Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Informacja na temat konkursów ofert

Przejdź do menu 3 poziomu

D Y R E K T O R

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Uniwersyteckiego

w Krakowie

ogłasza

K O N K U R S

na stanowiska:


1. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej;

2. Pielęgniarki Oddziałowej II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

3. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Endokrynologii

4. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych

5. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Nefrologii

6. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Hematologii

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. Nr 12, poz. 182 z dnia 17 lutego 2012).

 

Oferty z zamieszczonym na kopercie imieniem, nazwiskiem i adresem oraz adnotacją  „KONKURS – 1”, „KONKURS – 2”, „KONKURS – 3”, „KONKURS – 4”, „KONKURS – 5”, „KONKURS – 6”,prosimy składać  w terminie  30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Szpitala Uniwersyteckiego, na adres:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Uniwersytecki
ul. Kopernika 36
31-501 Kraków

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informujemy, że materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala udostępnione zostaną na pisemny wniosek Kandydata złożony w Kancelarii Szpitala (ul. M. Kopernika 36, 31-501 Kraków).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Nadzór nad wykonywaniem badań TK i opis badań TK w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Kopernika 19.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Personalnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 2  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-72-14.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 10 czerwca 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 10 czerwca 2019 r., godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 102.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 12:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Ogłoszenie o konkursie [docx, 18 KB] Pobierz
 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - nadzór i opis TK [doc, 190 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet I [docx, 79 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet II [docx, 82 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury - Załącznik nr 3 do umowy [xlsx, 11 KB] Pobierz

Kraków, 1 lipca 2019 r.

Dot.: przetarg, którego przedmiotem jest: udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki w wysokości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, iż w załączeniu do niniejszej wiadomości opublikowane zostało zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jako Wykonawca wybrana została Getin Noble Bank Spółka Akcyjna.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf, 280 KB] Pobierz

Kraków, 28 czerwca 2019 r.

Dot.: przetarg, którego przedmiotem jest: udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki w wysokości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, iż w załączeniu do niniejszej wiadomości opublikowana została informacja z otwarcia ofert.

Dokumenty

 • Informacja z otwarcia ofert [pdf, 170 KB] Pobierz

Kraków, 25 czerwca 2019 r.

Dot.: przetarg, którego przedmiotem jest: udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki w wysokości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, iż w załączeniu do niniejszej wiadomości opublikowane zostały odpowiedzi na pytania Oferentów.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż terminy składania ofert nie ulegają zmianie.

Odpowiedzi

 • Odpowiedzi na pytania z 25.06.2019 r. [pdf, 300 KB] Pobierz

Kraków, 18 czerwca 2019 r.

Dot.: przetarg, którego przedmiotem jest: udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki w wysokości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, iż przesunięciu ulegają terminy składania ofert, ich otwarcia oraz rozstrzygnięcia postępowania.

Termin składania ofert: przesunięcie z 24 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 na 28 czerwca 2019 r. do godz. 10:00;

Termin otwarcia ofert: przesunięcie z 24 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 na 28 czerwca 2019 r. o godz. 12:00;

Termin rozstrzygnięcia postępowania: przesunięcie z 25 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 na 1 lipca 2019 r. o godz. 12:00.


Kraków, 12 czerwca 2019 r.

Dot.: przetarg, którego przedmiotem jest: udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki w wysokości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, iż przesunięciu ulegają terminy składania ofert, ich otwarcia oraz rozstrzygnięcia postępowania.

Termin składania ofert: przesunięcie z 19 czerwca 2019 r. do godz. 8:30 na 24 czerwca 2019 r. do godz. 10:00;

Termin otwarcia ofert: przesunięcie z 19 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 na 24 czerwca 2019 r. o godz. 12:00;

Termin rozstrzygnięcia postępowania: przesunięcie z 24 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 na 25 czerwca 2019 r. o godz. 12:00.

 


 

Informacja z 13.06.2019 r.

W związku z pytaniami Oferentów dot. przesunięcia terminów składania ofert SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, iż terminy składania ofert ich otwarcia oraz rozstrzygnięcia postępowania ustalone zostały w wiadomości z dnia 12.06.2019 r. i nie ulegają dalszym zmianom.


Kraków, 5 czerwca 2019 r.

Dot.: przetarg, którego przedmiotem jest: udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki w wysokości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, iż w załączeniu do niniejszej wiadomości opublikowane zostały odpowiedzi na pytania Oferentów, odpowiednie dokumenty oraz ujednolicony (zaktualizowany na dzień 05.06.2019) wzór umowy.

Ponadto Zamawiający informuje, że Regulamin Organizacyjny Szpitala oraz Statut znajdują się w BIP jednostki pod linkiem: https://su.krakow.pl/zasady-funkcjonowania

Aktualizacja 10 czerwca 2019 r.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, iż w załączeniu do niniejszej wiadomości opublikowane zostały odpowiedzi nr 4 na pytania Oferentów

Dokumenty

 • Odpowiedzi nr 1 - 05.06.2019 [pdf, 840 KB] Pobierz
 • Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej (2018-2021) [pdf, 11 MB] Pobierz
 • Decyzja zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za rok 2016 [pdf, 570 KB] Pobierz
 • Decyzja zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za rok 2017 [pdf, 360 KB] Pobierz
 • Plan Inwestycyjny [pdf, 37 MB] Pobierz
 • Plan Naprawczy lata 2018 - 2020 [pdf, 7,5 MB] Pobierz
 • Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego 2018 r. [pdf, 2 MB] Pobierz
 • Statut SU [pdf, 2,4 MB] Pobierz
 • Sprzęt medyczny - plan zakupów na rok 2019 [pdf, 330 KB] Pobierz
 • Wykaz aparatów TK, RTG, MR, PET, EKG, USG wg stanu na dzień 31.05.2019 [pdf, 400 KB] Pobierz
 • Odpowiedzi nr 2 - 05.06.2019 [pdf, 570 KB] Pobierz
 • Odpowiedzi nr 3 - 05.06.2019 [pdf, 4,6 MB] Pobierz
 • Wzór umowy - aktualizacja 05.06.2019 [pdf, 390 KB] Pobierz
 • Umowa z NFZ 061/100014/SZP/08/2017 [pdf, 8,2 MB] Pobierz
 • Aneks nr 9/2019 do umowy z NFZ 061/100014/SZP/08/2017 [pdf, 47 MB] Pobierz
 • Aneks nr 10/2019 do umowy z NFZ 061/100014/SZP/08/2017 [pdf, 47 MB] Pobierz
 • Odpowiedzi nr 4 - 10.06.2019 [pdf, 120 KB] Pobierz

Kraków, 3 czerwca 2019 r.

Dot.: przetarg, którego przedmiotem jest: udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki w wysokości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę harmonogramu wpływu transz. W związku z powyższym zmianie ulega § 2 ust. 1 - pkt 1 w zakresie zmiany daty wpływu środków na rachunek bankowy Szpitala i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"3 dni robocze od daty podpisania umowy nie wcześniej niż dnia 10.07.2019 roku"

W załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający publikuje zaktualizowany wzór umowy oraz zaktualizowany formularz oferty.


Dokumenty - po aktualizacji

 • Wzór umowy - aktualizacja 3.06.2019 r. [pdf, 300 KB] Pobierz
 • Formularz ofert - aktualizacja 3.06.2019 r. [pdf, 190 KB] Pobierz

Kraków, 15 maja 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36,

31-501 Kraków

działając na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

ogłasza

PRZETARG

Przedmiotem przetargu jest:

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki w wysokości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu, warunki dotyczące Oferenta, sposób sporządzania oferty oraz szczegółowy opis przedmiotu przetargu i sposób realizacji opisane są w załączniku pt. Warunki Przetargu na udzielenie i obsługę kredytu/pożyczki – Szpital Uniwersytecki w Krakowie do niniejszego ogłoszenia.
 2. Z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, projekcie umowy, formularzu oferty można zapoznać się w Dziale Obsługi  Prawnej    Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 371, I piętro w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, oraz w Dziale Finansowym przy ul. Kopernika 36, pok. 207 (II piętro), począwszy od dnia ogłoszenia do 18 czerwca 2019 r., tel. 12 424-74-88, 12 424-70-61.
 3. Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu należy składać w  formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta – Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu/pożyczki w wysokości 30 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań” w terminie do dnia 19 czerwca 2019 roku do godz. 8:30 w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36. Decyduje moment wpływu koperty z Ofertą do Kancelarii.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w gabinecie Z-cy Dyrektora  ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36, Kraków, pok. 102.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 13:00.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu bez podania przyczyny.
 9. Ogłoszenie o zakończeniu przetargu i jego wyniku zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 10. W przypadku nieprzystąpienia wybranego Oferenta bez usprawiedliwienia do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Szpital Uniwersytecki, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia kolejnego przetargu lub wyłonienia Wykonawcy w inny sposób lub wyłonienia Wykonawcy w inny sposób.

Dokumenty

 • Warunki Przetargu na udzielenie i obsługę kredytu/pożyczki – Szpital Uniwersytecki w Krakowie [pdf, 280 KB] Pobierz
 • Oświadczenie Oferenta [docx, 16 KB] Pobierz
 • Formularz oferty [docx, 29 KB] Pobierz
 • Wzór umowy kredytu/pożyczki [pdf, 300 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 2 - wzór weksla [pdf, 95 KB] Pobierz
 • Załącznik - deklaracja wekslowa [pdf, 160 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 3 - karta wzorów podpisów [pdf, 310 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 4 - wzór pełnomocnictwa [pdf, 380 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 5 - umowa o przelew wierzytelności [pdf, 260 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 6 - informacje o przetwarzaniu danych osobowych [pdf, 190 KB] Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe Szpitala za rok 2018 [pdf, 2,7 MB] Pobierz
 • Sprawozdanie finansowe Szpitala za rok 2018 - plik .xades [xades, 11 KB] Pobierz
 • Sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta [pdf, 330 KB] Pobierz
 • Sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta - plik .xades [xades, 440 KB] Pobierz
 • Wykaz kredytów i pożyczek - stan na 30.04.2019 r. [pdf, 1,6 MB] Pobierz
 • Uchwała Rady Społecznej Szpitala ws. zaopiniowania kredytu/pożyczki [pdf, 170 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Chirurgii Naczyniowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Personalnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 2  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-72-14.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 17 maja 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 17 maja 2019 r., godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 102.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 17 maja 2019 r. o godz. 12:20 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Ogłoszenie o konkursie [docx, 18 KB] Pobierz
 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - dyżury w OK Chirurgii Naczyniowej [docx, 70 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 69 KB] Pobierz
 • Załącznik do umowy - wzór załącznika do faktury [xlsx, 17 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ul. Kopernika 19, tel.12 424 – 81- 16  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 29.04.2019. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi: w dniu 29.04.2019. o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29.04.2019 r.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Dokumenty

 • SWKO [pdf, 160 KB] Pobierz
 • Wzor umowy [pdf, 110 KB] Pobierz
 • Powierzenie podwykonawstwa [pdf, 77 KB] Pobierz
 • Umowa powierzenia [pdf, 140 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych oraz psychologicznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Personalnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 2  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-72-14.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 16 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 16 kwietnia 2019 r., godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 102.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 12:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Ogłoszenie o konkursie ofert [docx, 17 KB] Pobierz
 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 210 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet I [docx, 93 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet II [docx, 78 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet III [docx, 75 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury [xlsx, 12 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologicznych dyżurów lekarskich w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Personalnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 2  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-72-14.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 11 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 11 kwietnia 2019 r., godz. 13:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 102.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 11 kwietnia 2019 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 


 

INFORMACJA

Dnia 8.04.2019 r. Udzielający Zamówienie dokonał zmiany wozru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik nr 8 do umowy głównej. Zajtualizowane dokuementy zostały opublikowane pod niniejszą informacją.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [docx, 85 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - aktualizacja 8.04.2019 [docx, 110 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy - wzór załącznika do faktury [xlsx, 12 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Medycyny Podróży i Szczepień Profilaktycznych.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ul. Kopernika 19, tel.12 424 – 70- 24  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 05.04.2019. do godz. 09:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi: w dniu 5.04.2019 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 5.04.2019 r.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [docx, 71 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 110 KB] Pobierz
 • Załącznik do umowy [xlsx, 12 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ul. Kopernika 19, tel.12 424 – 81- 16  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 29.03.2019. do godz. 11:30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi: w dniu 29.03.2019. o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29.03.2019 r.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Poniżej zamieszczono odpowiedzi na pytania Oferenta.

