Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie śródoperacyjnego monitoringu neurofizjologicznego (dalej: IONM) na rzecz pacjentów Oddziału Klinicznego Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w bloku operacyjnym oraz w Oddziale. Szczegółowy zakres świadczeń obejmuje w szczególności:

 • przyjazd na zabieg w wyznaczonym dniu,
 • obsługę techniczną systemu monitoringu neurofizjologicznego wraz z nadzorem uprawnionej osoby,
 • doradztwo Zespołowi Operacyjnemu w nastawach i interpretacji wyników w czasie zabiegu
 • sporządzenie raportu IONM zawierającego zapis odpowiedzi neurofizjologicznych rejestrowanych w czasie zabiegu dołączanego do historii choroby.

Ilość świadczeń zdrowotnych uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego. Szacowana maksymalna liczba to ok. 20 świadczeń/rok.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt) z Oferentem: prowadzącym działalność gospodarczą

 • posiadającym odpowiednie wykształcenie i co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie śródoperacyjnego monitoringu neurofizjologicznego

lub

 • mającym do dyspozycji osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie śródoperacyjnego monitoringu neurofizjologicznego.

Posiadane doświadczenie należy udokumentować stosownym oświadczeniem potwierdzonym przez Ordynatora/Kierownika Oddziału, w którym były realizowane świadczenia lub inny ośrodek, u którego były realizowane świadczenia.

Okres obowiązywania umowy:

Od: następnego dnia roboczego po rozstrzygnięciu postępowania (przewidywana data początkowa to 14 kwietnia 2019 r.) do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania).
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. aktualne prawo wykonywania zawodu (jeżeli dotyczy),
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji (jeżeli dotyczy),
  4. wypis z właściwego rejestru (tj. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) potwierdzający, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym zapytaniem
  5. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  6. w przypadku złożenia oferty przez Podmiot dysponujący osobami – lista osób wskazanych do realizacji umowy oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 2 lit. a – c), w odniesieniu do tych osób.
 3. Zaparafowany wzór umowy

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem poprzez opisanie każdej skserowanej strony „za zgodność z oryginałem”, data i podpis Oferenta.

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie o zakup śWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie śródoperacyjnego monitoringu neurofizjologicznego” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do 12 kwietnia 2019 r., do godz. 13:30.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert. Warunki finansowe:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka brutto za udzielanie świadczeń podczas jednego zabiegu.

W przypadku, gdy pomimo zastosowania powyższych kryteriów nie będzie możliwe rozstrzygnięcie postępowania (przykładowo wobec równego wyniku punktowego) Oferenci zostaną zaproszeni na rozmowę merytoryczną z Kierownikiem Oddziału Klinicznego Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Wzór umowy [doc, 140 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy - wzór załącznika do faktury [xlsx, 9,4 KB] Pobierz
 • Zapytanie ofertowe [doc, 100 KB] Pobierz

Kraków, 2 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zaprasza do składania ofert na wydruk oraz dostawę 2 000 sztuk plakatów informacyjnych o projekcie pn.: „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”, nr POWR.05.01.00-00-0032/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia;  Działania 5.1: Programy profilaktyczne.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Wydruk i dostawa do  Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków, 2 000 sztuk plakatów informacyjnych.

Termin wykonania zamówienia:

12 kwietnia 2019 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wydrukowanie i dostawa do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków, 2 000 sztuk plakatów informacyjnych zgodnie z załączonymi do niniejszego zapytania ofertowego: wzorem plakatu, stanowiącym załącznik nr 2; „Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”, stanowiącą załącznik nr 3 oraz wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 4.

Parametry produktu:

 • Rodzaj plakatu: plakat jednostronny
 • Nakład: 2 000 szt.
 • Format: B2 (480 x 680 mm)
 • Rodzaj papieru: 170 g – kreda błysk
 • Druk w kolorze

Wymagania formalne w stosunku do Wykonawców:

 1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej
  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Szpital Uniwersytecki zastrzega możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub części w przypadku nieuzyskania lub cofnięcia dofinansowania na realizację Projektu, w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o tym fakcie. Wykonawcy nie przysługuje w powyższym zakresie roszczenie odszkodowawcze, w tym roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na realizację przedmiotu umowy.

Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Podstawę zapłaty wynagrodzenia będzie stanowiła faktura VAT/rachunek wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu Protokołu odbioru. Wynagrodzenie płatne będzie w drodze przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.

W przypadku niewykonania wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% brutto łącznej wartości zamówienia.

W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 10% brutto łącznej wartości zamówienia.

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1;
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;
 3. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Sposób oceny ofert

Ocena zgłoszonych ofert dokonywana jest w oparciu o nadesłane formularze ofertowe na postawie kryterium cena – 100% wagi.

Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert

Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy dostarczyć w wersji elektronicznej w terminie do 08.04.2019 r. do godz. 14.30. na adres e-mail: nowe.projekty@su.krakow.pl

(w tytule proszę wpisać: „Oferta, wydruk- Profilaktyka chorób naczyń mózgowych”)

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający unieważni prowadzoną procedurę i przeprowadzi kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zamówienia.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścimy na stronie internetowej www.su.krakow.pl w zakładce zapytania ofertowe.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z poniższymi upoważnionymi osobami:

Karolina Kosibowicz-Adamczuk, tel. 12 424 72 97 e-mail: kkosibowicz@su.krakow.pl

Weronika Sędzik, tel.  tel. 12 424 72-45 e-mail: wsedzik@su.krakow.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wzór plakatu
Załącznik nr 3 – Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020
Załącznik nr 4 - Wzór umowy

KOMUNIKAT W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 

Kraków, 9 kwietnia 2019 r.

Uczestnicy postępowania

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania polegającego na wydruku oraz dostawie 2 000 sztuk plakatów informacyjnych w ramach realizacji projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działania 5.1: Programy profilaktyczne, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Pracownia KRAM Iwona Szymaczek

 

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

Zapytanie ofertowe

 • zal. 1 Formularz ofertowy [docx, 130 KB] Pobierz
 • zal. 2 Wzór plakatu [pdf, 11 MB] Pobierz
 • zal. 3 Księga identyfikacji wizualnej POWER [pdf, 6,3 MB] Pobierz
 • ZAPYTANIE OFERTOWE wydruk plakatow [docx, 150 KB] Pobierz
 • Zal. 4 Wzór Umowy [pdf, 250 KB] Pobierz

Kraków, 28 marca 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
NIP:  675-11-99-442

Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie i wdrożenie nowej strony internetowej Szpitala Uniwersyteckiego.

Docelowo chcemy otrzymać nowy szablon (zaprojektowany specjalnie dla szpitala, zgodny z posiadaną przez szpital księgą identyfikacji znaku i komunikacją wizualną dedykowaną naszemu szpitalowi).

Wymogi stawiane Oferentom - w załączniku "zapytanie ofertowe" zamieszczonym poniżej

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena
 2. Spełnienie wymagań zgodnych z zapytaniem ofertowym

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

1. Cena (C) - 60 pkt.

2. Funkcjonalność  (F) - 40 pkt.

Ocena = C + F

Ad. 1. W kryterium Cena (C), oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 60 pkt. Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie według wzoru:

najniższa oferowana cena

C = -------------------------------------- x 60 pkt.

cena ocenianej oferty

Ad. 2. W kryterium drugim – Funkcjonalność (F), oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

cena + funkcjonalność = 100%

Data i miejsce składania ofert:

Prosimy o przysłanie ofert do 23.04.2019 r.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: komunikacja@su.krakow.pl.
Kontakt w sprawie pytań do zapytania ofertowego: Sekcja ds. komunikacji i PR  – tel. 12 424 74 34, komunikacja@su.krakow.pl

Forma zapłaty określona została we wzorze umowy. Kwota wynagrodzenia płatna będzie na podstawie protokołu odbioru.

Oferta musi zawierać:

 • szczegółowy opis proponowanej usługi;
 • wstępną koncepcję wizualizacji strony głównej (projekt graficzny strony / makieta);
 • wypełniony formularz ofertowy;
 • wypełnioną tabelę z wymogami dla oferenta.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Załączniki do zapytania ofertowego

 • Zapytanie ofertowe [pdf, 320 KB] Pobierz
 • Formularz ofertowy [pdf, 370 KB] Pobierz
 • Wymogi dla oferenta [docx, 970 KB] Pobierz
 • Księga identyfikacji znaku SU [pdf, 2,3 MB] Pobierz
 • Wzór strony głównej [pdf, 260 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 240 KB] Pobierz
 • Wzór umowy_załącznik nr 4 [pdf, 150 KB] Pobierz
 • Szczegółowy zakres migracji danych_załącznik nr 6 [pdf, 280 KB] Pobierz
 • Wzór umowy_załącznik nr 5 [pdf, 170 KB] Pobierz
 • Kryteria oceny ofert [pdf, 290 KB] Pobierz

Kraków, 6 marca 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
NIP:  675-11-99-442

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie strony internetowej dla konferencji naukowej organizowanej przez Szpital Uniwersytecki.

