Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe Kraków, 13.01.2017 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków

Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków EFRR dla przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oś. Priorytetowa IX; Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Ogólne warunki wykonania przedmiotu zamówienia:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie jako Wnioskodawca podejmuje staranie o uzyskanie dofinansowania kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii. Projekt aplikował będzie o dofinansowanie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu zamkniętego nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych. opublikowanym na stronie (www.zdrowie.gov.pl).

Przedsięwzięcie obejmować będzie inwestycje w  zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej a także robót budowlanych w obrębie oddziałów szpitalnych, koniecznych dla pełnienia funkcji referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności.

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, opracowanego zgodnie z wymogami szczegółowo opisanymi w dokumentacji naboru, który opublikowany jest na stronie Ministerstwa Zdrowia:

http://zdrowie.gov.pl/nabor-103-infrastruktura_ponadregionalnych.html

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w wersji elektronicznej do siedziby Zamawiającego w terminie  do dnia 28 lutego 2017 r. do godziny 14:00.

Szacowana wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi ok. 8 mln PLN.
Ofertę cenową należy przesłać drogą mailową na adres e-mail: nowe.projekty@su.krakow.pl lub  faksem na nr (12) 424 71 68.

Oferta winna dopuszczać możliwość wypłacenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy  wynagrodzenia w dwóch transzach, z których druga, w wysokości 30% wynagrodzenia, wypłacona będzie  pod warunkiem  uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej w procedurze oceny wniosku złożonego do IOK.

Przy rozpatrywaniu nadesłanej przez Państwa oferty dodatkowym atutem będzie informacja prezentująca dotychczas pozytywnie ocenione i zakwalifikowane do współfinansowania projekty w obszarze ochrony zdrowia.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.01.2017 r. o godz. 12:00.

Kontakt w sprawie dodatkowych informacje o zakresie przedmiotu zamówienia:

mgr inż. Jacek Michniak

Starszy Specjalista - Sekcja ds. Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów

tel.: (12) 424 70 78; e-mail: jmichniak@su.krakow.pl

Aktualnie nie ma żadnych zapytań ofertowych