)

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:

- 27 września 2016 r. o godz. 9.15 (Konkurs A)

- 22 września 2016 r. o godz. 9.15 (Konkurs B)

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

III.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 217 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki gruźlicy

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 36/210 tel. 12 424-78-86., w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu tj. 29.08.2016r.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 06.09.2016r.
  do godz. 8:30
  w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 06.09.2016r. o godz. 9:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 06.09.2016r. o godz. 13:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36 pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów obowiązujących
w przedmiotowym konkursie:

Składanie ofert: 09.09.2016r. do godz. 7:45

Otwarcie ofert: 09.09.2016r. godz. 8:15

Rozstrzygnięcie konkursu: 09.09.2016r. godz. 13:00

Udzielający zamówienia odpowiada na pytania:

1. Czy istnieje możliwość zmiany załącznika nr 1, w związku z faktem, iż metoda konwencjonalna, wskazana przez Państwa, zgodnie z wytycznymi WHO oraz Zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc nie jest już używana jako metoda diagnostyczna?

Mając na uwadze wytyczne WHO oraz Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość wykonywania badań metodą wskazaną
przez powyższe instytucje w miejsce metody konwencjonalnej. W związku z powyższym zmianie ulega Formularz Cenowy stanowiący załącznik numer 2 do SWKO oraz załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWKO.

2. Na jaki okres zawierana będzie umowa?

Zgodnie z zapisem pkt 18. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert : 24 miesiące

3. Czy istnieje możliwość wykreślenia §6 umowy?

Po merytorycznym rozpatrzeniu Udzielający Zamówienie informuję, iż § 6 wzoru umowy
nie ulega zmianie

4. Czy istnieje możliwość zastąpienia zapisu §7 ust. 3 następującą treścią: „Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę…” oraz dodanie ppkt f o treści: „Zalegania z płatnością
za 2 pełne okresy rozliczeniowe.” ?

Po merytorycznym rozpatrzeniu Udzielający Zamówienie informuję, iż § 7 ust.3 wzoru umowy nie ulega zmianie .Tym samym Udzielający Zamówienie informuję, iż możliwość rozwiązania niniejszej umowy dla każdej ze Stron została przewidziana na zasadach określonych
w § 7. ust.2

5.  Czy istnieje możliwość zastąpienia załącznika nr 2 do umowy wzorem skierowania obowiązującym u Przyjmującego Zamówienie, dostosowanym do charakteru zlecanych badań?

Udzielający Zamówienie dopuszcza wprowadzenie wzoru skierowania obowiązującego
u Przyjmującego Zamówienie

 

IV.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, działając na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ogłasza przetarg pisemny na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 14 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań.

PRZETARG PISEMNY

 1. 1. Przedmiotem przetargu jest:

Udzielenie i obsługa pożyczki w wysokości 14 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań.

 1. 2. Warunki uczestnictwa w przetargu oraz warunki dotyczące Oferenta.

1) Oferent posiada uprawnienia w zakresie świadczenia objętego przetargiem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Oferent posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia objętego przetargiem.

3) Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem kapitałowym i majątkowym.

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta zapewnia prawidłową realizację świadczenia objętego przetargiem.

5) Z przetargu wyklucza się Oferenta:

a) który nie wykazał spełniania warunków uczestnictwa w przetargu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

- skarbowe;

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5) lit. b) niniejszego ogłoszenia o przetargu;

d) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Szpital Uniwersytecki w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Szpital Uniwersytecki mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Szpital Uniwersytecki w przetargu;

g) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Szpitala Uniwersyteckiego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w przetargu;

h) który brał udział w przygotowaniu przetargu lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu przetargu,

i) który z innymi Oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Oferentami w przetargu,

j) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

k) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przetargu,

l) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

6) Ofertę wykluczonego Oferenta uznaje się za odrzuconą.

 1. 3. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu i sposób realizacji.

a) Celem pozyskania pożyczki jest restrukturyzacja finansowa zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego.

b) Pożyczka przeznaczona jest na spłatę zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego.

c) Spłata kapitału następować będzie w 72 miesięcznych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego. Przewidywany okres finansowania to okres od dnia 15 września 2016 roku do dnia 30 grudnia 2022 roku z karencją spłaty kapitału do dnia 30 stycznia 2017 roku. Pierwsza spłata kapitału pożyczki nastąpi 31 stycznia 2017 roku. Natomiast spłaty odsetek następować będą miesięcznie począwszy od dnia 30 września 2016 roku do dnia 30 grudnia 2022 roku.