Lista Dokumentów

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [pdf, 170 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 130 KB] Pobierz
 • Umowa powierzenia [pdf, 140 KB] Pobierz
 • Umowa powierzenia - Zalacznik nr 1 [pdf, 77 KB] Pobierz
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA [pdf, 32 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

OGŁASZA

KONKURS OFERT

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Medycyny Podróży i Szczepień Profilaktycznych.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ul. Kopernika 19, tel.12 424 – 70- 24  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 29.03.2019. do godz. 09:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi: w dniu 29.03.2019. o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29.03.2019 r.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 • Ogłoszenie o Konkursie [docx, 22 KB] Pobierz
 • Szczegółowe warunki konkursu ofert [docx, 71 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 110 KB] Pobierz
 • załącznik do faktury [xlsx, 12 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologicznych dyżurów lekarskich w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Personalnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 2  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-72-14.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 29 marca 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 29 marca 2019 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 • Wzór umowy [docx, 1,7 MB] Pobierz
 • Szczegółowe warunki konkursu ofert [docx, 71 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury [xlsx, 12 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursów ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania badań USG tętnic domózgowych, wewnątrzczaszkowych i kończynowych

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, I pietro, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 15 marca 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 15 marca 2019 r. o godzinie 12:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 marca 2019 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36 pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 130 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 1,9 MB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursów ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz konsultacji w dziedzinie chorób zakaźnych

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, I pietro, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 22 marca 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 22 marca 2019 r. o godzinie 11:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 marca  2019 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36 pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z modyfikacją zmianie ulega wzór umowy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 180 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 110 KB] Pobierz
 • Załącznik do faktury [xlsx, 12 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursów ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania badań USG z zakresu reumatologii w Pracowni Ultrasonografii Zakładu Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, I pietro, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 12 lutego 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 12 lutego 2019 r. o godzinie 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12 lutego 2019 r. o godz. 10:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36 pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 140 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 40 KB] Pobierz
 • Załącznik do umowy [docx, 13 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publ icznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursów ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w trakcie procedury brachyterapii onkologicznej przez techników elektroradiologii w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, I pietro, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 7 lutego 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 7 lutego  2019 r. ok godziny 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 7 lutego 2019 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 160 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 52 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury [xlsx, 11 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursów ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci:

I) wykonywania badań w technice USG Doppler i USG obrazowanie morfologiczne oraz badań kwalifikowanych, biopsji pod kontrolą obrazowania USG (Pakiet I),

II) w postaci wykonywania badań USG z zakresu reumatologii (Pakiet II)

w Pracowni Ultrasonografii Zakładu Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, I pietro, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 31 stycznia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 31 stycznia 2019 r. o godzinie 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 31 stycznia 2019 r. o godz. 10:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36 pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 150 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet I [docx, 42 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet II [docx, 39 KB] Pobierz
 • Załącznik do umowy - Pakiet I [docx, 23 KB] Pobierz
 • Załącznik do umowy - Pakiet II [docx, 13 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publ icznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursów ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, I pietro, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 25 stycznia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 25 stycznia 2019 r. ok godziny 12:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 25 stycznia 2019 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 190 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 95 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury [xlsx, 11 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publ icznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursów ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem komórek organizacyjnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Kopernika 23 – konkurs uzupełniający.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, I pietro, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 28 stycznia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 28 stycznia 2019 r. ok godziny 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 28 stycznia 2019 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 140 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 71 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury [xlsx, 11 KB] Pobierz

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursów ofert jest:

Konkurs A: udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w trakcie procedury brachyterapii onkologicznej przez techników elektroradiologii w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Konkurs B: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie brachyterapii onkologicznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, I pietro, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 28 stycznia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 28 stycznia 2019 r. ok godziny 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 28 stycznia 2019 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • [Konkurs A - technicy] Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 160 KB] Pobierz
 • [Konkurs A - technicy] Wzór umowy [docx, 52 KB] Pobierz
 • [Konkurs B lekarze specjaliści] Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 160 KB] Pobierz
 • [Konkurs B lekarze specjaliści] - Wzór umowy - pakiet I [docx, 51 KB] Pobierz
 • [Konkurs B lekarze specjaliści] - Wzór umowy - pakiet II, koordynator [docx, 52 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury [xlsx, 11 KB] Pobierz

Kraków, 16 stycznia 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publ icznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie uzupełniających dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, I pietro, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 23 stycznia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 23 stycznia 2019 r. ok godziny 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 23 stycznia 2019 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [docx, 72 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 80 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, I pietro, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 18 stycznia 2019 r. do godz. 8:30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 18 stycznia 2019 r., o godz. 9:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 18 stycznia 2019 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 160 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 82 KB] Pobierz
 • Załącznik do umowy - limit punktowy [xlsx, 12 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, I pietro, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 23 stycznia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 23 stycznia 2019 r. ok godziny 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 23 stycznia 2019 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [docx, 84 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 95 KB] Pobierz

Informacja o odpowiedzi na pytanie Oferentów

Kraków, 19 grudnia 2018 r.

Dot.: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w w zakresie dyżurów lekarskich w Pakiecie II:

 • Oddziale Klinicznym Nefrologii (Pakiet II)

Komisja Konkursowa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w odpowiedzi na pytanie Oferenta uprzejmie informuje, że wymogi w zakresie dyżurów stawiane przez NFZ stanowią iż dyżur musi pełnić lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Podsumowując powyższe oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia 3 stanowisk dyżurowych skład zespołu dyżurującego musi być następujący:

 1. jeden lekarz ze specjalizacją z chorób wewnętrznych (bezwzględnie w miejscu udzielania świadczeń),
 2. jeden lekarz w trakcie specjalizacji z nefrologii albo posiadający specjalizację z nefrologii
 3. jeden lekarz posiadający kwalifikacje jak w punkcie 1 lub 2.

Informacja o przesunięciu terminów

Kraków, 17 grudnia 2018 r.

Dot.: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w w zakresie dyżurów lekarskich w Pakiecie II:

 • Oddziale Klinicznym Nefrologii (Pakiet II)

Komisja Konkursowa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uprzejmie informuje, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 21.12.2018 r. do godz. 10:00

W związku z powyższym termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu zostaje również przesunięty na dzień 21.12.2018 r.

Kraków, 14 grudnia 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Klinicznego Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, I pietro, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 21 grudnia 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 21 grudnia 2018 r. ok godziny 12:30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 21 grudnia 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 140 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 60 KB] Pobierz
 • Załącznik do umowy - fundusz motywacyjny [docx, 16 KB] Pobierz
 • Załącznik do umowy - wzór załącznika do faktury [xlsx, 11 KB] Pobierz

Kraków, 14 grudnia 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii interwencyjnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, I pietro, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 21 grudnia 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 21 grudnia 2018 r. o godzinie 12:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 21 grudnia 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty konkursowe

 • Wzór załącznika do faktury [xlsx, 11 KB] Pobierz
 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 200 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 1,6 MB] Pobierz

Informacja o przesunięciu terminów

Kraków, 12 grudnia 2018 r.

Dot.: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w w zakresie dyżurów lekarskich w:

 • Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych (Pakiet I),
 • Oddziale Klinicznym Nefrologii (Pakiet II),
 • Oddziale Obserwacyjno-Internistycznym (Pakiet III),
 • Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Ortopedii i Obrażeń Wielonarządowych (Pakiet IV)

Komisja Konkursowa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uprzejmie informuje, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 17.12.2018 r. do godz. 10:00

W związku z powyższym termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu zostaje również przesunięty na dzień 17.12.2018 r.

 


Kraków, 3 grudnia 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w:

 • Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych (Pakiet I),
 • Oddziale Klinicznym Nefrologii (Pakiet II),
 • Oddziale Obserwacyjno-Internistycznym (Pakiet III),
 • Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Ortopedii i Obrażeń Wielonarządowych (Pakiet IV)
 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, I pietro, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 12 grudnia 2018 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 12 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 12 grudnia 2018 r.. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (wszystkie pakiety) [docx, 82 KB] Pobierz
 • Wzór umowy (wszystkie pakiety) [docx, 58 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury [xlsx, 12 KB] Pobierz

Kraków, 3 grudnia 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań genetycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 40, 2 pietro, pok. 2  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-81-16.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 21 grudnia 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 21 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 21 grudnia 2018 r.. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Uprzejmie unformujemy, iż termin składania ofert, otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia kokursu został przesunięty na dzień 21.12.2018r.

Informujemy, iż został zmodyfikowany formularz cenowy. SWKO po poprawkach w zalaczniku.


 

Kraków, 18 grudnia 2018 r.

Informacja o zmianie SWKO.

W związku z pytaniami Oferentów zmienione zostały Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert. Zaktualizowane SWKO opublikowane zostało w załączeniu do niniejszej informacji.


 

Kraków, 19 grudnia 2018 r.

Odpowiedzi na pytania Oferentów

Informujemy, iż w załączeniu do niniejszej wiadomości opublikowane zostały odpowiedzi na pytania oferentów.


 

 

Dokumenty

 • Wzór umowy [pdf, 120 KB] Pobierz
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW [pdf, 820 KB] Pobierz
 • SWKO PO POPRAWKACH [docx, 56 KB] Pobierz
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW 2 [pdf, 69 KB] Pobierz
 • SWKO PO POPRAWKACH 2 [docx, 56 KB] Pobierz
 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert po poprawkach [aktualizacja 18.12.2018] [docx, 71 KB] Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania Oferentów [18.12.2018 r.] [pdf, 180 KB] Pobierz
 • Odpowiedz na Odwolanie Oferenta [pdf, 1,1 MB] Pobierz

Kraków, 3 grudnia 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii na rzecz pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 40, 2 pietro, pok. 2  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-81-16.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 13 grudnia 2018 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 13 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 13 grudnia 2018 r.. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

W odpowiedzi na pytania oferentów Szpital Uniwersytecki wyraża zgodę na zmianę w Formularzu Cenowym oraz wzorze umowy. Nowe wersje dokumentów SWKO oraz Umowy - w załączeniu.

Dokumenty

 • Szczegółowe warunki konkursu ofert [pdf, 270 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 120 KB] Pobierz
 • SWKO po zmianach [docx, 47 KB] Pobierz
 • WZÓR UMOWY PO ZMIANACH [docx, 38 KB] Pobierz

Informacja o przesunięciu terminów

Kraków, 7 grudnia 2018 r.

