Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Wydawanie dokumentacji medycznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI


Przyjmowanie stron:

poniedziałek:

800 – 1430

wtorek:

800 – 1430

środa:

800 – 1430

czwartek:

dzień bez stron

piątek:

800 – 1430

Informacje telefoniczne 12 424-70-76

Kontakt mailowy: dokumentacja@su.krakow.pl

ul. Kopernika 19, parter, pokój 101
w Sekcji ds. Statystyki Medycznej i Weryfikacji Działalności Leczniczej

DZIEŃ BEZ STRON: każdy czwartek miesiąca

Składanie wniosków w tym dniu: Kancelaria Szpitala - ul. Kopernika 36, pok. 006, parter


Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego WNIOSKU:

 1. przesłanego mailowo na adres dokumentacja@su.krakow.pl
  lub
 2. przesłanego listownie na adres Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
  lub
 3. złożonego osobiście w:
  a) Kancelarii Szpitala - ul. Kopernika 36, pok. 006, parter
  b) Oddziałach Klinicznych - w Sekretariacie Ruchu Chorych/ Rejestracji Poradni
  c) Sekcja ds. Statystyki Medycznej i Weryfikacji Działalności Leczniczej - ul. Kopernika 19, parter, pok. 101

Terminy realizacji wniosków

1. Odbiór osobisty lub odbiór przez osobę upoważnioną – bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 30 dni.
2. Wysyłka pocztą – bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 30 dni plus czas dostarczenia przesyłki za pobraniem (koszt 21,59 zł)

Wybierając sposób odbioru kserokopii poprzez wysyłkę otrzymają Państwo PRZESYŁKĘ ZA POBRANIEM (koszt 21,59 zł)
Przy odbiorze należy uiścić opłatę za wysyłkę oraz załączone kopie dokumentacji. W przypadku nieodebrania przesyłki koszt zostanie powiększony o kwotę zwrotu do nadawcy, tj. 9,50 zł..

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zastrzega sobie prawo dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze postępowania sądowego, obejmujących koszt sporządzenia kopii (odpisu) dokumentacji, koszt przesyłki, kosztów sądowych.
3. W przypadkach wymagających skrócenia terminu z uwagi np. wezwanie na komisję ZUS, prosimy o dołączenie do wniosku skanu/ kserokopii wezwania.

Termin może zostać skrócony wyłącznie na podstawie wezwania i będzie uzależniony od daty komisji.

Poprawnie wypełniony wniosek powinien zawierać:

 1. Datę wypełnienia wniosku.
 2. Dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, PESEL, kod pocztowy, poczta, ulica, numer domu, miasto.
 3. Dane kontaktowe do wnioskodawcy: numer telefonu lub adres email.
 4. W przypadku składania wniosku jako osoba upoważniona:
  a) dokładne dane osobowe pacjenta: imię, nazwisko, PESEL
  b) upoważnienie pacjenta, jeśli nie znajduje się w dokumentacji
 5. Oznaczenie kratki przy miejscu skąd ma być udostępniana dokumentacja medyczna:
  a) Oddział – w przypadku hospitalizacji
  b) Poradnia – w przypadku wizyty w poradni,
  c) jedno i drugie, jeśli pacjent życzy sobie dokumentację z całości leczenia w Szpitalu Uniwersyteckim
 6. Nazwę Oddziału lub Poradni (jednej lub wielu).
 7. Rodzaj dokumentacji:

a) W przypadku dokumentacji z Oddziału np.:

Całość Historii Choroby
Historia Choroby (opis leczenia) bez dodatkowych dokumentów (wyniki badań, karty gorączkowe itp.)
Karta Informacyjna z leczenia
Wyniki badań
Protokół zabiegu operacyjnego

b) W przypadku dokumentacji z Poradni np.:

Całość Historii Zdrowia i Choroby
Wpisy lekarskie bez wyników badań
Wyniki badań

c) Dodatkowo w przypadku chęci otrzymania wyników badań diagnostycznych na nośniku CD prosimy o stosowny wpis

8. Okres, za jaki dokumentacja ma być udostępniona np. daty pobytu, zakres dat leczenia w poradni
9. Oznaczenie kratki przy sposobie odbioru dokumentacji:

a) Wnioskowaną dokumentację proszę wysłać na wskazany adres
b) Wnioskowaną dokumentację odbiorę osobiście
c) Dokumentację proszę wydać osobie upoważnionej przeze mnie na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego co najmniej imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej

10. Podpis osoby wnioskującej – w przypadku przesyłania prośby mailowo prosimy o dołączenie skanu wniosku wraz z podpisem.


 • Wypełniony wniosek - wzór [pdf, 590 KB] Pobierz
 • Wniosek dot. wydania kopii dokumentacji medycznej [doc, 110 KB] Pobierz

Formy udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana, co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału. Maksymalna wysokość opłat za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej) - nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Dokumentacja medyczna informacje dodatkowe

Każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta.

Dokumentacja musi zawierać co najmniej:

 • oznaczenia pozwalające na ustalenie tożsamości pacjenta (nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL (w przypadku noworodka – numer PESEL matki; w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)
 • w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania
 • oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych
 • opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych
 • datę sporządzenia.

Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej!

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
 • osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • upoważnionym organom.

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością zakładu opieki zdrowotnej!

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Dokumentacja medyczna może być udostępniana także:

 • innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
 • organom władzy publicznej w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, – jeżeli badanie, którego dotyczy dokumentacja, zostało przeprowadzone na ich wniosek
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów
 • zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta
 • osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia – w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia
 • szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Przechowywanie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez okres 20 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu).

Wyjątki dotyczą:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon);
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia);
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie określonego powyżej czasu dokumentacja medyczna powinna zostać niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

DECODECODECO

 


DECO DECO DECO DECODECODECO