Wymogi stawiane Oferentom:

 1. Wykonanie prostego szablonu oraz szaty graficznej  strony internetowej dedykowanej „Konferencji Chorób Rzadkich”
 2. Menu główne będzie posiadać 6 zakładek
 3. Możliwość dodawania informacji tekstowych oraz zdjęć
 4. Zakup domeny o nieskomplikowanej nazwie (np. www.choroby-rzadkie.pl)
 5. Zakup i utrzymywanie serwera przez firmę (hosting)
 6. Utrzymanie witryny przez 2 lata
 7. CMS / Panel administratora
 8. Formularz kontaktowy umożliwiający zapis uczestników na konferencję
 9. Kopia zapasowa
 10. Wsparcie techniczne
 11. Wycena z wersją mobilną i bez wersji mobilnej
 12. Wykonanie strony do końca marca 2019 r.
 13. Treści na stronę zapewnia Szpital Uniwersytecki

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena
 2. Spełnienie wymagań zgodnych z zapytaniem ofertowym

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

 • cena – 40%
 • funkcjonalność: grafika, wygląd strony, CMS, funkcjonalność panelu administracyjnego, spełnienie wymogów  – 60%

cena + funkcjonalność = 100%

Data i miejsce składania ofert:

Prosimy o przysłanie ofert do 11.03.2019 r. do godz. 10:00.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: komunikacja@su.krakow.pl.

Kontakt w sprawie pytań do zapytania ofertowego: Sekcja ds. komunikacji i PR  – tel. 12 424 74 34, komunikacja@su.krakow.pl

Kwota wynagrodzenia płatna będzie na podstawie protokołu odbioru.

Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury w wersji papierowej do Szpitala Uniwersyteckiego.

Oferta musi zawierać:

 • szczegółowy opis proponowanej usługi;
 • przybliżony czas jej wykonania;
 • cenę netto oraz cenę brutto usługi.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

 


 

Komunikat w sprawie roztrzygnięcia postępowania ofertowego


Kraków, 11 marca 2019 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania polegającego wykonaniu strony internetowej konferencji naukowej organizowanej przez Szpital Uniwersytecki., po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę: CONTROL Marek Zima.

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

 • Zapytanie ofertowe [pdf, 210 KB] Pobierz
 • Formularz ofertowy [docx, 970 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Kraków 5.03.2019

Zamawiający:

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
NIP:  675-11-99-442

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie zdjęć na zewnątrz budynku Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (dronem) oraz wewnątrz budynku. Budynek mieści się przy ul. Jakubowskiego. Łącznia ilość min. 20 szt.

Wymogi stawiane Oferentom znajdują się w załączniku poniżej.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena
 2. Spełnienie wymagań zgodnych z zapytaniem ofertowym

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

 • cena – 40%
 • jakość estetyczna, spełnienie wymogów technicznych, doświadczenie w podobnych realizacjach   – 60%

cena + jakość = 100%

Data i miejsce składania ofert:

Prosimy o przysłanie ofert do 6.03.2019 r. do godz. 12:00.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: komunikacja@su.krakow.pl.

Kontakt w sprawie pytań do zapytania ofertowego: Sekcja ds. komunikacji i PR 
– tel. 12 424 74 34, komunikacja@su.krakow.pl

 

Kwota wynagrodzenia płatna będzie na podstawie protokołu odbioru.

Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury w wersji papierowej do Szpitala Uniwersyteckiego.

Oferta musi zawierać:

 • szczegółowy opis proponowanej usługi;
 • przybliżony czas jej wykonania;
 • cenę netto oraz cenę brutto usługi;

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

 

W ramach projekt pn. „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie).

 

Komunikat w sprawie roztrzygnięcia postępowania ofertowego


Kraków, 7 marca 2019 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania polegającego na, wykonaniu zdjęć terentu wokół budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę: Horyzont N10 Sp. Z.o.o

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

Kraków, 18.02.2019 r.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na  wykonaniu oraz dostawie na adres ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków 20 szt. plakatów, promującej projekt „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie).

Parametry:

- wysoka gramatura (powyżej 130 g)

- laminowanie odporne na zadrapania i ścieranie z dodatkową ochroną przed promieniami UV

- folia długoterminowa

- druk w kolorze

- format A3

Zamawiane plakaty powinny spełniać wymagania określone w dokumentach: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji” (
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/ ),  „Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/ksiega-identyfikacji-wizualnej-znaku-marki-fundusze-europejskie-i-znakow-programow-polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020/ ) oraz „System Identyfikacji Wizualnej Małopolski” (https://www.malopolska.pl/marka-malopolska/system-identyfikacji-wizualnej-wojewodztwa-malopolskiego)).

