Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Oferty pracy

Wszystkie aktualne oferty pracy znajdują się na dole strony.

 


 

KANDYDACI DO PRACY - KLAUZULI INFORMACYJNA

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Mikołaja Kopernika 36, 31‑501 Kraków, telefon 12 424 70 00, e-mail: info@su.krakow.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail: dane.osobowe@su.krakow.pl, tel. 12 424 71 17.

3. Cel przetwarzania danych osobowych:

Szpital będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, jeśli wyrazi Pani/Pan na to wyraźną zgodę.

4. Podstawa prawna przetwarzania oraz obowiązek podania danych:

Szpital będzie przetwarzał Pani/ Pana dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 221 § 1Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy Pani / Pana zatrudnienia.

Szpital może także przetwarzać dane niewymienione w art. 221 §   1 Kodeksu Pracy na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/ Pana kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

- pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, w tym Działowi Personalnemu oraz kierownikom komórek organizacyjnych prowadzącym rekrutację pracownika;

- dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);

- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
:

Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Szpital będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie przekazanych danych na potrzeby kolejnych rekrutacji, Szpital będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres 24 miesięcy.

8. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę można wycofać w jeden z następujących sposobów:

- Wycofanie zgody można przesłać drogą elektroniczną na adres:

rekrutacja@su.krakow.pl

- Wycofanie zgody można przesłać pocztą tradycyjną na adres:

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
Sekcja Rekrutacji, Szkoleń i Spraw Socjalnych
Ul. Kopernika 19, I piętro
31-501 Kraków

-       Wycofać zgodę można osobiście – pod adresem: jw.

 


WYMAGANE DANE W CV

Zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy oczekujemy od Pani/Pana podania w CV wyłącznie poniższych informacji:

1) imię i nazwisko,
2) datę urodzenia,
3) dane kontaktowe,
4) wykształcenie,
5) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na zamieszczenie dodatkowych informacji np. zdjęcie, zainteresowania prosimy o dołączenie do CV podpisanej zgody.

Pliki do pobrania

  • Zgoda na na przetwarzanie dodatkowych danych [docx, 14 KB] Pobierz
  • Zgoda na na przetwarzanie dodatkowych danych [pdf, 130 KB] Pobierz

Jeśli chciał(a)by Pani/Pan abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe na inne podobne stanowiska prosimy o dołączenie do CV podpisanej zgody.

Pliki do pobrania

  • Zgoda na przetwarzanie na przyszłe rekrutacje [docx, 14 KB] Pobierz
  • Zgoda na przetwarzanie na przyszłe rekrutacje [pdf, 55 KB] Pobierz

OFERTY PRACY

LEKARZE

Lekarz w Oddziale Klinicznym Gastroenterologii i Hepatologii

Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii

Lekarz specjalista na Oddział Rehabilitacji

Lekarz specjalista w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii onkologiczne

Lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej

Lekarz specjalista psychiatrii

Lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki

Lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii

Lekarz neonatolog lub pediatria

 

PIELĘGNIARKI

Pielęgniarka/pielęgniarz

 

PERSONEL MEDYCZNY NIELEKARSKI

Technik dializacyjny - data publikacji 30.10.2018

Technik aparatury medycznej - data publikacji 05.12.2018

Specjalista nadzoru inwestycji - data publikacji 07.12.2018

Ortoptystka  - data publikacji 18.01.2019

Fizyk Medyczny ze specjalizacją (lub w trakcie specjalizacji) - data publikacji 31.01.2019

Technik farmaceutyczny - Apteka Szpitalna - data publikacji 19.02.2019

Pomoc laboratoryjna w Aptece Szpitalnej - data publikacji 15.03.2019

Elektroradiolog w Ośrodku Medycyny Nuklearnej - data publikacji 18.03.2019

Asystent farmaceutyczny - data publikacji 18.03.2019

Diagnosta laboratoryjny w Zakładzie Mikrobiologii - data publikacji 11.04.2019

 

ADMINISTRACJA

Personel sprzątający

Konserwator urządzeń technicznych - data publikacji 23.11.2018

Konserwator - Obsługa systemu BMS - data publikacji 21.03.2019 r.

Serwisant Urządzeń klimatyzacyjnych oraz grzewczo-wentylacyjnych - data publikacji 8.04.2019

Referent - Dział Zaopatrzenia - data publikacji 11.04.2019

 

Szczegóły na temat ofert pracy można uzyskać pod nr 12 424 70 87.

Archiwalne oferty dostępne są tutaj.

k