Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Praktyki

Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest organizatorem praktyk zawodowych / zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego dla studentów / uczniów publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, szkół medycznych, zawodowych i innych organizacji uczestniczących w procesie kształcenia.

Osoby skierowane do Szpitala Uniwersyteckiego celem odbywania praktyk zawodowych / zajęć praktycznych i innych form kształcenia mogą zapoznać się z pracą wyspecjalizowanego personelu lekarskiego, pielęgniarek, techników diagnostycznych, czy też psychologów.

Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia zajęć praktycznych jest zawarcie porozumienia o współpracy dotyczącej praktyk zawodowych / zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego pomiędzy Szpitalem a Uczelnią / Jednostką kierującą lub pomiędzy Szpitalem a Studentem/Uczniem.

Szczegółowe informacje na temat praktyk można uzyskać w Sekcji Rekrutacji, Szkoleń i Spraw Socjalnych
pod nr 12 424-70-87,
ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków

***

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKĘ STUDENCKĄ/ZAWODOWĄ LUB STAŻ
W RAMACH SZKOLENIA DO UZYSKANIA CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Mikołaja Kopernika 36, 31‑501 Kraków, telefon 12 424 70 00, e-mail: info@su.krakow.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail: dane.osobowe@su.krakow.pl, tel. 12 424 71 17.

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Szpital może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w celach:

  1. przeprowadzenia rekrutacji na praktykę lub staż – na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

związanych z realizacją praktyki lub stażu – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO..

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

- pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osób odbywających praktykę lub staż w Szpitalu w związku z wykonywaniem obowiązków,

- dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);

- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

W przypadku negatywnego rozpatrzenia Pani/Pana podania o przyjęcie na praktykę lub staż, Pani/ Pana podanie zostanie zniszczone po upływie trzech miesięcy.

W przypadku przyjęcia na praktykę lub staż Szpital będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem praktyki lub stażu.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji oraz realizacji praktyki lub stażu. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy przyjęcia na praktykę lub staż.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Dokumenty do pobrania

  • Podanie o Praktykę [doc, 87 KB] Pobierz
  • Podanie o Praktykę [pdf, 210 KB] Pobierz