 

Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy wypełnić na załączonym do zapytania formularzu i przesłać w terminie do 22 lutego  2019 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: komunikacja@su.krakow.pl

(w tytule proszę wpisać: „Oferta na wykonanie plakatów informacyjnych dla nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia oferenta na podstawie określonej w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

Ocena zgłoszonych ofert dokonywana jest w oparciu o nadesłane w wyznaczonym terminie formularze ofertowe na postawie kryterium cena – 100% wagi.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.su.krakow.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Osobą do kontaktu w sprawie szczegółów zamówienia jest Agnieszka Diaków, e-mail: adiakow@su.krakow.pl

Pliki do pobrania

 • Formularz oferty [docx, 130 KB] Pobierz
 • Wzór Umowy [pdf, 250 KB] Pobierz
 • Zapytanie ofertowe [docx, 120 KB] Pobierz
 • Plik do druku [pdf, 1,2 MB] Pobierz

Komunikat w sprawie roztrzygnięcia postępowania ofertowego


Kraków, 25 luty 2019 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na na realizację usługi polegającej na wykonaniu oraz dostawie na adres ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków 20 szt. plakatów, promującej projekt „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie), po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę: FPHU CONSNET Jan Glina.

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej w komórkach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach umowy zawartej z wybranym Oferentem obejmować będzie diagnostykę i leczenie niepłodności małżeńskiej w szczególności:

a)      współtworzenie oraz prowadzenie Poradni Medycyny Rozrodu

b)      opiekę nad pacjentami Oddziału Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii oraz Poradni Endokrynologii Ginekologicznej i Niepłodności (dalej: Poradnia),

c)      leczenia Pacjentów,

d)      wykonywanie badań diagnostycznych,

e)      wykonywanie zabiegów operacyjnych.

Świadczenia wykonywane będą zgodnie z comiesięcznym harmonogramem ustalanym przez Kierownika Oddziału Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii, w wymiarze 8 godzin tygodniowo (tj. ok. 32 godziny miesięcznie).

.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę cywilnoprawną (kontrakt) z Oferentem wykonującym działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej:

a)      posiadającym tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa,

b)      posiadającym doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności.

Prawidłowym sposobem udokumentowania doświadczenia w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o jego posiadaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji powyższego oświadczenia poprzez wezwanie Oferenta do przedłożenia w określonym terminie, stosownego oświadczenia, potwierdzonego przez Ordynatora/Kierownika Oddziału, w którym realizowane były przedmiotowe świadczenia lub pracodawcę/podmiot zatrudniający, u którego realizowane były świadczenia.

Okres obowiązywania umowy:

1.03.2019 – 30.06.2019

 

Dane kontaktowe:

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zamówienia (warunki ubiegania się
o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń) oraz  innymi materiałami informacyjnymi, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170 (I piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, tel.  12 424-70-24.

 

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Ofertę należy sporządzić starannie, ze szczególną dbałością o jej kompletność. Powinna ona zawierać:

 

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
  4. oświadczenie potwierdzające wymagane doświadczenie Oferenta
  5. wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą potwierdzające, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
  6. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  7. informacja o: nazwisku rodowym Oferenta oraz o imionach Rodziców Oferenta.
 3. Zaparafowany wzór umowy

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (możliwość potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Oferenta).

W przypadku gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, może on zostać wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Za dotrzymanie terminu uznaje się złożenie uzupełnienia w Kancelarii Szpitala w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

Data i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją „Postępowanie o zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej w Oddziale Klinicznym Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 12:00.

 

Kryteria oceny ofert:

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka brutto za godzinę wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem postępowania.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy.

Lista dokumentów

 • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami [doc, 77 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [doc, 110 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na przeprowadzaniu zabiegów i konsultacji z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem zamówienia udzielane będą w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przez członków Zespołu Lekarzy.

Ilość świadczeń zdrowotnych uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego. Świadczenia wykonywane będą w trybie całodobowym 7 dni w tygodniu.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 5 umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt) z Oferentem posiadającym specjalizację z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez lekarzy specjalistów chirurgii szczękowo – twarzowej (lub posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej) posiadających min. 1-roczne doświadczenie potwierdzone oświadczeniem złożonym przez Oferenta.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Dane kontaktowe:

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zamówienia (warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń) oraz  innymi materiałami informacyjnymi, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170 (I piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, tel.  12 424-70-24.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania),
  3. Formularz oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych (załącznik 3 do zapytania).
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
  4. wypis z właściwego rejestru tj. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą potwierdzający, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
  5. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  6. podpisane oświadczenie Oferenta
 3. zaparafowany przez Oferenta wzór umowy.

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem poprzez opisanie każdej skserowanej strony „za zgodność z oryginałem”, data i podpis Oferenta.

Data i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją „Postępowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. do godz. 12:00.

Kryteria oceny ofert:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka podstawowa brutto.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Wzór umowy [docx, 46 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury [xlsx, 11 KB] Pobierz
 • Zapytanie ofertowe [doc, 92 KB] Pobierz

Kraków, 19.12.2018 r.

