Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych

Przejdź do menu 3 poziomu

Projekt dotyczący diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych

Szpital Uniwersytecki w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Działanie: 9.2.Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym, otrzymał dofinasowanie dla projekt pn.: Wzmocnienie potencjału jednostek Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w obszarze diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych”.

Projekt realizowany w latach 2017 -2018; do 31.12.2018 r.

Celem ogólnym (strategicznym) projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w obszarze diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych u osób dorosłych, jak również zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Odpowiadającym mu celem bezpośrednim jest modernizacja i unowocześnienie zasobów infrastrukturalnych jednostek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, udzielających specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w obszarze diagnozowania i terapii chorób nowotworowych oraz jednostek współpracujących z nimi, a także dostosowanie ich do aktualnych potrzeb w celu poprawy jakości usług zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych u osób dorosłych.

Bezpośrednio zakupiona w projekcie aparatura medyczna zostanie zlokalizowana w dziewięciu nw. jednostkach organizacyjnych Szpitala, które są zaangażowane w proces diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

1) Zakład Diagnostyki Patomorfologicznej, ul. Grzegórzecka 16

2) Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Mammografii, ul. Kopernika 19

3) Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, ul. Kopernika 50

4) Zakład Diagnostyki Hematologicznej, ul. Kopernika 17

5) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, ul. Kopernika 40

6) Oddział Kliniczny Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich, ul. Kopernika 21

7) Oddział Kliniczny Otolaryngologii, ul. Śniadeckich 2

8) Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii, ul. Botaniczna 3

9) Apteka Szpitala Uniwersyteckiego, ul.  Kopernika 19 a.

Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 13 385 547,00 zł, w tym zakup środków trwałych:                     13 346 500,00 zł,

Dofinansowanie ze środków UE – 11 344 525,00 zł

Dofinansowanie wkładu własnego ze środków MZ – 2 001 975,00 zł

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, iż zgodnie z zapisami § 4 ust. 17 Umowy o dofinansowanie projektu pn.: Wzmocnienie potencjału jednostek Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w obszarze diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, realizowanego w ramach 9.2.Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie)dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko mogą być zgłaszane za pośrednictwem udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.”