d) Wypłata pożyczki na rachunek bankowy Szpitala Uniwersyteckiego nastąpi jednorazowo tj. w wysokości 14 000 000,00 zł nie później niż 3 dni od daty podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż dnia 15 września 2016 roku.

e) Dla celów oferty jako hipotetyczną datę uruchomienia środków należy przyjąć dzień 15 września 2016 roku.

f) Naliczenie odsetek przez Oferenta odbywać się będzie na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca począwszy od września 2016 roku do grudnia 2022 roku. Oferent z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych pisemnie informuje Szpital Uniwersytecki (drogą mailową na adresy: echolewa@su.krakow.pl oraz jderenda@su.krakow.pl) o wysokości odsetek przypadających do zapłaty na koniec miesiąca.

e) Spłata odsetek następować będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca, jako dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych o pracy.

f) Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do wcześniejszego spłacenia całości lub części kapitału bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

g) Na potrzeby sporządzenia oferty należy przyjąć następujący harmonogram spłat rat kapitałowych:

liczba rat

wysokość raty

wartość spłacanego kapitału

1-70

195 000,00

13 650 000,00

71-72

175 000,00

350 000,00

razem

14 000 000,00

i) Jedynym dopuszczonym przez Szpital Uniwersytecki kosztem finansowania jest oprocentowanie kapitału składające się ze stawki referencyjnej WIBOR 1M plus marża wyrażona w procentach w stosunku rocznym. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 16 sierpnia 2016 roku (1,65%) i dotyczy tylko oprocentowania podawanego przez Ofertę w ofercie. Do wysokości naliczania kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365 dni. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok ma 365 dni.

j) Wysokość stopy zmiennej w okresie trwania umowy ustala się według notowań stopy bazowej (stawki referencyjnej) WIBOR 1M opublikowanej na 2 dni robocze przed początkiem każdego okresu odsetkowego. Zmiana oprocentowania umowy pożyczki spowodowana zmianą stopy bazowej WIBOR 1M, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia ze Szpitalem Uniwersyteckim aneksu do umowy.

k) W przypadku, gdy termin spłaty przewidziany w umowie przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, wierzytelność Oferenta zostanie spłacona w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

l) Szpital Uniwersytecki, za zgodą Oferenta, zastrzega możliwość przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych o 30 dni, jednak nie dłużej niż do dnia ostatecznej spłaty pożyczki ustalonej w umowie. Powyższe nastąpi po złożeniu Oferentowi wniosku o przesuniecie raty co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem spłaty raty podlegającej przesunięciu. Dana rata będzie mogła być przesunięta tylko raz o maksymalnie 30 dni. Przesuniecie terminu spłaty nie dotyczy płatności odsetek. Szpital Uniwersytecki maksymalnie 6 razy w okresie trwania umowy będzie mógł skorzystać z możliwości przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych. Każda rata kapitału, której termin spłaty został przesunięty, traktowana jest indywidualnie i pomniejsza limit ilości dopuszczalnych przesunięć terminów spłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

m) Szpital Uniwersytecki dopuszcza ponoszenie kosztu oprocentowania pożyczki jedynie za czas faktycznego korzystania z finansowania.

n) Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości ponoszenia opłat z tytułu prowizji za gotowość, prowizji od uruchomienia środków, prowizji za wcześniejszą spłatę całości lub części kapitału itp.

 • o)  Jako zabezpieczenie Szpital Uniwersytecki dopuszcza:

i) cesję praw z umowy zawartej przez Szpital Uniwersytecki z MOWNFZ wysokości  21 0000 000 zł- umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne; numer pierwotny 061/100014/SZP/01/2011, numer początkowy na 2016 rok -aneks nr 1/2016 do umowy 061/100014/SZP/01/2011, data zawarcia umowy pierwotnej  27.01.2011 rok, umowa obowiązuje do 30 czerwca 2017 roku, a warunki finansowe są ustalone do 31 grudnia 2016 roku - wartość umowy na rok 2016 - 371 378 850,14 zł.

ii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową sporządzoną zgodnie z przepisami prawa wekslowego.

iii) udzielenia Oferentowi pełnomocnictwa do rachunku Szpitala Uniwersyteckiego, prowadzonego w banku Szpitala Uniwersyteckiego, do którego kierowane będą przepływy z kontraktów z NFZ stanowiących zabezpieczenie wnioskowanego finansowania, do wysokości kwoty stanowiącej wartość wymagalnych wierzytelności
w stosunku do Oferenta.