 

Zapytanie Ofertowe


SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na  wykonaniu oraz dostawie i montażu na terenie budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków- tablicy informacyjnej (1 szt.), promującej projekt „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Parametry jednostronnej tablicy informacyjnej:

- wymiary: 200x300 cm (łączna powierzchnia 6 m2)

- materiał: PCV o grubości 10 mm pełnobarwny UV o grubości 10 mm

- wymagania dodatkowe: komplet elementów montażowych

Zamawiana tablica powinna spełniać wymagania określone w dokumentach: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/ ),  „Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/ksiega-identyfikacji-wizualnej-znaku-marki-fundusze-europejskie-i-znakow-programow-polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020/ ) oraz „System Identyfikacji Wizualnej Małopolski” (https://www.malopolska.pl/marka-malopolska/system-identyfikacji-wizualnej-wojewodztwa-malopolskiego)).

 

Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy wypełnić na załączonym do zapytania formularzu i przesłać w terminie
do 24 grudnia 2018 r. do godz. 9:00 na adres e-mail: komunikacja@su.krakow.pl


(w tytule proszę wpisać: „Oferta na wykonanie tablicy informacyjnej dla nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia oferenta na podstawie określonej w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

Ocena zgłoszonych ofert dokonywana jest w oparciu o nadesłane w wyznaczonym terminie formularze ofertowe na postawie kryterium cena – 100% wagi.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.su.krakow.plw zakładce zapytania ofertowe.

Osobą do kontaktu w sprawie szczegółów zamówienia jest Inspektor ds. Komunikacji i PR, e-mail: adiakow@su.krakow.pl

Dokumenty

 • Wzór umowy [pdf, 290 KB] Pobierz
 • Plik do druku [pdf, 1,4 MB] Pobierz
 • Zapytanie ofertowe [pdf, 270 KB] Pobierz

Komunikat w sprawie roztrzygnięcia postępowania ofertowego


Kraków, 27 grudnia 2018 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania polegającego na , wykonaniu oraz dostawie i montażu na terenie budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków- tablicy informacyjnej (1 szt.), promującej projekt „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę: Kopia.pl

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia bólu w Poradni Leczenia Bólu Zakładu Badania i Leczenia Bólu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Zakres świadczeń udzielanych w ramach umowy zawartej z wybranym Oferentem obejmować będzie:

 • nieinwazyjne techniki interwencyjne,
 • znieczulenie regionalne,
 • blokady układu mięśniowo-szkieletowego,
 • zabiegi akupunktury.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą zgodnie z comiesięcznym harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Zakładu Badania i Leczenia Bólu Zamawiającego w wymiarze 4 godzin tygodniowo w godzinach od 14:00 do 18:00.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 2 umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakty) z Oferentami:

 • posiadającymi tytuł specjalisty (II stopień specjalizacji) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • posiadającymi kwalifikacje w zakresie diagnostyki i leczenia bólu

Okres obowiązywania umowy:

1.01.2019 – 31.12.2019 r.

Dane kontaktowe:

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zamówienia (warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń) oraz  innymi materiałami informacyjnymi, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170 (I piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, tel.  12 424-70-24.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Ofertę należy sporządzić starannie, ze szczególną dbałością o jej kompletność. Powinna ona zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania),
  3. Zaparafowany wzór umowy;
  4. Oświadczenia stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
  4. wypis z właściwego rejestru (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) potwierdzający, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
  5. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (możliwość potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Oferenta).

Data i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją „Postępowanie o zakup lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia bólu w Poradni Leczenia Bólu Zakładu Badania i Leczenia Bólu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 9:00.

Kryteria oceny ofert:

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka brutto za godzinę wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem postępowania.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe [doc, 92 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 58 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury [xlsx, 9,3 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na przeprowadzaniu konsultacji z zakresu radiodiagnostyki pediatrycznej dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Neonatologii Zamawiającego zwanym dalej „Oddziałem”.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem zamówienia udzielane będą w Oddziale po zgłoszeniu telefonicznym, w terminie ustalonym z Kierownikiem Oddziału.

Ilość świadczeń zdrowotnych uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego. Przewidywana, szacunkowa ilość świadczeń zdrowotnych – 30 konsultacji w miesiącu po ok. 1h nie więcej niż 360 konsultacji w ciągu roku.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt) z Oferentem posiadającymi specjalizację w dziedzinie radiodiagnostyki pediatrycznej.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania),
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. aktualne prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
  4. wypis z właściwego rejestru (tj. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) potwierdzający, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
  5. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
  6. oświadczenie Oferenta dot. nazwiska rodowego Osoby oraz imion Jego rodziców.

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem poprzez opisanie każdej skserowanej strony „za zgodność z oryginałem”, data i podpis Oferenta.

