Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Szkolenia bieżące

Przejdź do menu 3 poziomu

Szpital Uniwersytecki w Krakowie organizuje kursy z medycyny ratunkowej dla STAŻYSTÓW: lekarzy medycyny i lekarzy dentystów.

Kursy dla lekarzy medycyny (2-dniowe):

  • 4- 5 czerwca 2019 r.
  • Termin i miejsce: godz. 9.00, sala wykładowa w Oddziale Klinicznym Nefrologii, ul. Kopernika 15.

Kursy dla lekarzy dentystów (tygodniowe):

  • 10-14 czerwca 2019 r.
    24-28 czerwca 2019 r.
    23-27 września 2019 r.
  • Termin i miejsce: godz. 9.00, sala wykładowa w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 1,
    ul. Kopernika 17, III piętro.

ZAPISY

Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą mailową na adres: kursy@su.krakow.pl. W mailu prosimy podać informacje:

1) imię i nazwisko,

2) numer prawa wykonywania zawodu (numer podany pod zdjęciem),

3) data rozpoczęcia stażu,

4) miejsce odbywania stażu (nazwa jednostki szkolącej),

5) wybrany termin kursu z adnotacją: „lekarz medycyny” lub „lekarz dentysta”,

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „medycyna ratunkowa”.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia otrzymają Państwo drogą mailową do 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie w wybranym kursie decyduje kolejność dokonywanych zapisów.


 

INFORMACJA DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH KURS W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Mikołaja Kopernika 36, 31‑501 Kraków, telefon 12 424 70 00, e-mail: info@su.krakow.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe adres e-mail: dane.osobowe@su.krakow.pl, tel. 12 424 71 17.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych:

Szpital będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celach:

- spełniania obowiązków i realizacji uprawnień wynikających z organizowania kursu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty w szczególności w celu rozliczenia i kontroli realizacji kursu.

- związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Obowiązek podania danych:

Podanie danych niezbędnych do wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Szpital jest warunkiem uczestnictwa w kursie.

5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

- pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych kursantów w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub obowiązków określonych w zawartej umowie, w tym pracownikom Działu Personalnego oraz osobom wchodzącym w skład kadry dydaktycznej;
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Szpital będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny dla spełnienia obowiązków i realizacji uprawnień wynikających z organizowania kursu  lub przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją kursu, określonych w przepisach prawa.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

8. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych lub ograniczenia przetwarzania.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

 


 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie w wybranym kursie decyduje kolejność dokonywanych zapisów.


DECODECODECO

 


DECO