Dot.: przetarg na udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej w wysokości 45.100.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów sto tysięcy złotych) przeznaczonym na sfinansowanie wkładu własnego do realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie projektu pod nazwą „Wyposażenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 12: Infrastruktura społeczna: Działania 12.1Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, że przesunięciu ulegają terminy składania ofert, ich otwarcia oraz rozstrzygnięcia postępowania.

Termin składania ofert: przesunięcie z 10 grudnia 2018 r. do godz. 10:00 na 14 grudnia 2018 r. do godz. 10:00;

Termin otwarcia ofert: przesunięcie z 10 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 na 14 grudnia 2018 r. o godz. 12:00;

Termin rozstrzygnięcia postępowania: przesunięcie z 12 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 na 18 grudnia 2018 r. o godz. 13:00.Informacja o przesunięciu terminów

Kraków, 27 listopada 2018 r.

Dot.: przetarg na udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej w wysokości 45.100.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów sto tysięcy złotych) przeznaczonym na sfinansowanie wkładu własnego do realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie projektu pod nazwą „Wyposażenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 12: Infrastruktura społeczna: Działania 12.1Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, że przesunięciu ulegają terminy składania ofert, ich otwarcia oraz rozstrzygnięcia postępowania.

Termin składania ofert: przesunięcie z 30 listopada 2018 r. do godz. 10:00 na 10 grudnia 2018 r. do godz. 10:00;

Termin otwarcia ofert: przesunięcie z 30 listopada 2018 r. o godz. 12:00 na 10 grudnia 2018 r. o godz. 12:00;

Termin rozstrzygnięcia postępowania: przesunięcie z 5 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 na 12 grudnia 2018 r. o godz. 13:00.

Kraków, 21 listopada 2018 r.

Dot.: przetarg na udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej w wysokości 45.100.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów sto tysięcy złotych) przeznaczonym na sfinansowanie wkładu własnego do realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie projektu pod nazwą „Wyposażenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 12: Infrastruktura społeczna: Działania 12.1Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, że odpowiedzi na pytania Oferentów znajdują się w załączeniu do niniejszej wiadomości.

Dokumenty

 • IV odpowiedzi na pytania Oferentów [pdf, 410 KB] Pobierz
 • Zaktualizowany wzór umowy pożyczki - po odpowiedziach [pdf, 410 KB] Pobierz

Informacja o przesunięciu terminów

Kraków, 20 listopada 2018 r.

Dot.: przetarg na udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej w wysokości 45.100.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów sto tysięcy złotych) przeznaczonym na sfinansowanie wkładu własnego do realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie projektu pod nazwą „Wyposażenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 12: Infrastruktura społeczna: Działania 12.1Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, że przesunięciu ulegają terminy składania ofert, ich otwarcia oraz rozstrzygnięcia postępowania.

Termin składania ofert: przesunięcie z 26 listopada 2018 r. do godz. 10:00 na 30 listopada 2018 r. do godz. 10:00;

Termin otwarcia ofert: przesunięcie z 26 listopada 2018 r. o godz. 12:00 na 30 listopada 2018 r. o godz. 12:00;

Termin rozstrzygnięcia postępowania: przesunięcie z 28 listopada 2018 r. o godz. 13:00 na 5 grudnia 2018 r. o godz. 13:00.

Kraków, 19 listopada 2018 r.

Dot.: przetarg na udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej w wysokości 45.100.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów sto tysięcy złotych) przeznaczonym na sfinansowanie wkładu własnego do realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie projektu pod nazwą „Wyposażenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 12: Infrastruktura społeczna: Działania 12.1Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, że odpowiedzi na pytania Oferentów znajdują się w załączeniu do niniejszej wiadomości.

Dokumenty

 • III odpowiedzi na pytania Oferentów [pdf, 250 KB] Pobierz

Kraków, 16 listopada 2018 r.

Dot.: przetarg na udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej w wysokości 45.100.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów sto tysięcy złotych) przeznaczonym na sfinansowanie wkładu własnego do realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie projektu pod nazwą „Wyposażenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 12: Infrastruktura społeczna: Działania 12.1Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, że odpowiedzi na pytania Oferentów znajdują się w załączeniu do niniejszej wiadomości.

Odpowiedzi

 • II odpowiedzi na pytania Oferentów [pdf, 180 KB] Pobierz

Kraków, 15 listopada 2018 r.

Dot.: przetarg na udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej w wysokości 45.100.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów sto tysięcy złotych) przeznaczonym na sfinansowanie wkładu własnego do realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie projektu pod nazwą „Wyposażenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 12: Infrastruktura społeczna: Działania 12.1Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, że odpowiedzi na pytania Oferentów znajdują się w załączeniu do niniejszej wiadomości.

Dokumenty

 • Odpowiedzi na pytania Oferentów [pdf, 290 KB] Pobierz
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu [pdf, 330 KB] Pobierz

Kraków, 6 listopada 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36,

31-501 Kraków

działając na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

ogłasza

PRZETARG

Przedmiotem przetargu jest:

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej w wysokości 45.100.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów sto tysięcy złotych) przeznaczonym na sfinansowanie wkładu własnego do realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie projektu pod nazwą „Wyposażenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 12: Infrastruktura społeczna: Działania 12.1Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu, warunki dotyczące Oferenta, sposób sporządzania oferty oraz szczegółowy opis przedmiotu przetargu i sposób realizacji opisane są w załączniku pt. Warunki Przetargu na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego/ pożyczki inwestycyjnej – Szpital Uniwersytecki w Krakowie do niniejszego ogłoszenia.
 2. Z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, projekcie umowy, formularzu oferty można zapoznać się w Dziale Obsługi  Prawnej    Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 371, I piętro w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, oraz w Dziale Finansowym przy ul. Kopernika 36, pok. 207 (II piętro), począwszy od dnia ogłoszenia do 26 listopada 2018 r., tel. 12 424-74-88, 12 424-70-61.
 3. Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu należy składać w  formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta – Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej w wysokości 45 100 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego" w terminie do dnia 26 listopada 2018 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36. Decyduje moment wpływu koperty z Ofertą do Kancelarii.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 12:00 w gabinecie Z-cy Dyrektora  ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36, Kraków, pok. 102.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 13:00.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania przetargowego, jednakże przed rozstrzygnięciem przetargu, mogą złożyć Komisji Przetargowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia przetargu w ciągu 7 dni od daty publikacji ogłoszenia o zakończeniu przetargu i jego wyniku na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu bez podania przyczyny.
 11. Ogłoszenie o zakończeniu przetargu i jego wyniku zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 12. W przypadku nieprzystąpienia wybranego Oferenta bez usprawiedliwienia do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Szpital Uniwersytecki, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia kolejnego przetargu lub wyłonienia Wykonawcy w inny sposób.

Dokumenty

 • Warunki Przetargu na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego/ pożyczki inwestycyjnej na wkład własny – Szpital Uniwersytecki w Krakowie [pdf, 400 KB] Pobierz
 • Zał. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków [docx, 26 KB] Pobierz
 • Formularz oferty - przetarg [docx, 29 KB] Pobierz
 • A.3 Pasywa bilans SU [pdf, 870 KB] Pobierz
 • A.5 Struktura wiekowa zobowiązań [pdf, 600 KB] Pobierz
 • A.7 Zestawienie szczegółowe porozumień (cesje) na dzień 30.09.2018 [pdf, 880 KB] Pobierz
 • Wzór umowy wraz z załącznikami [zip, 750 KB] Pobierz
 • Uchwała Rady Społecznej SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie [pdf, 320 KB] Pobierz

Kraków, 26 listopada 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie brachyterapii okulistycznej na rzecz pacjentów Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 30 listopada 2018 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 30 listopada 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 30 listopada 2018 r.. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 140 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 50 KB] Pobierz

Kraków, 27 listopada 2018 r.

Dot.: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologicznych dyżurów lekarskich w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Komisja Konkursowa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uprzejmie informuje, że w załączeniu do niniejszej wiadomości opublikowane zostały zapytania oferentów, zaktualizowany wzór umowy oraz SWKO.

W związku ze zmianami Komisja Konkursowa informuje, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 30.11.2018 r. do godz. 8:00.

W związku z powyższym termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu zostaje również przesunięty na dzień 30.11.2018 r.

Dokumenty - po odpowiedziach

 • Odpowiedzi na pytania Oferentów [pdf, 180 KB] Pobierz
 • Zaktualizowane Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [docx, 90 KB] Pobierz
 • Zaktualizowany wzór umowy [docx, 1,9 MB] Pobierz

Kraków, 23 listopada 2018 r.

Dot.: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologicznych dyżurów lekarskich w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Komisja Konkursowa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uprzejmie informuje, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 28.11.2018 r. do godz. 9:30.

W związku z powyższym termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu zostaje również przesunięty na dzień 28.11.2018 r. na godz.: 10:00.

 


Kraków, 16 listopada 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologicznych dyżurów lekarskich w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 23 listopada 2018 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 23 listopada 2018 r.. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - dyżury neonatologiczne [docx, 90 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - dyżury neonatologiczne [docx, 1,9 MB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury [xlsx, 12 KB] Pobierz

Kraków, 16 listopada 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 23 listopada 2018 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 23 listopada 2018 r.. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 170 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 45 KB] Pobierz
 • Załącznik do umowy [xlsx, 11 KB] Pobierz

Kraków, 16 listopada 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie brachyterapii okulistycznej na rzecz pacjentów Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 23 listopada 2018 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 23 listopada 2018 r.. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 140 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 50 KB] Pobierz

Kraków, 30 października 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego (Pakiet I) oraz w zakresie terapii uzależnień (Pakiet II) w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 6 listopada 2018 r. do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 6 listopada 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 6 listopada 2018 r.. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 180 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet I (Pedagog) [docx, 55 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury - pedagog [xlsx, 11 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet II (Specjalista terapii uzależnień) [docx, 57 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury - Specjalista terapii uzależnień [xlsx, 12 KB] Pobierz

Kraków, 30 października 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Pakiet I - Psycholog, Pakiet II - Psychiatria)

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 6 listopada 2018 r. do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 6 listopada 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się nie szybciej niż w dniu 6 listopada 2018 r.. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 180 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet I (Psycholog) [docx, 55 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury - psycholog [xlsx, 11 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet II (Psychiatria) [docx, 56 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury - psychiatria [xlsx, 11 KB] Pobierz

Kraków, 18 października 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Pakiet I - Psycholog, Pakiet II - Psychiatria)

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 25 października 2018 r. do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 25 października 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 130 KB] Pobierz
 • Umowa - Pakiet I (psycholog) [docx, 44 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury - pakiet I [xlsx, 11 KB] Pobierz
 • Umowa - Pakiet II (psychiatria) [docx, 46 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury - pakiet II [xlsx, 11 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

OGŁASZA

KONKURS OFERT

.

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej w ramach realizacji programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 40 (II piętro) tel. 12 424-81-15 lub 16 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu tj. dnia 19.09.2018r.,
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 26.09.2018r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi: w dniu 26.09.2018r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, p.I.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 27.09.2018 r.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [pdf, 200 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 130 KB] Pobierz
 • Załącznik do faktury pakiet 1 [pdf, 44 KB] Pobierz
 • Załącznik do faktury pakiet 2 [pdf, 44 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy [pdf, 47 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

OGŁASZA

KONKURS OFERT

.