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie o zakup śWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH polegających NA PRZEPROWADZANIU KONSULTACJI Z ZAKRESU RADIODIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ DLA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIALE KLINICZNYM NEONATOLOGII SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 9:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert.

 

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka brutto za jedną konsultację.

Szczegółowe regulacje dotyczące wynagradzania Przyjmującego Zamówienie określa § 7 Umowy.

W przypadku, gdy pomimo zastosowania powyższego kryterium nie będzie możliwe rozstrzygnięcie postępowania Oferenci zostaną zaproszeni na rozmowę merytoryczną z Kierownikiem Oddziału Neonatologii.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe [doc, 100 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 52 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury [xlsx, 11 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transplantologii klinicznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroentorologicznej Zamawiającego zwanym dalej „Oddziałem”.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem zamówienia udzielane będą w Oddziale w terminie ustalonym z Kierownikiem Oddziału.

Minimalna ilość godzin tygodniowo wynosi 37 godzin 55 minut, tj. równoważnik pełnego etatu miesięcznie.

Zakres świadczeń udzielanych w ramach umowy obejmuje w szczególności:

a)      koordynowanie przeszczepienia nerki,

b)      udział w kwalifikowaniu pacjentów do przeszczepiania nerki,

c)      konsultacje specjalistyczne z zakresu transplantologii,

d)      udział w zabiegu operacyjnym przeszczepienia nerki lub jego nadzorowanie,

e)      udział w opiece pooperacyjnej nad pacjentem po przeszczepieniu.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt) z Oferentem

 • będącym osobą fizyczną,
 • wpisanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL),
 • w zakresie potwierdzającym, że profil Oferenta odpowiada przedmiotowi świadczeń objętych niniejszym konkursem;,
 • posiadającym specjalizację w dziedzinie transplantologii klinicznej oraz specjalizacją z zakresu:
 1. chirurgii ogólnej lub
 2. chirurgii dziecięcej lub
 3. kardiochirurgii lub
 4. torakochirurgii lub
 5. urologii.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .
  3. Dokumenty
   1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
   2. aktualne prawo wykonywania zawodu,
   3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji w szczególności dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji w dziedzinie transplantologii klinicznej,
   4. wypis z właściwego rejestru (tj. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) potwierdzający, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
   5. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem poprzez opisanie każdej skserowanej strony „za zgodność z oryginałem”, data i podpis Oferenta.

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie o zakup ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ W ODDZIALE KLINICZNYM CHIRURGII OGÓLNEJ, ONKOLOGICZNEJ I GASTROENTOROLOGICZNEJ SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 10:00

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert. Warunki finansowe:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowane zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie brutto.

W przypadku, gdy pomimo zastosowania powyższego kryterium nie będzie możliwe rozstrzygnięcie postępowania Oferenci zostaną zaproszeni na rozmowę merytoryczną z Kierownikiem Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroentorologicznej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe [docx, 48 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 42 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez wykonywanie dostępów dializacyjnych u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Nefrologii Zamawiającego zwanym dalej „Oddziałem”.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w Sali Zabiegowej Oddziału Klinicznego Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zgodnie z comiesięcznym harmonogramem ustalonym z Kierownikiem Oddziału Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uwzględniającym możliwości Przyjmującego Zamówienie.

Ilość świadczeń zdrowotnych uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt) z Oferentem

 • posiadającym specjalizację z zakresu chirurgii,
 • posiadającym minimum 6 lat doświadczenia w zakresie wykonywania dostępów naczyniowych do hemodializy w postaci przetok tętniczo- żylnych, cewników permanentnych, supeficjalizacji przetok, wszczepianiu graftów naczyniowych oraz zakładaniu cewników Tenckhoffa do jamy otrzewnej niezbędnych do prowadzenia dializy otrzewnowej.

Posiadane doświadczenie należy udokumentować stosownym oświadczeniem potwierdzonym przez Ordynatora/Kierownika Oddziału, w którym były realizowane świadczenia lub inny ośrodek nefrologiczny, u którego były realizowane świadczenia.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania).
  3. zaparafowany wzór umowy
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. aktualne prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
  4. oświadczenie potwierdzające doświadczenie w zakresie wykonywanie zabiegów chirurgicznych w zakresie utworzenia dostępu dializacyjnego
  5. wypis z właściwego rejestru (tj. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) potwierdzający, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym zapytaniem
  6. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem poprzez opisanie każdej skserowanej strony „za zgodność z oryginałem”, data i podpis Oferenta.

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie o zakup śWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie wykonywania  DOSTĘPÓW DIALIZACYJNYCH U PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIALE KLINICZNYM NEFROLOGII SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 27 listopada 2018 r. do godz. 10:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert. Warunki finansowe:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka bazowa brutto, na podstawie której określana będzie cena jednostkowa za realizację poszczególnych świadczeń zdrowotnych zgodnie z załącznikiem nr  4 do Zapytania.

