Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1

Kraków, 21 sierpnia 2017 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki
w Krakowie

ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków

Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest wybór realizatora zadania opracowania pełnej dokumentacji projektowej (aplikacyjnej) o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsięwzięcia dotyczącego zakupu sprzętu medycznego na wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie uczestniczy w realizacji  wieloletniego programu  Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” i jako potencjalny beneficjent projektu „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” podejmuje starania o uzyskanie dofinansowania kosztów wyposażenia w sprzęt medyczny nowej siedziby Szpitala. Jako umocowany na drodze porozumienia przez UJCM wnioskodawca, aplikował będzie o dofinansowanie w drodze naboru pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Osi priorytetowej 12: Infrastruktura społeczna; Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia  w regionie; na zasadach obowiązujących dla kategorii projektu dużego.

Przewidywana kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi około 300 mln zł (w tym wartość dofinansowania z EFRR).

Sporządzenie wymaganej dokumentacji projektowej obejmuje opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz załączników, w tym m.in. analizy ekonomicznej, finansowej, ryzyka i wdrożeniowej, sporządzonymi zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym oraz szczegółowymi wytycznymi dla tego typu projektów, opublikowanymi na stronie:

http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regulamin-przygotowania-i-oceny-projektow-realizowanych-w-trybie-pozakonkursowym-efrr-umwm

Dokumentacja aplikacyjna dla planowanego przedsięwzięcia, w wymaganych regulaminem analizach a także opisach zamieszczonych we wniosku, winna zawierać  również odniesienie do realizowanego etapu przedsięwzięcia w zakresie budowy obiektu kubaturowego Szpitala, który będzie  wyposażany w ramach zakresu rzeczowego projektu.

Zamawiający dysponuje dokumentami przygotowanymi przez przedstawicieli inicjatywy JASPERS; zalecenia  w nich  zawarte  winny być uwzględnione w opracowanej dokumentacji aplikacyjnej, która również winna uwzględniać zapisy poniższych dokumentów:

- Guide to the Cost-Benefit Analysis of Investment Projects 2014 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN

-  Economic Analysis of Research Infrastructure Projects in the Programming Period

2014-2020 (JASPERS Working Paper on CBA in RDI Sector)

http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=342

Na każdym etapie realizacji zamówienia wyłoniony wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z przedstawicielami Zamawiającego oraz inicjatywy JASPER i uwzględniania zgłaszanych uwag.

Usługa będzie świadczona w siedzibie wykonawcy lub w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego w jego siedzibie, bez zapewnienia dostępu do sprzętu biurowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej jest przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w „Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1089/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2017 r. zwanym dalej „Podręcznikiem”,

Oferta winna zawierać wszelkie koszty wykonawcy, związane z realizacją wyżej opisanego  przedmiotu zamówienia.  Proponowane wynagrodzenie musi określać  kwotę brutto oraz netto przedstawioną w następujący sposób:

Wynagrodzenie za opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w wysokości ....................... zł brutto (słownie:.................................... zł brutto), netto: ............................ (słownie:.................................... zł netto),

Opracowana wersja robocza dokumentacji w wersji elektronicznej winna być przekazana Zamawiającemu najdalej do dnia 31 października 2017 r.

Ofertę na wykonanie opracowania  należy dostarczyć w wersji elektronicznej do siedziby Zamawiającego w terminie  do dnia 04 września 2017 r. do godz. 14:30 na adres e-mail: nowe.projekty@su.krakow.pl (w tytule proszę wpisać „Oferta na dokumentację NSSU”)  lub  faksem  na nr (12) 424 71 68.

Ocena i wybór oferty:

Oceny zgłoszonych ofert dokonuje komisja.

Ocena dokonywana jest w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia zapytania kryteria, ustalone dla niniejszego postępowania ofertowego, stanowiące załącznik  do ogłoszenia.

Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy.

Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu nastąpi na podstawie umowy. Płatność nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru, w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych); w przypadku podziału płatności na transze, zapis powyższy stosuje się dla każdej z transz odpowiednio.

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji o zakresie przedmiotu zapytania:

mgr inż. Jacek Michniak

Starszy Specjalista - Sekcja ds. Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów
tel.: (12) 424 70 78;  e-mail: jmichniak@su.krakow.pl lub nowe.projekty@su.krakow.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 2

Zamawiający - Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez przeprowadzanie zabiegów i konsultacji z zakresu chirurgii plastycznej dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroentorologicznej Zamawiającego.

Szczegółowe warunki:

Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem zamówienia udzielane będą w Oddziale po zgłoszeniu telefonicznym, w terminie ustalonym z Kierownikiem Oddziału. Ilość świadczeń zdrowotnych uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego. Przewidywana ilość świadczeń zdrowotnych – 3 do 4 zabiegów w miesiącu po ok. 3-4 godziny.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt) z Oferentem

 1. wykonującym działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz
 2. posiadającymi specjalizację w dziedzinie chirurgii plastycznej.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 16 sierpnia 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .
  3. Formularz oceny kryteriów (załącznik 3 do zapytania)
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
  4. wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
  5. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dla dokumentów a – e.  Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem poprzez opisanie każdej skserowanej strony „za zgodność z oryginałem”, data i podpis Oferenta (możliwość potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Oferenta).

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,POSTĘPOWANIE O ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA ZABIEGÓW I KONSULTACJI Z ZAKRESU CHIRURGII PLASTYCZNEJ DLA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIALE KLINICZNYM CHIRURGII OGÓLNEJ, ONKOLOGICZNEJ I GASTROENTOROLOGICZNEJ SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 9 sierpnia 2017 r.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert. Warunki finansowe:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka za punkt. (90% oceny)

Dodatkowymi kryteriami oceny będą:

Kryterium jakościowe: (5% oceny, maksymalnie 5 pkt) - Oferent otrzyma 1 punkt za każdy powyżej drugiego pełny rok doświadczenia zawodowego w samodzielnym przeprowadzaniu zabiegów i konsultacji z zakresu chirurgii plastycznej (maksymalnie 5 pkt).

Kryterium ciągłości: (5% oceny, maksymalnie 5 pkt) - W przypadku gdy Oferent w okresie 24-miesięcy poprzedzających złożenie oferty realizował świadczenia zdrowotne będące przedmiotem postępowania, otrzyma 5 pkt.

W przypadku, gdy pomimo zastosowania powyższych kryteriów nie będzie możliwe rozstrzygnięcie postępowania (przykładowo wobec równego wyniku punktowego) Oferenci zostaną zaproszeni na rozmowę merytoryczną z Kierownikiem Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroentorologicznej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.


Dokumenty związane:

 • Zapytanie ofertowe nr 2 wraz z formularzami [doc, 85 KB] Pobierz
 • Wzór umowy_ zapytanie ofertowe nr 2 [docx, 48 KB] Pobierz
 • Zapytanie ofertowe nr 1 [docx, 140 KB] Pobierz
 • Kryteria _ zapytanie ofertowe nr 1 [xlsx, 13 KB] Pobierz

Aktualnie nie ma żadnych zapytań ofertowych