 1. 1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych na udzielanie świadczeń w zakresie poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych, w tym wykonywanie badań HLA (Konkurs A)

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostyki gruźlicy (Konkurs B)

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań KIT (Konkurs C)

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 40 (II piętro) tel. 12 424-81-16 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu tj. dnia 18.09.2018r.,
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 26.09.2018r. do godz. 8:30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi: w dniu 26.09.2018r. o godz. 9:00 (Konkurs A) , o godz. 9:10 (Konkurs C), dn. 28.09.2018r. o godz. 9:00 (Konkurs C) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26.09.2018r. (Konkurs A, C) oraz 20.09.2018r. (Konkurs B)
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 11. Pytania można kierować na adres e-mail: mbadur@su.krakow.pl

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W ZWIĄZKU Z PYTANIAMI OFERENTÓW W KONKURSIE A ZOSTAŁY ZMODYFIKOWANE SWKO, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ODPOWIEDZIAMI NA PYTANIA, Z SWKO PO POPRAWKACH ORAZ NOWYM WZOREM UMOWY

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W ZWIĄZKU Z PYTANIAMI OFERENTÓW W KONKURSIE B ZOSTAŁ ZMODYFIKOWANY WZÓR UMOWY ORAZ FORMULARZ CENOWY W SWKO. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ODPOWIEDZIAMI NA PYTANIA ORAZ NOWYM WZOREM UMOWY ORAZ ZMIENIONYM SWKO.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY O ZAMIESZCZENIU ODPOWIEDZI NA ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘCIA KOMISJI KONKURSOWEJ


Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - HLA [pdf, 200 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - HLA [pdf, 110 KB] Pobierz
 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - KIT [pdf, 160 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - KIT [pdf, 130 KB] Pobierz
 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Gruzlica [pdf, 200 KB] Pobierz
 • HLA Odpowiedzi na pytania oferentów [pdf, 100 KB] Pobierz
 • HLA UMOWA PO ZMIANACH [docx, 51 KB] Pobierz
 • HLA SWKO po zmianach [docx, 61 KB] Pobierz
 • HLA Załącznik nr 2 do umowy [docx, 45 KB] Pobierz
 • HLA załącznik nr 3 do umowy [docx, 14 KB] Pobierz
 • Umowa - Konkurs Gruźlica [docx, 51 KB] Pobierz
 • Odpowiedzi na pytania oferentów część 2 HLA [pdf, 57 KB] Pobierz
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW HLA [pdf, 86 KB] Pobierz
 • NOWY WZÓR UMOWY HLA [docx, 51 KB] Pobierz
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW GRUZLICA [pdf, 52 KB] Pobierz
 • Wzór umowy gruźlica - o zmianach [pdf, 380 KB] Pobierz
 • SWKO PO ZMIANACH - GRUŹLICA [pdf, 200 KB] Pobierz
 • Odpowiedz na Odwołanie do rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej [pdf, 1,4 MB] Pobierz
 • Odpowiedz na Odwołanie do rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej - 2 [pdf, 510 KB] Pobierz

Kraków, 7 września 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem komórek organizacyjnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Kopernika 23 – konkurs uzupełniający.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 14 września 2018 r. do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 14 września 2018 r. o godz. 9:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 170 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 71 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy [zip, 1,6 MB] Pobierz

Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert

Dot.: Konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki ogólnej USG oraz biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych pod kontrolą obrazowania USG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – Kopernika 19.

Komisja konkursowa uprzejmie informuje, że otwarcie ofert odbędzie się 18.09.2018 r. o godz. 8:30.

 


 

Kraków, 5 września 2018 r.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki ogólnej USG oraz biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych pod kontrolą obrazowania USG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – Kopernika 19.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19., w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 18 września 2018 roku do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 18 września 2018 roku o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 18 września 2018 roku w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 150 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 63 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy (w tym wzór załącznika do faktury) [zip, 1,9 MB] Pobierz

Dot.: Konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Chirurgii Naczyniowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W odpowiedzi na wątpliwości uprzejmie informujemy, iż podanie serii i numeru dowodu Personelu wskazanego do realizacji umowy służy jedynie do udostępnienia możliwości odzyskania hasła systemu bezpośrednio przez Użytkownika. Brak podania takich danych nie doprowadzi do odrzucenia oferty, jednak ich udostępnienie jest wskazane w celu ułatwienia współpracy w trakcie realizacji umowy.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Chirurgii Naczyniowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19., w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 roku do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 roku w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - dyżury OK Chirurgii Naczyniowej [docx, 90 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 1,9 MB] Pobierz
 • Załącznik do faktury [xlsx, 12 KB] Pobierz

Kraków, 31 lipca 2018 r.

Dot.: przetarg na Udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu przetargu na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

W załączeniu do niniejszej wiadomości znajduje się Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf, 34 KB] Pobierz

Kraków, 25 lipca 2018 r.

Dot.: przetarg na Udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, że przesunięciu ulega termin rozstrzygnięcia przetargu.

Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się dnia 31.07.2018 r. o godz. 13:00.

 


Kraków, 24 lipca 2018 r.

Dot.: przetarg na Udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, że odpowiedzi na pytania Oferentów znajdują się w załączeniu do niniejszej wiadomości.

 • V odpowiedzi na pytania Oferentów - 24.07.2018 [pdf, 210 KB] Pobierz

Kraków, 18 lipca 2018 r.

Dot.: przetarg na Udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, że odpowiedzi na pytania Oferentów znajdują się w załączeniu do niniejszej wiadomości.

Ponadto opublikowany został zaktualizowany wzór umowy oraz uchwała Rady Społecznej SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego.

 • III odpowiedzi na pytania Oferentów - 18.07.2018 [pdf, 190 KB] Pobierz
 • IV odpowiedzi na pytania Oferentów - 18.07.2018 [pdf, 330 KB] Pobierz
 • Zaktualizowany wzór umowy pożyczki - 18.07.2018 r. [pdf, 370 KB] Pobierz
 • Uchwała Rady Społecznej SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego [pdf, 140 KB] Pobierz

Kraków, 17 lipca 2018 r.

Dot.: przetarg na Udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, że odpowiedzi na pytania Oferentów znajdują się w załączeniu do niniejszej wiadomości.

Ponadto opublikowany został zaktualizowany wzór umowy pożyczki oraz załączniki do odpowiedzi.

 • II odpowiedzi na pytania Oferentów - 17.07.2018 r. [pdf, 450 KB] Pobierz
 • Zaktualizowany wzór umowy pożyczki - 17.07.2018 r. [pdf, 370 KB] Pobierz
 • Załącznik do odpowiedzi - Rachunek Zysków i Strat do 31.03.2018 r. [pdf, 1,6 MB] Pobierz
 • Załącznik do odpowiedzi - Rachunek Zysków i Strat 31.05.2018 r. [pdf, 450 KB] Pobierz
 • Załącznik do odpowiedzi - bilans [pdf, 1,1 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi - Zestawienie inwestycji za okres 2010 - 2018 r. [xlsx, 30 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi - Plan Finansowy i Inwestycyjny na 2018 r. [pdf, 15 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi - planowane zakupy [xlsx, 57 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 4 do odpowiedzi - Decyzja Prorektora CM UJ o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego za 2017 r. [pdf, 360 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 5 do odpowiedzi - Decyzja Prorektora CM UJ o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego za 2016 r. [pdf, 570 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 6a do odpowiedzi - sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego 2016 r. [pdf, 2,9 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 6b do odpowiedzi - sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego 2016 r. [pdf, 2,9 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 6c do odpowiedzi - sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego 2016 r. [pdf, 1000 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 7 do odpowiedzi - pełne sprawozdania finansowe [pdf, 51 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 8 do odpowiedzi - sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego [pdf, 510 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 9a do odpowiedzi - sprawozdanie finansowe z 2015 r. [pdf, 61 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 9b do odpowiedzi - opinia biegłego rewidenta 2015 r. [pdf, 1,1 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 9c do odpowiedzi - raport biegłego rewidenta 2015 r. [pdf, 7,9 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 10a do odpowiedzi - kontrakt z NFZ SZP08/11/2018_cz 1 [pdf, 18 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 10b do odpowiedzi - kontrakt z NFZ SZP08/11/2018_cz 2 [pdf, 17 MB] Pobierz
 • Załącznik nr 10c do odpowiedzi - aneks 12/2018 z 29.06.2018 - kontrakt z NFZ SZP08/11/2018 [pdf, 1,2 MB] Pobierz

Kraków, 12 lipca 2018 r.

Dot.: przetarg na Udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

W odpowiedzi na pytanie Oferentów

"Czy wyrażacie Państwo zgodę na zmianę  w umowie pożyczki w paragrafie 2 ustęp  1 dot. daty wypłaty transzy – poprzez dodanie do 3 dni słowa „robocze” jak niżej:

nie później niż 3 dni robocze od daty podpisania Umowy, nie wcześniej niż dnia 03.09.2018 roku

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym aktualizacji ulega wzór umowy, zapytanie ofertowe oraz dormularz ofertowy.

 • Warunki Przetargu na udzielenie i obsługę pożyczki – Szpital Uniwersytecki w Krakowie [Aktualizacja 12.07.2018] [pdf, 340 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Formularz oferty [Aktualizacja 12.07.2018] [pdf, 180 KB] Pobierz
 • Wzór umowy pożyczki [Aktualizacja 12.07.2018] [pdf, 370 KB] Pobierz

Kraków, 11 lipca 2018 r.

Dot.: przetarg na Udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, że odpowiedzi na pytania Oferentów znajdują się w załączeniu do niniejszej wiadomości.

Ponadto opublikowany został zaktualizowany wzór umowy pożyczki oraz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek.


 • Odpowiedzi na pytania Oferentów - 11.07.2018 r. [pdf, 310 KB] Pobierz
 • Zaktualizowany wzór umowy pożyczki [pdf, 360 KB] Pobierz
 • Zaświadczenie o niezaleganiu US i ZUS [pdf, 600 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie,

ul. Kopernika 36,

31-501 Kraków

działając na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

ogłasza

PRZETARG

Przedmiotem przetargu jest:

Udzielenie i obsługa pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na spłatę zobowiązań.

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu, warunki dotyczące Oferenta, sposób sporządzania oferty oraz szczegółowy opis przedmiotu przetargu i sposób realizacji opisane są w załączniku pt. Warunki Przetargu na udzielenie i obsługę pożyczki – Szpital Uniwersytecki w Krakowie do niniejszego ogłoszenia.
 2. Z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, projekcie umowy, formularzu oferty można zapoznać się w Dziale Obsługi  Prawnej    Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 371, I piętro w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, oraz w Dziale Finansowym przy ul. Kopernika 36, pok. 207 (II piętro), począwszy od dnia ogłoszenia do 23 lipca 2018 r., tel. 12 424-74-88, 12 424-70-61.
 3. Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu należy składać w  formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta – Przetarg na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań” w terminie do dnia 25 lipca 2018 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36. Decyduje moment wpływu koperty z Ofertą do Kancelarii.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 25 lipca  2018 r. o godz. 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora  ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36, Kraków, pok. 102.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 25 lipca  2018 r. o godz. 13:00.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania przetargowego, jednakże przed rozstrzygnięciem przetargu, mogą złożyć Komisji Przetargowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia przetargu w ciągu 7 dni od daty publikacji ogłoszenia o zakończeniu przetargu i jego wyniku na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu bez podania przyczyny.
 11. Ogłoszenie o zakończeniu przetargu i jego wyniku zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 12. W przypadku nieprzystąpienia wybranego Oferenta bez usprawiedliwienia do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Szpital Uniwersytecki, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia kolejnego przetargu lub wyłonienia pożyczkodawcy w inny sposób.