W przypadku, gdy pomimo zastosowania powyższych kryteriów nie będzie możliwe rozstrzygnięcie postępowania (przykładowo wobec równego wyniku punktowego) Oferenci zostaną zaproszeni na rozmowę merytoryczną z Kierownikiem Oddziału Klinicznego Nefrologii.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym [doc, 110 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 52 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury [xlsx, 9,6 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do umowy - wykaz zabiegów [xlsx, 11 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transplantologii klinicznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroentorologicznej Zamawiającego zwanym dalej „Oddziałem”.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem zamówienia udzielane będą w Oddziale w terminie ustalonym z Kierownikiem Oddziału.

Minimalna ilość godzin tygodniowo wynosi 37 godzin 55 minut, tj. równoważnik pełnego etatu miesięcznie.

Zakres świadczeń udzielanych w ramach umowy obejmuje w szczególności:

a)      koordynowanie przeszczepienia nerki,

b)      udział w kwalifikowaniu pacjentów do przeszczepiania nerki,

c)      konsultacje specjalistyczne z zakresu transplantologii,

d)      udział w zabiegu operacyjnym przeszczepienia nerki lub jego nadzorowanie,

e)      udział w opiece pooperacyjnej nad pacjentem po przeszczepieniu.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt) z Oferentem

 • będącym osobą fizyczną,
 • wpisanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL),
 • w zakresie potwierdzającym, że profil Oferenta odpowiada przedmiotowi świadczeń objętych niniejszym konkursem;,
 • posiadającym specjalizację w dziedzinie transplantologii klinicznej oraz specjalizacją z zakresu:
 1. chirurgii ogólnej lub
 2. chirurgii dziecięcej lub
 3. kardiochirurgii lub
 4. torakochirurgii lub
 5. urologii.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .
  3. Dokumenty
   1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
   2. aktualne prawo wykonywania zawodu,
   3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji w szczególności dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji w dziedzinie transplantologii klinicznej,
   4. wypis z właściwego rejestru (tj. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) potwierdzający, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
   5. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem poprzez opisanie każdej skserowanej strony „za zgodność z oryginałem”, data i podpis Oferenta.

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie o zakup śWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ W ODDZIALE KLINICZNYM CHIRURGII OGÓLNEJ, ONKOLOGICZNEJ I GASTROENTOROLOGICZNEJ SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 9:00

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert. Warunki finansowe:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowane zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie brutto.

W przypadku, gdy pomimo zastosowania powyższego kryterium nie będzie możliwe rozstrzygnięcie postępowania Oferenci zostaną zaproszeni na rozmowę merytoryczną z Kierownikiem Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroentorologicznej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe wraz z formularzami ofertowymi [docx, 48 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 42 KB] Pobierz

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz dostawie do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Mikołaja Kopernika 36 w Krakowie, tablicy pamiątkowej, tabliczek informacyjnych oraz naklejek do oznaczenia sprzętu w ramach promocji  projektu: „Wzmocnienie potencjału jednostek Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w obszarze diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


 

Kraków, 20.11.2018 r.

UZUPEŁNIENIE

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz dostawie do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Mikołaja Kopernika 36 w Krakowie, tablicy pamiątkowej, tabliczek informacyjnych oraz naklejek do oznaczenia sprzętu w ramach promocji  projektu „Wzmocnienie potencjału jednostek Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w obszarze diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zmianie ulega przedmiot zamówienia :

Pkt 3. wykonanie 50 szt. naklejek do oznaczenia sprzętu o wymiarach 8cm x 6cm, wykonanych z materiału wodoodpornego z nadrukiem niezmywalnym, z klejem permanentnym (trwałym).

Osobą do kontaktu w sprawie szczegółów zamówienia jest  Pani Weronika Sędzik , tel. 12 424 72 45, e-mail: wsedzik@su.krakow.pl

 


 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Kraków, 23.11.2018 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz dostawie do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Mikołaja Kopernika 36 w Krakowie, tablicy pamiątkowej, tabliczek informacyjnych oraz naklejek do oznaczenia sprzętu w ramach promocji projektu „Wzmocnienie potencjału jednostek Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w obszarze diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Pracownia KRAM

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

 • Zapytanie ofertowe [docx, 1 MB] Pobierz
 • Uzupełnienie - zapytanie ofertowe [docx, 1000 KB] Pobierz
 • Formularz oferty [docx, 130 KB] Pobierz
 • Księga Identyfikacji Wizualnej [pdf, 6,3 MB] Pobierz
 • Podręcznik wnioskodawcy beneficjenta [pdf, 3,9 MB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 350 KB] Pobierz

Kraków, dnia 09 listopada 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku

Projekt pn. „BALTIC FRACTURE COMPETENCE CENTER (BFCC)”

Nr postępowania: DKRP/BFCC/JH/6

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników dwóch spotkań szkoleniowych personelu medycznego organizowanych w ramach realizacji projektu „BALTIC FRACTURE COMPETENCE CENTER (BFCC)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Interreg Baltic Sea Region.