iv) Przed uruchomieniem pierwszej transzy pożyczki Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do złożenia w NFZ zawiadomienia oraz druku potwierdzenia wraz z załączoną uwierzytelnioną kopią umowy o przelew wierzytelności. Uwierzytelniona kopia potwierdzenia odbioru przedmiotowych dokumentów przez NFZ zostanie niezwłocznie wysłana przez Szpital Uniwersytecki Oferentowi. W chwili otrzymania przez Szpital Uniwersytecki pisemnego potwierdzenia przez NFZ przyjęcia do realizacji cesji wierzytelności z kontraktu, Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do niezwłocznego wysłania uwierzytelnionej kopii przedmiotowego potwierdzenia, jednak nie później niż do 31.10.2016 r.

p) Szpital Uniwersytecki nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

q) Szpital Uniwersytecki nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.

r)  Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania żadnej części przetargu podwykonawcy.

 

 1. 4. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu:

a) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w przetargu i braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie Oferenta dotyczące stanu majątkowego Szpitala Uniwersyteckiego – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu - oświadczenie Oferenta);

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

c)  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent  nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ust. 2 pkt. 5) lit. b) lub c) ogłoszenia, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Oferenta w postępowaniu albo do reprezentowania oferenta w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca oferenta
w przetargu nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, projekcie umowy, formularzu oferty można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy
  ul. Kopernika 19, pok. 18E (I piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, oraz w Dziale Finansowym przy ul. Kopernika 36, pok. 201 (II piętro), począwszy od dnia ogłoszenia przetargu, tj. dnia 25 sierpnia 2016 r., tel. 12 424-74-88, 12 424-71-61.
 2. Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta – Przetarg pisemny na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 14 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań” w terminie do dnia 5 września 2016 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36.
 3. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 6 września 2016 r. o godz. 10.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 4. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 1. 5. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

 1. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryterium:

Nazwa kryterium

Sposób oceny ofert

Waga

Cena wyrażona procentowo

Liczba punktów = ( Amin/Ai ) * 100 %

gdzie:

- Amin – najniższe oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, spośród wszystkich ofert ocenianych

- Ai – oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, podane w ofercie ocenianej

100 %

 

 1. Cenę oferty stanowi oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym. Przez oprocentowanie należy rozumieć sumę wartości stawki WIBOR 1M oraz marży. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 16 sierpnia 2016 roku (1,65%). Do wysokości naliczania kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365 dni.
 2. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 6 września 2016 r. o godz. 13:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Oferenci w toku postępowania przetargowego, jednakże przed rozstrzygnięciem przetargu, mogą złożyć Komisji Przetargowej umotywowany protest.
 5. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia przetargu w ciągu 7 dni od daty publikacji ogłoszenia o zakończeniu przetargu i jego wyniku na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 6. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu bez podania przyczyny.
 7. Ogłoszenie o zakończeniu przetargu i jego wyniku zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 • Oświadczenie oferenta 14 mln - zał. nr 1 [docx, 22 KB] Pobierz
 • Formularz oferty pożyczka 14 mln zł - zał. nr 2 [docx, 27 KB] Pobierz
 • Umowa cesji 14 mln [doc, 55 KB] Pobierz
 • Umowa pożyczki 14 mln [doc, 80 KB] Pobierz
 • Deklaracja wekslowa 14 mln [docx, 15 KB] Pobierz
 • Weksel - formularz [docx, 23 KB] Pobierz
 • odpowiedzi na pytania Oferentów [doc, 1,6 MB] Pobierz
 • załącznik do odpowiedzi - wzór pełnomocnictwa [docx, 84 KB] Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania Oferentów 2 [docx, 1,2 MB] Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania Oferentów 3 [docx, 1,2 MB] Pobierz
 • Umowa cesji 14 mln po zmianach [doc, 58 KB] Pobierz
 • Umowa pożyczki 14 mln po zmianach [doc, 84 KB] Pobierz
 • Deklaracja wekstowa 14 mln po zmianach [docx, 15 KB] Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania Oferentów 4 [doc, 1,5 MB] Pobierz
 • odpowiedzi na zapytania [pdf, 700 KB] Pobierz

V.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, działając na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ogłasza przetarg pisemny na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 16 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań.

PRZETARG PISEMNY

 1. 1. Przedmiotem przetargu jest:

Udzielenie i obsługa pożyczki w wysokości 16 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań.

 1. 2. Warunki uczestnictwa w przetargu oraz warunki dotyczące Oferenta.

1) Oferent posiada uprawnienia w zakresie świadczenia objętego przetargiem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Oferent posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia objętego przetargiem.

3) Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem kapitałowym i majątkowym.