Dokumenty do przetargu

 • Warunki Przetargu na udzielenie i obsługę pożyczki – Szpital Uniwersytecki w Krakowie [pdf, 350 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia - oświadczenie Oferenta [pdf, 82 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Formularz ofert [pdf, 190 KB] Pobierz
 • Wzór umowy o przelew wierzytelności wobec MOW NFZ [pdf, 260 KB] Pobierz
 • Wzór umowy pożyczki [pdf, 280 KB] Pobierz
 • Weksel in blanco (załącznik nr 2 do wzoru umowy) [pdf, 180 KB] Pobierz
 • Deklaracja wekslowa (załącznik nr 2 do wzoru umowy) [pdf, 240 KB] Pobierz
 • Karta wzorów podpisów (załącznik nr 3 do wzoru umowy) [pdf, 270 KB] Pobierz
 • Wzór pełnomocnictwa do rachunku bankowego SU [pdf, 290 KB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań genetycznych: badanie mutacji genu KIT

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 40 II p., w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-81-15 lub 12 424-81-16
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 25 lipca 2018 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 25 lipca 2018 roku o godz. 11:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 roku w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

Szpital Uniwersytecki uprzejmie informuje o zmianie terminów obowiązujących w konkursie:


Składanie ofert - do dnia 27.07.2018r. do godz 10:00

Otwarcie ofert - 27.07.2018r. godz 11:00

Rozstrzygnięcie konkursu - 27.08.2018r.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - badanie mutacji genu KIT [docx, 68 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 2 MB] Pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

OGŁASZA

KONKURS OFERT

.

Przedmiotem konkursu ofert jest:

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań Rezonansu Magnetycznego (MR) na rzecz pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 40 (II piętro) tel. 12 424-81-16 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu tj. dnia 28.06.2018r.,

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
w terminie do dnia 05.07.2018r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi: w dniu 05.07.2018r. o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu 
i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 05.07.2018r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

OGŁASZA

KONKURS OFERT

.

Przedmiotem konkursu ofert jest:

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań HLA na rzecz pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs A)

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań Rezonansu Magnetycznego (MR) na rzecz pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Konkurs B)

Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 40 (II piętro) tel. 12 424-81-16 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu tj. dnia 19.06.2018r.,

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w terminie do dnia 26.06.2018r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.

Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi: w dniu 26.06.2018r. o godz. 10:00 (Konkurs A) , o godz. 10:10 (Konkurs B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu
i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26.06.2018r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Dokumenty

 • SWKO HLA [pdf, 170 KB] Pobierz
 • Umowa HLA [pdf, 110 KB] Pobierz
 • SWKO Rezonans Magnetyczny [pdf, 200 KB] Pobierz
 • Umowa MR [pdf, 130 KB] Pobierz

Kraków, 19 czerwca 2018 r.

Dot.: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów anestezjologicznych w komórkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Komisja Konkursowa uprzejmie informuje, iż zmianie ulegają załączniki do umowy - oświadczenie przyjmującego zamówienie oraz oświadczenie lekarza realizującego świadczenia zdrowotne na rzecz przyjmującego zamówienie i otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej informacji.

Dokumenty

 • Zaktualizowany załącznik do umowy - oświadczenia przyjmującego zamówienie/lekarzy realizujących świadczenia [docx, 16 KB] Pobierz

Kraków, 19 czerwca 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów anestezjologicznych w komórkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi 
  o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 22 czerwca 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 22 czerwca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [docx, 86 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 52 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy [zip, 1,7 MB] Pobierz
 • Załącznik do umowy nr 4 - załącznik do faktury [xlsx, 11 KB] Pobierz

Kraków, 13 czerwca 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi 
  o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 20 czerwca 2018 r. do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 20 czerwca 2018 r. do godz.9:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 160 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 44 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy [zip, 1,6 MB] Pobierz

Kraków, 12 czerwca 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów  anestezjologicznych w komórkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone 
  są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi 
  o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 18 czerwca 2018 r. do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 18 czerwca 2018 r. do godz. 10:30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Kraków, 12 czerwca 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem komórek organizacyjnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Kopernika 23 – konkurs uzupełniający.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone 
  są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi 
  o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 18 czerwca 2018 r. do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 18 czerwca 2018 r. do godz. 10:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 170 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 58 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy [zip, 1,6 MB] Pobierz

Kraków, 12 czerwca 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (konkurs uzupełniający).

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone 
  są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi 
  o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 20 czerwca 2018 r. do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 20 czerwca 2018 r. do godz. 9:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [docx, 86 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 55 KB] Pobierz

Kraków, 5 czerwca 2018 r.

Dot.: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (ul. Skawińska 8).

Komisja Konkursowa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uprzejmie informuje, iż w związku z wystąpieniem okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania konkursowego, przesunięciu ulega termin składania ofert z dnia 8.06.2018 - na dzień 18.06.2018 r. - godz. 9:30.Kraków, 30 maja 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (ul. Skawińska 8).

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone
  są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi
  o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia: 8 czerwca 2018 r. do godz. 10:30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 180 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 49 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy [zip, 1,7 MB] Pobierz

Kraków, 24 maja 2018 r.

Dot.: Konkursu ofert: Nadzór nad wykonywaniem badań TK i opis badań TK w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Pakiet I) oraz opis badań stawów MR w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Pakiet II).

W odpowiedzi na zapytania Oferentów Komisja Konkursowa informuje o zmianie § 7 ust. 11 wzoru umowy (dot. obu Pakietów). Zaktualizowane wzory umów zostały udostępnione razem z niniejszą informacją

Dokumenty - wzory umów po pytaniach Oferentów

 • Wzór umowy po zmianach - Pakiet I (TK) [docx, 54 KB] Pobierz
 • Wzór umowy po zmianach - Pakiet II (MR) [docx, 54 KB] Pobierz

Kraków, 22 maja 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Nadzór nad wykonywaniem badań TK i opis badań TK w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Pakiet I) oraz opis badań stawów MR w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Pakiet II).

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 28 maja 2018 r. do godz. 11:30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 170 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet I (TK) [docx, 51 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet II (MR) [docx, 51 KB] Pobierz
 • Załączniki do umów [zip, 1,6 MB] Pobierz

Kraków, 17 maja 2018 r.

Komisja Konkursowa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie prowadząca postępowanie konkursowe w zakresie udzielania świadczeń psychologicznych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na dzień 23 maja 2018 r.

 


Kraków, 10 maja 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń psychologicznych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 17 maja 2018 roku do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 17 maja 2018 roku o godz. 8:30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 17 maja 2018 roku o godz. 9:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Kopernika 21a [doc, 150 KB] Pobierz
 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Kopernika 21a + Śniadeckich 3 [doc, 150 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Kopernika 21a + Śniadeckich 3 [docx, 51 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Kopernika 21a [docx, 51 KB] Pobierz
 • Załączniki do umów [zip, 1,6 MB] Pobierz

Kraków, 10 maja 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów uzupełniających w Oddziale Klinicznym Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 17 maja 2018 roku do godz. 8:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 17 maja 2018 roku o godz. 8:30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 17 maja 2018 roku o godz. 8:45 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [docx, 84 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 55 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy [zip, 1,6 MB] Pobierz

Kraków, 10 maja 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii w szczególności związanych z wykonywaniem zabiegów dostępu dializacyjnego w OK Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 16 maja 2018 roku do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 10:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 140 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 52 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy [zip, 1,6 MB] Pobierz

Kraków, 10 maja 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

OGŁASZA

KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest:

udzielanie świadczeń dziennych i ambulatoryjnych w zakresie terapii uzależnienia oraz leczenia uzależnień w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-50.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 16 maja 2018 roku do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
 4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 10:15 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
 9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty

 • Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert [doc, 160 KB] Pobierz
 • Załączniki do umów [zip, 1,6 MB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet I [docx, 51 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - Pakiet II [docx, 52 KB] Pobierz

Dokumenty

Dokumenty konkursowe

Odpowiedzi

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty:

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Kraków, 11 września 2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie,

ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków,

działając na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ogłasza przetarg na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł na spłatę zobowiązań.

PRZETARG

1. Przedmiotem przetargu jest:

Udzielenie i obsługa pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł na spłatę zobowiązań.

2. Warunki uczestnictwa w przetargu oraz warunki dotyczące Oferenta.

1)  Oferent posiada uprawnienia w zakresie świadczenia objętego przetargiem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Oferent posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia objętego przetargiem.

3) Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem kapitałowym i majątkowym.

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta zapewnia prawidłową realizację świadczenia objętego przetargiem.

5) Z przetargu wyklucza się Oferenta:

a) który nie wykazał spełniania warunków uczestnictwa w przetargu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;

- skarbowe;

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5) lit. b niniejszego ogłoszenia o przetargu;

d) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Szpital Uniwersytecki w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f)  który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Szpital Uniwersytecki, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Szpital Uniwersytecki w przetargu;

g)  który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Szpitala Uniwersyteckiego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w przetargu;

h) który brał udział w przygotowaniu przetargu lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu przetargu,

i) który z innymi Oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Oferentami w przetargu,

j)  będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

k) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przetargu,

l)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

6) Ofertę wykluczonego Oferenta uznaje się za odrzuconą.

3. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu i sposób realizacji.

a) Celem pozyskania pożyczki jest restrukturyzacja finansowa zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego.

b)  Pożyczka przeznaczona jest na spłatę zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego.

c) Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu mowa jest o dniach roboczych jako dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych o pracy.

d) Spłata kapitału następować będzie w 75 miesięcznych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego. Przewidywany okres finansowania to okres od dnia 16 października 2017  roku do dnia 29 grudnia 2023 roku.  Pierwsza spłata kapitału pożyczki nastąpi 31 października 2017 roku. Natomiast spłaty odsetek następować będą miesięcznie począwszy od dnia 31 października 2017 roku do dnia 29 grudnia 2023 roku.

e)  Wypłata pożyczki na rachunek bankowy Szpitala Uniwersyteckiego nastąpi w trzech transzach wysokości 5.000.000,00 zł każda. I tak wypłata pierwszej transzy w wysokości 5.000.000,00 zł nastąpi nie później niż 3 dni od daty podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż dnia 16 października 2017 roku., wypłata drugiej transzy w wysokości 5.000.000,00 zł nastąpi dnia 6 listopada 2017 roku, wypłata trzeciej transzy w wysokości 5.000.000,00 zł nastąpi dnia 4 grudnia 2017 roku.

f)  Dla celów oferty jako hipotetyczną datę uruchomienia środków należy przyjąć dzień 16 października 2017 roku.

g)  Naliczenie odsetek przez Oferenta odbywać się będzie na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca począwszy od października 2017 roku do grudnia 2023 roku. Oferent z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych pisemnie informuje Szpital Uniwersytecki (drogą mailową na adresy: echolewa@su.krakow.pl oraz jderenda@su.krakow.pl) o wysokości odsetek przypadających do zapłaty na koniec miesiąca.

h)  Spłata odsetek następować będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

i)  Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do wcześniejszego spłacenia całości lub części kapitału bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

j) Na potrzeby sporządzenia oferty należy przyjąć następujący harmonogram spłat rat kapitałowych:

liczba rat

wysokość raty

wartość spłacanego kapitału

1-75

200.000,00

15.000.000,00

k)  Jedynym dopuszczonym przez Szpital Uniwersytecki kosztem finansowania jest oprocentowanie kapitału składające się ze stawki referencyjnej WIBOR 1M plus marża wyrażona w procentach w stosunku rocznym. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 5 września 2017 roku (1,66%) i dotyczy tylko oprocentowania podawanego przez Oferenta w ofercie. Do wysokości naliczania kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365/366 dni. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok ma 365/366 dni.