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta zapewnia prawidłową realizację świadczenia objętego przetargiem.

5) Z przetargu wyklucza się Oferenta:

a) który nie wykazał spełniania warunków uczestnictwa w przetargu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

- skarbowe;

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5) lit. b) niniejszego ogłoszenia o przetargu;

d) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Szpital Uniwersytecki w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Szpital Uniwersytecki mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Szpital Uniwersytecki w przetargu;

g) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Szpitala Uniwersyteckiego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w przetargu;

h) który brał udział w przygotowaniu przetargu lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu przetargu,

i) który z innymi Oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Oferentami w przetargu,

j) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

k) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przetargu,

l) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

6)  Ofertę wykluczonego Oferenta uznaje się za odrzuconą.

 1. 3. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu i sposób realizacji.

a) Celem pozyskania pożyczki jest restrukturyzacja finansowa zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego.

b) Pożyczka przeznaczona jest na spłatę zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego.

c) Spłata kapitału następować będzie w 72 miesięcznych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego. Przewidywany okres finansowania to okres od dnia 15 września 2016 roku do dnia 30 grudnia 2022 roku z karencją spłaty kapitału do dnia 30 stycznia 2017 roku. Pierwsza spłata kapitału pożyczki nastąpi 31 stycznia 2017 roku. Natomiast spłaty odsetek następować będą miesięcznie począwszy od dnia 30 września 2016 roku do dnia 30 grudnia 2022 roku.

d) Harmonogram wypłaty transz pożyczki.

Lp.

daty wypłaty transz

wysokość transz pożyczki

1

3 dni od daty podpisania umowy pożyczki, nie wcześniej niż 15.09.2016

1 000 000,00

2

3.10.2016

5 000 000,00

3

3.11.2016

5 000 000,00

4

1.12.2016

5 000 000,00

 

Razem

16 000 000,00

e) Dla celów oferty jako hipotetyczną datę uruchomienia środków z pierwszej transzy należy przyjąć dzień 15 września 2016 roku. Pozostałe transze zgodnie z zamieszczonym harmonogramem wypłaty transz pożyczki w pkt 3 d.

f)  Naliczenie odsetek przez Oferenta odbywać się będzie na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca począwszy od września 2016 roku do grudnia 2022 roku. Oferent z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych pisemnie informuje Szpital Uniwersytecki (drogą mailową na adresy: echolewa@su.krakow.pl oraz jderenda@su.krakow.pl) o wysokości odsetek przypadających do zapłaty na koniec miesiąca.

e) Spłata odsetek następować będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca, jako dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych o pracy.

f) Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do wcześniejszego spłacenia całości lub części kapitału bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

g) Na potrzeby sporządzenia oferty należy przyjąć następujący harmonogram spłat rat kapitałowych:

liczba rat

wysokość raty

wartość spłacanego kapitału

1-70

225 000,00

15 750 000,00

71-72

125 000,00

250 000,00

razem

16 000 000,00

i) Jedynym dopuszczonym przez Szpital Uniwersytecki kosztem finansowania jest oprocentowanie kapitału składające się ze stawki referencyjnej WIBOR 1M plus marża wyrażona w procentach w stosunku rocznym. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 16 sierpnia 2016 roku (1,65%) i dotyczy tylko oprocentowania podawanego przez Ofertę w ofercie. Do wysokości naliczania kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365 dni. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok ma 365 dni.

j) Wysokość stopy zmiennej w okresie trwania umowy ustala się według notowań stopy bazowej (stawki referencyjnej) WIBOR 1M opublikowanej na 2 dni robocze przed początkiem każdego okresu odsetkowego. Zmiana oprocentowania umowy pożyczki spowodowana zmianą stopy bazowej WIBOR 1M, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia ze Szpitalem Uniwersyteckim aneksu do umowy.

k) W przypadku, gdy termin spłaty przewidziany w umowie przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, wierzytelność Oferenta zostanie spłacona w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

l) Szpital Uniwersytecki, za zgodą Oferenta, zastrzega możliwość przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych o 30 dni, jednak nie dłużej niż do dnia ostatecznej spłaty pożyczki ustalonej w umowie. Powyższe nastąpi po złożeniu Oferentowi wniosku o przesuniecie raty co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem spłaty raty podlegającej przesunięciu. Dana rata będzie mogła być przesunięta tylko raz o maksymalnie 30 dni. Przesuniecie terminu spłaty nie dotyczy płatności odsetek. Szpital Uniwersytecki maksymalnie 6 razy w okresie trwania umowy będzie mógł skorzystać z możliwości przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych. Każda rata kapitału, której termin spłaty został przesunięty, traktowana jest indywidualnie i pomniejsza limit ilości dopuszczalnych przesunięć terminów spłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

m) Szpital Uniwersytecki dopuszcza ponoszenie kosztu oprocentowania pożyczki jedynie za czas faktycznego korzystania z finansowania.

n) Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości ponoszenia opłat z tytułu prowizji za gotowość, prowizji od uruchomienia środków, prowizji za wcześniejszą spłatę całości lub części kapitału itp.

 • o)   Jako zabezpieczenie Szpital Uniwersytecki dopuszcza:

i) cesję praw z umowy zawartej przez Szpital Uniwersytecki z MOWNFZ wysokości  24 0000 000 zł- umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne; numer pierwotny 061/100014/SZP/01/2011, numer początkowy na 2016 rok -aneks nr 1/2016 do umowy 061/100014/SZP/01/2011, data zawarcia umowy pierwotnej  27.01.2011 rok, umowa obowiązuje do 30 czerwca 2017 roku, a warunki finansowe są ustalone do 31 grudnia 2016 roku - wartość umowy na rok 2016 - 371 378 850,14 zł.

ii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową sporządzoną zgodnie z przepisami prawa wekslowego.

iii) udzielenia Oferentowi pełnomocnictwa do rachunku Szpitala Uniwersyteckiego, prowadzonego w banku Szpitala Uniwersyteckiego, do którego kierowane będą przepływy z kontraktów z NFZ stanowiących zabezpieczenie wnioskowanego finansowania, do wysokości kwoty stanowiącej wartość wymagalnych wierzytelności
w stosunku do Oferenta.

iv) Przed uruchomieniem pierwszej transzy pożyczki Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do złożenia w NFZ zawiadomienia oraz druku potwierdzenia wraz z załączoną uwierzytelnioną kopią umowy o przelew wierzytelności. Uwierzytelniona kopia potwierdzenia odbioru przedmiotowych dokumentów przez NFZ zostanie niezwłocznie wysłana przez Szpital Uniwersytecki Oferentowi. W chwili otrzymania przez Szpital Uniwersytecki pisemnego potwierdzenia przez NFZ przyjęcia do realizacji cesji wierzytelności z kontraktu, Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do niezwłocznego wysłania uwierzytelnionej kopii przedmiotowego potwierdzenia, jednak nie później niż do 31.10.2016 r.

p) Szpital Uniwersytecki nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

q) Szpital Uniwersytecki nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.

r) Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania żadnej części przetargu podwykonawcy.

 1. 4. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu:

a) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w przetargu i braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie Oferenta dotyczące stanu majątkowego Szpitala Uniwersyteckiego – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu - oświadczenie Oferenta);

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent  nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ust. 2 pkt. 5) lit. b) lub c) ogłoszenia, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Oferenta w postępowaniu albo do reprezentowania oferenta w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca oferenta
w przetargu nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, projekcie umowy, formularzu oferty można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy
  ul. Kopernika 19, pok. 18E (I piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, oraz w Dziale Finansowym przy ul. Kopernika 36, pok. 201 (II piętro), począwszy od dnia ogłoszenia przetargu, tj. dnia 25 sierpnia 2016 r., tel. 12 424-74-88, 12 424-71-61.
 2. Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta – Przetarg pisemny na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 16 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań” w terminie do dnia 5 września 2016 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36.
 3. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 6 września 2016 r. o godz. 10.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 4. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 1. 5. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

 1. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryterium:

Nazwa kryterium

Sposób oceny ofert

Waga

Cena wyrażona procentowo.

Liczba punktów = ( Amin/Ai ) * 100 %

gdzie:

- Amin – najniższe oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, spośród wszystkich ofert ocenianych

- Ai – oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, podane w ofercie ocenianej

100 %

 1. Cenę oferty stanowi oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym. Przez oprocentowanie należy rozumieć sumę wartości stawki WIBOR 1M oraz marży. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 16 sierpnia 2016 roku (1,65%). Do wysokości naliczania kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365 dni.
 2. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 6 września 2016 r. o godz. 13:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Oferenci w toku postępowania przetargowego, jednakże przed rozstrzygnięciem przetargu, mogą złożyć Komisji Przetargowej umotywowany protest.
 5. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia przetargu w ciągu 7 dni od daty publikacji ogłoszenia o zakończeniu przetargu i jego wyniku na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 6. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu bez podania przyczyny.
 7. Ogłoszenie o zakończeniu przetargu i jego wyniku zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.