l)  Wysokość stopy zmiennej w okresie trwania umowy ustala się według notowań stopy bazowej (stawki referencyjnej) WIBOR 1M opublikowanej na 2 dni robocze przed początkiem każdego okresu odsetkowego. Zmiana oprocentowania umowy pożyczki spowodowana zmianą stopy bazowej WIBOR 1M, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia ze Szpitalem Uniwersyteckim aneksu do umowy.

m) W przypadku gdy termin spłaty przewidziany w umowie przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, wierzytelność Oferenta zostanie spłacona w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

n) Szpital Uniwersytecki, za zgodą Oferenta, zastrzega możliwość przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych o 30 dni, jednak nie dłużej niż do dnia ostatecznej spłaty pożyczki ustalonej w umowie. Powyższe nastąpi po złożeniu Oferentowi wniosku o przesunięcie raty co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem spłaty raty podlegającej przesunięciu. Dana rata będzie mogła być przesunięta tylko raz o maksymalnie 30 dni. Przesunięcie terminu spłaty nie dotyczy płatności odsetek. Szpital Uniwersytecki maksymalnie 6 razy w okresie trwania umowy będzie mógł skorzystać z możliwości przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych. Każda rata kapitału, której termin spłaty został przesunięty, traktowana jest indywidualnie i pomniejsza limit ilości dopuszczalnych przesunięć terminów spłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

o)  Szpital Uniwersytecki dopuszcza ponoszenie kosztu oprocentowania pożyczki jedynie za czas faktycznego korzystania z finansowania.

p)  Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości ponoszenia opłat z tytułu prowizji za gotowość, prowizji od uruchomienia środków, prowizji za wcześniejszą spłatę całości lub części kapitału itp.

q) Jako zabezpieczenie Szpital Uniwersytecki dopuszcza:

- Cesję wierzytelności do wysokości  22 500 000,00 zł wynikających z umowy Szpitala Uniwersyteckiego z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ (dalej jako „MOWNFZ”) w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach której kwota zobowiązania stanowi wartość zakresów podlegających odrębnemu finansowaniu oraz wartość ryczałtu PSZ, wyznaczonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy. Zgodnie z Protokołem Uzgodnień z dnia 8 września 2017 roku zawarcie przedmiotowej umowy na pierwszy okres rozliczeniowy nastąpi do dnia 15 września 2017 roku. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do doprecyzowania zakresu wierzytelności wynikających z umowy z MOWNFZ, które będą przedmiotem cesji.

-  Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową sporządzoną zgodnie z przepisami prawa wekslowego.

- Udzielenie Oferentowi pełnomocnictwa do rachunku bankowego Szpitala Uniwersyteckiego, na który kierowane będą przepływy z umowy z MOWNFZ stanowiącej zabezpieczenie pożyczki, do wysokości kwoty stanowiącej wartość wymagalnych wierzytelności wynikających z umowy pożyczki.

-        Przed uruchomieniem pierwszej transzy pożyczki Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do złożenia w MOWNFZ zawiadomienia o zawarciu umowy o przelew wierzytelności oraz druku potwierdzenia wraz z załączoną uwierzytelnioną kopią umowy o przelew wierzytelności. Uwierzytelniona kopia potwierdzenia odbioru przedmiotowych dokumentów przez MOWNFZ zostanie niezwłocznie wysłana przez Szpital Uniwersytecki Oferentowi. W chwili otrzymania przez Szpital Uniwersytecki pisemnego potwierdzenia przez MOWNFZ przyjęcia do realizacji cesji wierzytelności z umowy, Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do niezwłocznego wysłania uwierzytelnionej kopii przedmiotowego potwierdzenia, jednak nie później niż do 4.12.2017 r.

r)  Szpital Uniwersytecki nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

s) Szpital Uniwersytecki nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.

t)  Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania żadnej części przetargu podwykonawcy.

4. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu:

a) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w przetargu i braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie Oferenta dotyczące stanu majątkowego Szpitala Uniwersyteckiego – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu - oświadczenie Oferenta);

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent  nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e)  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ust. 2 pkt. 5) lit. b) lub c) ogłoszenia, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f)  Pełnomocnictwo - do reprezentowania Oferenta w postępowaniu albo do reprezentowania oferenta w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca oferenta
w przetargu nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

1. Z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, wzorze umowy, formularzu oferty można zapoznać się w Dziale ds. Systemów Zarządzania, Organizacji i Kontroli  Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 371, I piętro w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, oraz w Dziale Finansowym przy ul. Kopernika 36, pok. 207 (II piętro), począwszy od dnia 12 września 2017 r. do 20 września 2017 r., tel. 12 424-74-88, 12 424-70-61.

2. Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta – Przetarg na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 15 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań” w terminie do dnia 26 września 2017 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36. Decyduje moment wpływu koperty z Ofertą do Kancelarii.

3. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 26 września 2017 r. o godz. 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora  ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36, Kraków, pok. 102.

5.Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryterium:

Nazwa kryterium

Sposób oceny ofert

Waga

Cena wyrażona procentowo

Liczba punktów = ( Amin/Ai ) * 100 %

gdzie:

- Amin – najniższe oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, spośród wszystkich ofert ocenianych

- Ai – oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, podane w ofercie ocenianej

100 %

 1. Cenę oferty stanowi oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym. Przez oprocentowanie należy rozumieć sumę wartości stawki WIBOR 1M oraz marży. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 5 września  2017 roku (1,66%). Do wysokości naliczania kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365/366  dni.
 2. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 26 września 2017 roku o godz. 13:00, z zastrzeżeniem ust. 4
 3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowo licytacji ustnej (zwanej dalej „licytacją”), jeżeli w ramach przetargu pisemnego złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. W toku licytacji będzie stosowane wyłącznie kryterium ceny wyrażonej procentowo, przy czym ceną wywoławczą jest najniższa cena ofertowa. Szpital Uniwersytecki powiadomi Oferentów o skorzystaniu z prawa, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przez ustne publiczne obwieszczenie w dniu 26 września 2017 r. o godz. 12:00 w gabinecie Z-cy Dyrektora  ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36, Kraków, pok. 102. Miejscem przeprowadzenia licytacji będzie gabinet, o którym mowa w zdaniu poprzednim, licytacja odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. o godzinie 12:15. Oferent jest zobowiązany do zapewnienia obecności prawidłowo umocowanego przedstawiciela (w szczególności przedstawiciel musi mieć prawo do uczestnictwa w licytacji, składania w jej toku ofert i postąpień). Oferent jest zobowiązany do wykazania prawidłowości umocowania przedstawiciela na podstawie dokumentów w oryginale lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza na wezwanie Szpitala Uniwersyteckiego przed rozpoczęciem licytacji. Prawidłowość umocowania stwierdza Szpital Uniwersytecki przed rozpoczęciem licytacji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczające jest przystąpienie do licytacji przynajmniej jednego Oferenta. Przebieg licytacji będzie protokołowany (w formach wybranych przez Szpital Uniwersytecki).
 4. Przedstawiciel Szpitala Uniwersyteckiego otwiera licytację, przekazując uczestnikom licytacji informacje o przedmiocie licytacji, cenie wywoławczej oraz wysokości postąpienia. Ceną wywoławczą jest najniższa cena ofertowa. Minimalne postąpienie wynosi 0,1%. Po przekazaniu informacji, o których mowa powyżej, przedstawiciel Szpitala Uniwersyteckiego wzywa do składania postąpień. Licytację wygrywa uczestnik, który zaoferował cenę najniższą – jeśli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt nie zaoferował niższej ceny. W takim przypadku przedstawiciel Szpitala Uniwersyteckiego stwierdza, iż licytacja ulega zakończeniu i powiadamia obecnych o jej wyniku, po czym sporządza protokół. Protokół jest podpisywany przez wszystkich uczestników licytacji i przedstawiciela Szpitala Uniwersyteckiego. Odmowa podpisania protokołu przez uczestnika licytacji nie ma wpływu na związanie ofertą złożoną w toku licytacji.
 5. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania licytacji w każdej chwili.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Oferenci w toku postępowania przetargowego, jednakże przed rozstrzygnięciem przetargu, mogą złożyć Komisji Przetargowej umotywowany protest.
 8. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia przetargu w ciągu 7 dni od daty publikacji ogłoszenia o zakończeniu przetargu i jego wyniku na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 9. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu bez podania przyczyny.
 10. Ogłoszenie o zakończeniu przetargu i jego wyniku zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 11. Umowa zostanie zawarta na wzorze przygotowanym przez Szpital Uniwersytecki.
 12. W przypadku nieprzystąpienia wybranego Oferenta bez usprawiedliwienia do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Szpital Uniwersytecki, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia kolejnego przetargu lub wyłonienia pożyczkodawcy w inny sposób.

6. Zakaz cesji.

 1. Oferent nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Wierzytelności wynikające z umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Szanowni Oferenci,

W związku z zapytaniami odnośnie terminu rozpoczęcia ew. licytacji ustnej uprzejmie informujemy, co następuje:

 

Szpital Uniwersytecki powiadomi Oferentów o skorzystaniu z prawa do przeprowadzenia licytacji ustnej przez publiczne obwieszczenie w dniu 3 października 2017 r. o godz. 14:00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36, Kraków, pok. 102. Miejscem przeprowadzenia licytacji będzie gabinet, o którym mowa w zdaniu poprzednim, licytacja rozpocznie się w dniu 3 października 2017 r., o godzinie 14:15.

 

Nazwa kryterium

Sposób oceny ofert

Waga

Cena wyrażona procentowo

Liczba punktów = ( Amin/Ai ) * 100 %

gdzie:

- Amin – najniższe oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, spośród wszystkich ofert ocenianych

- Ai – oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, podane w ofercie ocenianej

100 %

Ogłoszenie i załączniki

 • Ogłoszenie o przetargu - Szpital Uniwersytecki w Krakowie - pożyczka 15 000 000 zł [docx, 910 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie Oferenta [docx, 26 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy [docx, 59 KB] Pobierz
 • Deklaracja wekslowa [docx, 50 KB] Pobierz
 • Weksel in blanco [docx, 24 KB] Pobierz
 • Uchwała Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego - zgoda na pożyczkę [pdf, 17 KB] Pobierz
 • GNB pożyczka 15 mln - odpow. LAST DL 20170919 MS [pdf, 760 KB] Pobierz
 • MOWNFZ inf.ze stron przedłuz. umów do 30.09. [pdf, 130 KB] Pobierz
 • Getin Bank karta wzorów podpisu do umowy pożyczki 2017 [docx, 17 KB] Pobierz
 • zgoda Dyrektora SU na przesuniecie terminu składania ofert na 3.10.2017 [pdf, 530 KB] Pobierz
 • zaktualizowany wzór umowy POŻYCZKI 20170919 MS [docx, 36 KB] Pobierz
 • Magellan S.A. Pytania i ostateczne odpowiedzi 28.09.2017 r. [docx, 410 KB] Pobierz
 • Pełnomocnictwo nr 189/2017 [pdf, 160 KB] Pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf, 200 KB] Pobierz

Załączniki do ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, (konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej  w zakresie profilaktyki chorób naczyń mózgowych w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Konkurs  Profilaktyka chorób naczyń mózgowych nr POWR.05.01.00-IP.05-00-004/17)

 1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Szpital Uniwersytecki w Krakowie ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, (konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej
w zakresie profilaktyki chorób naczyń mózgowych,
w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Konkurs  Profilaktyka chorób naczyń mózgowych nr POWR.05.01.00-IP.05-00-004/17) ).