10.  W przypadku nie przystąpienia wybranego Oferenta bez usprawiedliwienia do podpisania umowy, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia kolejnego przetargu.

 1. 5. Zakaz cesji.

 1. Oferent nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Wierzytelności wynikające z umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 • Oświadczenie oferenta 16 mln - zał. nr 1 [docx, 22 KB] Pobierz
 • Formularz oferty pożyczka 16 mln zł - zał. nr 2 [docx, 27 KB] Pobierz
 • Umowa cesji 16 mln [doc, 55 KB] Pobierz
 • Umowa pożyczki 16 mln [docx, 37 KB] Pobierz
 • Deklaracja wekslowa 16 mln [docx, 15 KB] Pobierz
 • Weksel - formularz [docx, 23 KB] Pobierz
 • odpowiedzi na pytania oferentów 2 [docx, 1,2 MB] Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania Oferentów 3 [docx, 1,2 MB] Pobierz
 • Umowa cesji 16 mln po zmianach [doc, 56 KB] Pobierz
 • Umowa pożyczki 16 mln po zmianach [docx, 38 KB] Pobierz
 • Deklaracja wekslowa 16 mln po zmianach [docx, 15 KB] Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania Oferentów 4 [doc, 1,5 MB] Pobierz

V.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


1 .Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej na rzecz pacjentów Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 26 sierpnia 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 7 września 2016 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 8 września 2016 roku o godz. 8.30 w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 8 września 2016 roku o godz. 8.45 w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego  w Krakowie, ul. Kopernika 36, pok. 102.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Kraków, dnia 5 września 2016 r.

Oferenci

Dotyczy konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej dla pacjentów Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej.

Szpital Uniwersytecki w odpowiedzi na zadane pytania informuje co następuje :

 1. Propozycja wykreślenia zapisu z SWKO. „Przyjmujący Zamówienie we własnym zakresie zabezpiecza posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu BHP”. Udzielający Zamówienie nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu. Uprzejmie informujemy o możliwości wykonania szkoleń z zakresu BHP w ramach struktury Udzielającego Zamówienie na koszt Przyjmującego Zamówienie.
 2. Propozycja wykreślenia w SWKO, w części oświadczenia –załącznik nr 3 zapisu „ W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy zobowiązuję się do zapłaty odstępnego w wysokości 10 000 pln na wskazany rachunek Udzielającego Zamówienie”. Udzielający Zamówienie  nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu. Udzielający Zamówienie modyfikuje zapis umowy poprzez obniżenie wysokości kwoty odstępnego do kwoty 2500 pln.
 3. § 4 ust. 2 lit d. umowy. Propozycja modyfikacji zapisu i nadania mu nowego brzmienia. Udzielający Zamówienie wyraża zgodą na modyfikację i nadanie zapisowi nowego brzmienia o treści: Prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów związanej z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. § 4 ust. 2 lit m. umowy. Propozycja dopisania zapisu: „Udzielający Zamówienie zapewnia dostęp do systemu informatycznego w miejscu udzielania świadczenia”. Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na dopisanie przedmiotowego zapisu.
 5. § 4 ust. 2 lit n. umowy. Propozycja wykreślenia zapisu. „Przyjmujący Zamówienie we własnym zakresie zabezpiecza posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu BHP. Udzielający Zamówienie nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu. Uprzejmie informujemy o możliwości wykonania szkoleń z zakresu BHP w ramach struktury Udzielającego Zamówienie na koszt Przyjmującego Zamówienie.
 6. § 6 ust. 2 umowy. Propozycja wykreślenia zapisu.  Udzielający Zamówienie nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Przedmiotowy zapis dotyczy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie w powiązaniu z karą umowną naliczoną przez NFZ zgodnie z zawartą pomiędzy NFZ, a Udzielającym Zamówienie umową, która stanowi, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcą karę umowną. Zgodnie z przepisami o finansach publicznych Udzielający Zamówienie nie może zrezygnować z zapisu, gdyż groziłoby to dyrekcji Szpitala sankcjami za naruszenie przepisów o dyscyplinie finansów publicznych.
 7. § 8 ust. 3 umowy. Propozycja wykreślenia zapisu. Udzielający Zamówienie nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu. Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym paragrafie wprowadzony został zapis o miarkowaniu kary (do 3000 zł ), które to miarkowanie  zależeć będzie od rodzaju uchybienia. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z art. 484 kodeksu cywilnego każde naliczenie kary umownej jest weryfikowalne przez właściwy sąd powszechny.  Art. 484 § 2 dopuszcza bowiem zmniejszenie (miarkowanie) kary umownej, gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

VI.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów leczonych u Udzielającego Zamówienie, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek zlokalizowanych przy ul. Kopernika 23.