Konkurs naboru partnera prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

 1. CEL PARTNERSTWA:

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się realizację działań związanych z  wdrożeniem Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej  w zakresie profilaktyki chorób naczyń mózgowych.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie będzie pełnił rolę Lidera partnerstwa.

 1. WYMAGANIA I OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu.

Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań / działań w projekcie.

Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu: Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów/działań o przedmiotowym zakresie.

Partner jest organizacją pozarządową posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dotyczących chorób naczyń mózgowych lub

Partner jest podmiotem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

4. KRYTERIA WYBORU PARTNERA

4.1. Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

a) Prowadzona działalności potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.

b) Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

c) Podmiot nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.

d) Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.:  art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885);  art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).

e) Partner jest organizacją pozarządową posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dotyczących chorób naczyń mózgowych lub

Partner jest podmiotem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

f) Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

g) Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

5. KRYTERIA OCENY OFERT:

a) Okres prowadzenia działalności w okresie przed terminem składania ofert:

 1. do 3 lat – 0 pkt
 2. od 3 do 5 lat – 5 pkt
 3. od 5 do 8 lat – 10 pkt
 4. powyżej 8 lat – 15 pkt

b) Doświadczenie w realizacji projektów jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, realizowanych we współpracy ze szpitalem/-ami lub na ich rzecz, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu:

 1. do 2 projektów– 0 pkt,
 2. od 3 do 5 projektów – 10 pkt,
 3. od 6 do 10 projektów – 20 pkt,
 4. 11 i więcej projektów – 30 pkt.

d) Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci know-how, potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego oraz finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 50 pkt.

e) Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań  w projekcie – od 0 do 50 pkt.

f) Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego jakości, które są potwierdzane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone stosownym certyfikatem (5 pkt. za każdy z posiadanych certyfikatów, max. 15 punktów). Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w certyfikatu (-ów) / akredytacji powinna zostać dołączona do oferty.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):

a) Wypełniony „Formularza oferty” – zgodny co do treści - z wzorem dołączonym do ogłoszenia.

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.

c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.

e) Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

f) Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.

g) Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.

7. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:

a) Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

b) Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

c) Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty).

d) Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

e) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, na adres:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Sekcja ds. Działalności Komercyjnej i  Nowych Projektów

ul. Kopernika 36

31-501 Kraków

oraz przesłać elektroniczną wersję zeskanowaną wraz z podpisami lub  elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej,  na adres:

nowe.projekty@su.krakow.pl

f) Termin składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, lecz nie później niż do dnia 29.05.2017 r. - decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej na serwer ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

g) Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

h) Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

i) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.

j) Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.

k) W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.

l) Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

Adres kontaktowy do bieżących zapytań związanych z postępowaniem: nowe.projekty@su.krakow.pl

8. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

a) Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 1 dnia od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego. Decyduje data wpływu odwołania do ogłaszającego konkurs.

b) Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej, na adres tożsamy z adresem składania ofert.

c) Odwołanie rozpatrzy Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. O rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

d) W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

9. DODATKOWE INFORMACJE:

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów / partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Kraków, dnia 8 maja 2017 r.

Załączniki:

 1. Wzór „Formularza ofertowego” – załącznik nr 1.

IV.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, działając na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ogłasza przetarg pisemny na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 14 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań.

PRZETARG PISEMNY

 1. 1. Przedmiotem przetargu jest:

Udzielenie i obsługa pożyczki w wysokości 14 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań.

 1. 2. Warunki uczestnictwa w przetargu oraz warunki dotyczące Oferenta.

1) Oferent posiada uprawnienia w zakresie świadczenia objętego przetargiem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Oferent posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia objętego przetargiem.

3) Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem kapitałowym i majątkowym.

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta zapewnia prawidłową realizację świadczenia objętego przetargiem.

5) Z przetargu wyklucza się Oferenta:

a) który nie wykazał spełniania warunków uczestnictwa w przetargu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

- skarbowe;

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5) lit. b) niniejszego ogłoszenia o przetargu;

d) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Szpital Uniwersytecki w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Szpital Uniwersytecki mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Szpital Uniwersytecki w przetargu;

g) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Szpitala Uniwersyteckiego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w przetargu;

h) który brał udział w przygotowaniu przetargu lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu przetargu,

i) który z innymi Oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Oferentami w przetargu,

j) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

k) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przetargu,

l) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

6) Ofertę wykluczonego Oferenta uznaje się za odrzuconą.

 1. 3. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu i sposób realizacji.

a) Celem pozyskania pożyczki jest restrukturyzacja finansowa zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego.

b) Pożyczka przeznaczona jest na spłatę zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego.

c) Spłata kapitału następować będzie w 72 miesięcznych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego. Przewidywany okres finansowania to okres od dnia 15 września 2016 roku do dnia 30 grudnia 2022 roku z karencją spłaty kapitału do dnia 30 stycznia 2017 roku. Pierwsza spłata kapitału pożyczki nastąpi 31 stycznia 2017 roku. Natomiast spłaty odsetek następować będą miesięcznie począwszy od dnia 30 września 2016 roku do dnia 30 grudnia 2022 roku.

d) Wypłata pożyczki na rachunek bankowy Szpitala Uniwersyteckiego nastąpi jednorazowo tj. w wysokości 14 000 000,00 zł nie później niż 3 dni od daty podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż dnia 15 września 2016 roku.

e) Dla celów oferty jako hipotetyczną datę uruchomienia środków należy przyjąć dzień 15 września 2016 roku.

f) Naliczenie odsetek przez Oferenta odbywać się będzie na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca począwszy od września 2016 roku do grudnia 2022 roku. Oferent z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych pisemnie informuje Szpital Uniwersytecki (drogą mailową na adresy: echolewa@su.krakow.pl oraz jderenda@su.krakow.pl) o wysokości odsetek przypadających do zapłaty na koniec miesiąca.

e) Spłata odsetek następować będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca, jako dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych o pracy.

f) Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do wcześniejszego spłacenia całości lub części kapitału bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

g) Na potrzeby sporządzenia oferty należy przyjąć następujący harmonogram spłat rat kapitałowych:

liczba rat

wysokość raty

wartość spłacanego kapitału

1-70

195 000,00

13 650 000,00

71-72

175 000,00

350 000,00

razem

14 000 000,00

i) Jedynym dopuszczonym przez Szpital Uniwersytecki kosztem finansowania jest oprocentowanie kapitału składające się ze stawki referencyjnej WIBOR 1M plus marża wyrażona w procentach w stosunku rocznym. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 16 sierpnia 2016 roku (1,65%) i dotyczy tylko oprocentowania podawanego przez Ofertę w ofercie. Do wysokości naliczania kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365 dni. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok ma 365 dni.

j) Wysokość stopy zmiennej w okresie trwania umowy ustala się według notowań stopy bazowej (stawki referencyjnej) WIBOR 1M opublikowanej na 2 dni robocze przed początkiem każdego okresu odsetkowego. Zmiana oprocentowania umowy pożyczki spowodowana zmianą stopy bazowej WIBOR 1M, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia ze Szpitalem Uniwersyteckim aneksu do umowy.

k) W przypadku, gdy termin spłaty przewidziany w umowie przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, wierzytelność Oferenta zostanie spłacona w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

l) Szpital Uniwersytecki, za zgodą Oferenta, zastrzega możliwość przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych o 30 dni, jednak nie dłużej niż do dnia ostatecznej spłaty pożyczki ustalonej w umowie. Powyższe nastąpi po złożeniu Oferentowi wniosku o przesuniecie raty co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem spłaty raty podlegającej przesunięciu. Dana rata będzie mogła być przesunięta tylko raz o maksymalnie 30 dni. Przesuniecie terminu spłaty nie dotyczy płatności odsetek. Szpital Uniwersytecki maksymalnie 6 razy w okresie trwania umowy będzie mógł skorzystać z możliwości przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych. Każda rata kapitału, której termin spłaty został przesunięty, traktowana jest indywidualnie i pomniejsza limit ilości dopuszczalnych przesunięć terminów spłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

m) Szpital Uniwersytecki dopuszcza ponoszenie kosztu oprocentowania pożyczki jedynie za czas faktycznego korzystania z finansowania.

n) Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości ponoszenia opłat z tytułu prowizji za gotowość, prowizji od uruchomienia środków, prowizji za wcześniejszą spłatę całości lub części kapitału itp.

 • o)  Jako zabezpieczenie Szpital Uniwersytecki dopuszcza:

i) cesję praw z umowy zawartej przez Szpital Uniwersytecki z MOWNFZ wysokości  21 0000 000 zł- umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne; numer pierwotny 061/100014/SZP/01/2011, numer początkowy na 2016 rok -aneks nr 1/2016 do umowy 061/100014/SZP/01/2011, data zawarcia umowy pierwotnej  27.01.2011 rok, umowa obowiązuje do 30 czerwca 2017 roku, a warunki finansowe są ustalone do 31 grudnia 2016 roku - wartość umowy na rok 2016 - 371 378 850,14 zł.

ii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową sporządzoną zgodnie z przepisami prawa wekslowego.

iii) udzielenia Oferentowi pełnomocnictwa do rachunku Szpitala Uniwersyteckiego, prowadzonego w banku Szpitala Uniwersyteckiego, do którego kierowane będą przepływy z kontraktów z NFZ stanowiących zabezpieczenie wnioskowanego finansowania, do wysokości kwoty stanowiącej wartość wymagalnych wierzytelności
w stosunku do Oferenta.

iv) Przed uruchomieniem pierwszej transzy pożyczki Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do złożenia w NFZ zawiadomienia oraz druku potwierdzenia wraz z załączoną uwierzytelnioną kopią umowy o przelew wierzytelności. Uwierzytelniona kopia potwierdzenia odbioru przedmiotowych dokumentów przez NFZ zostanie niezwłocznie wysłana przez Szpital Uniwersytecki Oferentowi. W chwili otrzymania przez Szpital Uniwersytecki pisemnego potwierdzenia przez NFZ przyjęcia do realizacji cesji wierzytelności z kontraktu, Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do niezwłocznego wysłania uwierzytelnionej kopii przedmiotowego potwierdzenia, jednak nie później niż do 31.10.2016 r.

p) Szpital Uniwersytecki nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

q) Szpital Uniwersytecki nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.

r)  Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania żadnej części przetargu podwykonawcy.

 

 1. 4. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu:

a) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w przetargu i braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie Oferenta dotyczące stanu majątkowego Szpitala Uniwersyteckiego – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu - oświadczenie Oferenta);

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

c)  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent  nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ust. 2 pkt. 5) lit. b) lub c) ogłoszenia, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Oferenta w postępowaniu albo do reprezentowania oferenta w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca oferenta
w przetargu nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, projekcie umowy, formularzu oferty można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy
  ul. Kopernika 19, pok. 18E (I piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, oraz w Dziale Finansowym przy ul. Kopernika 36, pok. 201 (II piętro), począwszy od dnia ogłoszenia przetargu, tj. dnia 25 sierpnia 2016 r., tel. 12 424-74-88, 12 424-71-61.
 2. Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta – Przetarg pisemny na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 14 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań” w terminie do dnia 5 września 2016 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36.
 3. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 6 września 2016 r. o godz. 10.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 4. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 1. 5. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

 1. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryterium:

Nazwa kryterium

Sposób oceny ofert

Waga

Cena wyrażona procentowo

Liczba punktów = ( Amin/Ai ) * 100 %

gdzie:

- Amin – najniższe oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, spośród wszystkich ofert ocenianych

- Ai – oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, podane w ofercie ocenianej

100 %

 

 1. Cenę oferty stanowi oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym. Przez oprocentowanie należy rozumieć sumę wartości stawki WIBOR 1M oraz marży. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 16 sierpnia 2016 roku (1,65%). Do wysokości naliczania kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365 dni.
 2. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 6 września 2016 r. o godz. 13:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Oferenci w toku postępowania przetargowego, jednakże przed rozstrzygnięciem przetargu, mogą złożyć Komisji Przetargowej umotywowany protest.
 5. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia przetargu w ciągu 7 dni od daty publikacji ogłoszenia o zakończeniu przetargu i jego wyniku na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 6. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu bez podania przyczyny.
 7. Ogłoszenie o zakończeniu przetargu i jego wyniku zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.

V.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, działając na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ogłasza przetarg pisemny na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 16 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań.

PRZETARG PISEMNY

 1. 1. Przedmiotem przetargu jest:

Udzielenie i obsługa pożyczki w wysokości 16 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań.

 1. 2. Warunki uczestnictwa w przetargu oraz warunki dotyczące Oferenta.

1) Oferent posiada uprawnienia w zakresie świadczenia objętego przetargiem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Oferent posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia objętego przetargiem.

3) Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem kapitałowym i majątkowym.

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta zapewnia prawidłową realizację świadczenia objętego przetargiem.

5) Z przetargu wyklucza się Oferenta:

a) który nie wykazał spełniania warunków uczestnictwa w przetargu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

- skarbowe;

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5) lit. b) niniejszego ogłoszenia o przetargu;

d) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Szpital Uniwersytecki w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Szpital Uniwersytecki mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Szpital Uniwersytecki w przetargu;

g) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Szpitala Uniwersyteckiego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w przetargu;

h) który brał udział w przygotowaniu przetargu lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu przetargu,

i) który z innymi Oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Oferentami w przetargu,

j) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

k) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przetargu,

l) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

6)  Ofertę wykluczonego Oferenta uznaje się za odrzuconą.

 1. 3. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu i sposób realizacji.

a) Celem pozyskania pożyczki jest restrukturyzacja finansowa zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego.

b) Pożyczka przeznaczona jest na spłatę zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego.

c) Spłata kapitału następować będzie w 72 miesięcznych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego. Przewidywany okres finansowania to okres od dnia 15 września 2016 roku do dnia 30 grudnia 2022 roku z karencją spłaty kapitału do dnia 30 stycznia 2017 roku. Pierwsza spłata kapitału pożyczki nastąpi 31 stycznia 2017 roku. Natomiast spłaty odsetek następować będą miesięcznie począwszy od dnia 30 września 2016 roku do dnia 30 grudnia 2022 roku.

d) Harmonogram wypłaty transz pożyczki.

Lp.

daty wypłaty transz

wysokość transz pożyczki

1

3 dni od daty podpisania umowy pożyczki, nie wcześniej niż 15.09.2016

1 000 000,00

2

3.10.2016

5 000 000,00

3

3.11.2016

5 000 000,00

4

1.12.2016

5 000 000,00

 

Razem

16 000 000,00

e) Dla celów oferty jako hipotetyczną datę uruchomienia środków z pierwszej transzy należy przyjąć dzień 15 września 2016 roku. Pozostałe transze zgodnie z zamieszczonym harmonogramem wypłaty transz pożyczki w pkt 3 d.

f)  Naliczenie odsetek przez Oferenta odbywać się będzie na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca począwszy od września 2016 roku do grudnia 2022 roku. Oferent z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych pisemnie informuje Szpital Uniwersytecki (drogą mailową na adresy: echolewa@su.krakow.pl oraz jderenda@su.krakow.pl) o wysokości odsetek przypadających do zapłaty na koniec miesiąca.

e) Spłata odsetek następować będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca, jako dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych o pracy.

f) Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do wcześniejszego spłacenia całości lub części kapitału bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

g) Na potrzeby sporządzenia oferty należy przyjąć następujący harmonogram spłat rat kapitałowych:

liczba rat

wysokość raty

wartość spłacanego kapitału

1-70

225 000,00

15 750 000,00

71-72

125 000,00

250 000,00

razem

16 000 000,00

i) Jedynym dopuszczonym przez Szpital Uniwersytecki kosztem finansowania jest oprocentowanie kapitału składające się ze stawki referencyjnej WIBOR 1M plus marża wyrażona w procentach w stosunku rocznym. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 16 sierpnia 2016 roku (1,65%) i dotyczy tylko oprocentowania podawanego przez Ofertę w ofercie. Do wysokości naliczania kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365 dni. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok ma 365 dni.

j) Wysokość stopy zmiennej w okresie trwania umowy ustala się według notowań stopy bazowej (stawki referencyjnej) WIBOR 1M opublikowanej na 2 dni robocze przed początkiem każdego okresu odsetkowego. Zmiana oprocentowania umowy pożyczki spowodowana zmianą stopy bazowej WIBOR 1M, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia ze Szpitalem Uniwersyteckim aneksu do umowy.

k) W przypadku, gdy termin spłaty przewidziany w umowie przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, wierzytelność Oferenta zostanie spłacona w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

l) Szpital Uniwersytecki, za zgodą Oferenta, zastrzega możliwość przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych o 30 dni, jednak nie dłużej niż do dnia ostatecznej spłaty pożyczki ustalonej w umowie. Powyższe nastąpi po złożeniu Oferentowi wniosku o przesuniecie raty co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem spłaty raty podlegającej przesunięciu. Dana rata będzie mogła być przesunięta tylko raz o maksymalnie 30 dni. Przesuniecie terminu spłaty nie dotyczy płatności odsetek. Szpital Uniwersytecki maksymalnie 6 razy w okresie trwania umowy będzie mógł skorzystać z możliwości przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych. Każda rata kapitału, której termin spłaty został przesunięty, traktowana jest indywidualnie i pomniejsza limit ilości dopuszczalnych przesunięć terminów spłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

m) Szpital Uniwersytecki dopuszcza ponoszenie kosztu oprocentowania pożyczki jedynie za czas faktycznego korzystania z finansowania.

n) Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości ponoszenia opłat z tytułu prowizji za gotowość, prowizji od uruchomienia środków, prowizji za wcześniejszą spłatę całości lub części kapitału itp.

 • o)   Jako zabezpieczenie Szpital Uniwersytecki dopuszcza:

i) cesję praw z umowy zawartej przez Szpital Uniwersytecki z MOWNFZ wysokości  24 0000 000 zł- umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne; numer pierwotny 061/100014/SZP/01/2011, numer początkowy na 2016 rok -aneks nr 1/2016 do umowy 061/100014/SZP/01/2011, data zawarcia umowy pierwotnej  27.01.2011 rok, umowa obowiązuje do 30 czerwca 2017 roku, a warunki finansowe są ustalone do 31 grudnia 2016 roku - wartość umowy na rok 2016 - 371 378 850,14 zł.

ii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową sporządzoną zgodnie z przepisami prawa wekslowego.

iii) udzielenia Oferentowi pełnomocnictwa do rachunku Szpitala Uniwersyteckiego, prowadzonego w banku Szpitala Uniwersyteckiego, do którego kierowane będą przepływy z kontraktów z NFZ stanowiących zabezpieczenie wnioskowanego finansowania, do wysokości kwoty stanowiącej wartość wymagalnych wierzytelności
w stosunku do Oferenta.

iv) Przed uruchomieniem pierwszej transzy pożyczki Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do złożenia w NFZ zawiadomienia oraz druku potwierdzenia wraz z załączoną uwierzytelnioną kopią umowy o przelew wierzytelności. Uwierzytelniona kopia potwierdzenia odbioru przedmiotowych dokumentów przez NFZ zostanie niezwłocznie wysłana przez Szpital Uniwersytecki Oferentowi. W chwili otrzymania przez Szpital Uniwersytecki pisemnego potwierdzenia przez NFZ przyjęcia do realizacji cesji wierzytelności z kontraktu, Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do niezwłocznego wysłania uwierzytelnionej kopii przedmiotowego potwierdzenia, jednak nie później niż do 31.10.2016 r.

p) Szpital Uniwersytecki nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

q) Szpital Uniwersytecki nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.

r) Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania żadnej części przetargu podwykonawcy.

 1. 4. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu:

a) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w przetargu i braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie Oferenta dotyczące stanu majątkowego Szpitala Uniwersyteckiego – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu - oświadczenie Oferenta);

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent  nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ust. 2 pkt. 5) lit. b) lub c) ogłoszenia, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Oferenta w postępowaniu albo do reprezentowania oferenta w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca oferenta
w przetargu nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, projekcie umowy, formularzu oferty można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy
  ul. Kopernika 19, pok. 18E (I piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, oraz w Dziale Finansowym przy ul. Kopernika 36, pok. 201 (II piętro), począwszy od dnia ogłoszenia przetargu, tj. dnia 25 sierpnia 2016 r., tel. 12 424-74-88, 12 424-71-61.
 2. Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta – Przetarg pisemny na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 16 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań” w terminie do dnia 5 września 2016 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36.
 3. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 6 września 2016 r. o godz. 10.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 4. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 1. 5. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

 1. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryterium:

Nazwa kryterium

Sposób oceny ofert

Waga

Cena wyrażona procentowo.

Liczba punktów = ( Amin/Ai ) * 100 %

gdzie:

- Amin – najniższe oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, spośród wszystkich ofert ocenianych

- Ai – oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, podane w ofercie ocenianej

100 %

 1. Cenę oferty stanowi oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym. Przez oprocentowanie należy rozumieć sumę wartości stawki WIBOR 1M oraz marży. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 16 sierpnia 2016 roku (1,65%). Do wysokości naliczania kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365 dni.
 2. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 6 września 2016 r. o godz. 13:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Oferenci w toku postępowania przetargowego, jednakże przed rozstrzygnięciem przetargu, mogą złożyć Komisji Przetargowej umotywowany protest.
 5. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia przetargu w ciągu 7 dni od daty publikacji ogłoszenia o zakończeniu przetargu i jego wyniku na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.
 6. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu bez podania przyczyny.
 7. Ogłoszenie o zakończeniu przetargu i jego wyniku zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Administracja – Konkursy.

10.  W przypadku nie przystąpienia wybranego Oferenta bez usprawiedliwienia do podpisania umowy, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia kolejnego przetargu.

 1. 5. Zakaz cesji.

 1. Oferent nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Wierzytelności wynikające z umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 • Oświadczenie oferenta 16 mln - zał. nr 1 [docx, 22 KB] Pobierz
 • Formularz oferty pożyczka 16 mln zł - zał. nr 2 [docx, 27 KB] Pobierz
 • Umowa cesji 16 mln [doc, 55 KB] Pobierz
 • Umowa pożyczki 16 mln [docx, 37 KB] Pobierz
 • Deklaracja wekslowa 16 mln [docx, 15 KB] Pobierz
 • Weksel - formularz [docx, 23 KB] Pobierz
 • Umowa cesji 16 mln po zmianach [doc, 56 KB] Pobierz
 • Umowa pożyczki 16 mln po zmianach [docx, 38 KB] Pobierz
 • Deklaracja wekslowa 16 mln po zmianach [docx, 15 KB] Pobierz

DECODECODECO

 


DECO