2.Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3.Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 18E (I piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 3 sierpnia 2016 r., tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 23 sierpnia 2016 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 23 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

VII.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 4 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 23 czerwca 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 29 czerwca 2016 roku do godz. 8.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 8.30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku o godz. 8.45 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

VIII.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale Obserwacyjno-Internistycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologicznych dyżurów lekarskich w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 4 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 22 czerwca 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 28 czerwca 2016 roku do godz. 8.30 (Konkurs A, B) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu:

- 28 czerwca 2016 r. o godz. 9.30 (Konkurs A),

- 28 czerwca 2016 r. o godz. 13.00(Konkurs B),

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:

-28 czerwca 2016 roku o godz. 9.40 (Konkurs A),

-28 czerwca 2016 roku o godz. 13.15 (Konkurs B),

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

IX.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów przesiewowych badań mammograficznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).

C. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej w Poradni Medycyny Sportowej Zespołu Poradni Specjalistycznych – Śniadeckich 10 (Konkurs C).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 4 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 21 czerwca 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 28 czerwca 2016 roku do godz. 8.30 (Konkurs A, B, C) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu:

- 28 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 (Konkurs A),

- 28 czerwca 2016 r. o godz. 9.50 (Konkurs B),

- 28 czerwca 2016 r. o godz. 10.10 (Konkurs C),

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:

-28 czerwca 2016 roku o godz. 9.15 (Konkurs A),

-28 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 (Konkurs B),

-28 czerwca 2016 roku o godz. 10.20 (Konkurs C),

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychz zakresu medycyny sportowej w Poradni Medycyny Sportowej Zespołu Poradni Specjalistycznych – Śniadeckich 10. Dokładne terminy zostaną podane w dniu dzisiejszym.

 

X.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii oraz konsultacji w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 4 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 15 czerwca 2016 r., tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 22 czerwca 2016 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 27czerwca 2016 r. o godz. 8.30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczynyoraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

XI.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :
-nadzoru nad wykonywaniem oraz opisu badań TK w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
-nadzoru nad wykonywaniem oraz opisu badań MR w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki i Angiografii II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 4 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 20 maja 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia:
- 27 maja 2016 roku do godz. 15.00 (Konkurs A)
- 25 maja 2016 roku do godz. 8.00 (Konkurs B)
w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu:

- 30 maja 2016 r. o godz. 8.00 (Konkurs A)
- 25 maja 2016 r. o godz. 8.30 (Konkurs B)
w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:
-30 maja 2016 roku o godz. 8.30 (Konkurs A)
-25 maja 2016 roku o godz. 14.45 (Konkurs B)
w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników RTG w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zlokalizowanych przy ul. Skawińskiej 8.

Termin składania ofert : do dnia 9 czerwca 2016 roku do godz. 11.00

Termin otwarcia konkursu: 9 czerwca 2016 roku godz. 12.00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 czerwca 2016 roku godz. 12.15

 

XII.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT


 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników RTG w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zlokalizowanych przy ul. Skawińskiej 8 (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich oraz konsultacji w Oddziale Klinicznym Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 4 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 18 maja 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia:

- 24 maja 2016 roku do godz. 8.00 (Konkurs A)

- 6 czerwca 2016 roku do godz. 15.00 (Konkurs B)

w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu:

- 24 maja 2016 r. o godz. 9.00 (Konkurs A)

- 7 czerwca 2016 r. o godz. 10.30 (Konkurs B)

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:

-24 maja 2016 roku o godz. 9.10 (Konkurs A)

- 7 czerwca 2016 roku o godz. 10.45 (Konkurs B)

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich oraz konsultacji w Oddziale Klinicznym Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 czerwca 2016 roku godz. 10.30.

XIII.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

 

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nadzoru nad wykonywaniem badań TK i opisu badań TK w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).

B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań MR stawów  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
(Konkurs B).

C. Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

-w postaci świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie,

-w postaci świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży,

-w zakresie leczenia uzależnień w formie ambulatoryjnej,

w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Konkurs C).

D. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych Rezonansu Magnetycznego (MR) dla Pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs D)

2.Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 4 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 12 maja 2016 roku, tel. 12 424-70-24 (Konkurs A,B,C) oraz w Samodzielnej Sekcji Kontraktowania i Sprzedaży Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 36/210 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu tj. dnia 12.05.2016r., tel. 12 424-78-86 (Konkurs D).

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w terminie do dnia 18 maja 2016 roku do godz. 12.00 (Konkurs A, B, C) oraz do dnia 20.05.2016r. do godz. 8:00 (Konkurs D) w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36 .

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu:

- 18 maja 2016 r. o godz. 14.00 (Konkurs C)

- 18 maja 2016 r. o godz. 14.10 (Konkurs A i B)

- 20 maja 2016r. o godz. 8:30 (Konkurs D)

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu:

-18 maja 2016 roku o godz. 14.20 (Konkurs A i B)

-24 maja 2016 roku o godz. 9.15 (Konkurs C)

-24 maja 2016 roku o godz. 9.30 (Konkurs D)

w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szanowni Oferenci,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje o zmianie terminów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w postaci świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w postaci świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży, w zakresie leczenia uzależnień w formie ambulatoryjnej, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Konkurs C).

Termin składania ofert : do dnia 20 maja 2016 roku do godz. 8.00

Termin otwarcia konkursu: 20 maja 2016 roku godz. 8.45

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 czerwca 2016 roku godz. 9.00

W ramach konkursu D. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych Rezonansu Magnetycznego (MR) dla Pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs D) Szpital Uniwersytecki w Krakowie odpowiada na pytania oferentów:

1. Pytanie: „Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia udzielania przedmiotowych świadczeń z dnia 1 czerwca 2016 r. na dzień 1 lipca 2016 r.?”

Odpowiedź: Udzielający zamówienia wyraża zgodę na przesunięcie terminu rozpoczęcia udzielania świadczeń na dzień 01.07.2016r.

2. Pytanie: „zwracam się z zapytaniem czy istnieje możliwość przesunięcia terminu składnia ofert z dnia 20.05.2016 r. na dzień 31.05.2016 r."

Odpowiedź: Udzielający zamówienia wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do godz. 10:30, dnia 07.06.2016r.

Równocześnie informujemy , iż rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 09.06.2016r. o godz. 9:00.

3. Odpowiedzi:

Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na zmianę  § 1 poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Przyjmującego Zamówienie na rzecz Udzielającego Zamówienie świadczeń zdrowotnych w postaci badań rezonansu magnetycznego (bez opisu) na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienie, uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanych dalej „świadczeniami zdrowotnymi”. ”

Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na zmianę  § 4 ust 6. poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„Niezwłocznego zawiadamiania Udzielającego Zamówienie i sporządzania notatki służbowej w razie stwierdzenia niesprawności, awarii aparatu MR.”

Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na § 6 poprzez nadanie mu nowej następującej treści , z postawieniem zapisu o miarkowaniu kary.

1. „W przypadku naruszenia postanowień Umowy każda ze stron ma prawo naliczyć drugiej stronie kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.

 1. 2. W przypadku niewykonania Umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zapłaty Udzielającemu Zamówienie kary umownej w wysokości 10 000,00 zł ( przez niewykonanie umowy strony rozumieją nieprzystąpienie do wykonania umowy ze strony Przyjmującego Zamówienie)
 2. 3. W przypadku nienależytego wykonania umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości do 1 000,00 zł.
 3. 4. W przypadku, nie przestrzegania postanowień § 1 ust. 1 Udzielający Zamówienia zobowiązany jest do zapłaty Przyjmującemu Zamówienie kary umownej w wysokości do 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
 4. 5. W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
 5. 6. Naliczenie przez stronę kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Strona której naliczono karę zobowiązana jest, w terminie 10 dni od daty otrzymania ww. dokumentów, do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia stronę do potrącenia kary umownej  z wynagrodzenia drugiej strony lub innych jej wierzytelności przysługujących od strony.
 6. 7. Naliczenie bądź zapłata przez stronę kary umownej nie zwalnia stron ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.”

Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na zmianę § 10 ust 1 poprzez nadanie mu nowej następującej treści :

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 30 czerwca 2018r. z wyłączeniem okresu ,w  którym będą trwać w Krakowie obchody Światowych Dni Młodzieży, tj. 25-31 lipca 2016r.

Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie informuje, iż zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych Rezonansu Magnetycznego dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs D),  do realizacji świadczeń będących przedmiotem konkursu został wybrany:

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie


XIV.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

 

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w zespołach transportowych, dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A).
B. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zespołach transportowych, dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B).

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 4 (II piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 9 maja 2016 roku, tel. 12 424-70-24.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 17 maja 2016 roku do godz. 9.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 17 maja 2016 r. o godz. 11.00 (Konkurs A i B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6.Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. o godz. 9.00 (Konkurs A i B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

DECODECODECO

 


DECO DECO DECO DECODECODECO