Przedmiot niniejszego zamówienia wraz z terminem realizacji:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa cateringowa podczas dwóch spotkań szkoleniowych personelu medycznego organizowanych w sali konferencyjnej mieszczącej się przy ulicy Mikołaja Kopernika 50, I piętro, pok. 20 Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Ortopedii i Obrażeń Wielonarządowych, będącej w strukturze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się poniżej.

 


 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników dwóch spotkań szkoleniowych personelu medycznego organizowanych w ramach realizacji projektu „BALTIC FRACTURE COMPETENCE CENTER (BFCC)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Interreg Baltic Sea Region, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę:

CaterinGroup s.c. M. Sala, K. Sala

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

 • Zapytanie ofertowe [docx, 340 KB] Pobierz
 • Formularz oferty [docx, 340 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 350 KB] Pobierz

Kraków, dnia 25 października 2018 r.

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników spotkania „II Local innovation dialogue events” w ramach realizacji projektu „BALTIC FRACTURE COMPETENCE CENTER (BFCC)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Interreg Baltic Sea Region, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę:

CaterinGroup s.c. M. Sala, K. Sala

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

 


Projekt pn. „BALTIC FRACTURE COMPETENCE CENTER (BFCC)”

Nr postępowania: DKRP/BFCC/JH/5

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników spotkania „II Local innovation dialogue events” w ramach realizacji projektu „BALTIC FRACTURE COMPETENCE CENTER (BFCC)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Interreg Baltic Sea Region.

Przedmiot niniejszego zamówienia wraz z terminem realizacji:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa cateringowa podczas spotkania organizowanego w sali konferencyjnej mieszczącej się przy ulicy Mikołaja Kopernika 36, I piętro, pok. 102, będącej w strukturze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Termin wykonania zamówienia

30 października 2018 r. od 16:00 do 20:00 (wtorek)

Pełna treść zapytania ofertowego poniżej.

 • Zapytanie ofertowe [docx, 350 KB] Pobierz
 • Formularz oferty [docx, 340 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 350 KB] Pobierz

KOMUNIKAT W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 

Kraków, 25.10. 2018 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania polegającego na świadczeniu usługi cateringowej podczas szkoleń organizowanych w ramach realizacji projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działania 5.1: Programy profilaktyczne, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę:

CaterinGroup s.c. M. Sala, K. Sala

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

 


Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej w komórkach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach umowy zawartej z wybranym Oferentem obejmować będzie diagnostykę i leczenie niepłodności małżeńskiej w szczególności:

a)      opiekę nad pacjentami Poradni Endokrynologii Ginekologicznej i Niepłodności (dalej: Poradnia),

b)      leczenia Pacjentów,

c)       wykonywanie badań diagnostycznych.

Świadczenia wykonywane będą zgodnie z comiesięcznym harmonogramem ustalanym przez Kierownika Oddziału Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii, w wymiarze 6 godzin tygodniowo (tj. ok. 24 godziny miesięcznie).

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę cywilno – prawną (kontrakt) z Oferentem wykonującym działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej:

a)      posiadającym tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa,

b)      posiadającym specjalizację z endokrynologii

c)      posiadającym doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności.

Prawidłowym sposobem udokumentowania doświadczenia w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o jego posiadaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji powyższego oświadczenia poprzez wezwanie Oferenta do przedłożenia w określonym terminie, stosownego oświadczenia, potwierdzonego przez Ordynatora/Kierownika Oddziału, w którym realizowane były przedmiotowe świadczenia lub pracodawcę/podmiot zatrudniający, u którego realizowane były świadczenia.

Okres obowiązywania umowy:

2.11.2018 – 30.06.2019

Dane kontaktowe:

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zamówienia (warunki ubiegania się 
o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń) oraz  innymi materiałami informacyjnymi, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170 (I piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, tel.  12 424-70-24.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Ofertę należy sporządzić starannie, ze szczególną dbałością o jej kompletność. Powinna ona zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
  4. oświadczenie potwierdzające wymagane doświadczenie Oferenta
  5. wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą potwierdzające, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
  6. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
  7. informację o: nazwisku rodowym Oferenta oraz o imionach Rodziców Oferenta .
 3. Zaparafowany wzór umowy

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (możliwość potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Oferenta).

W przypadku gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, może on zostać wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Za dotrzymanie terminu uznaje się złożenie uzupełnienia w Kancelarii Szpitala w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

Data i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją „Postępowanie o zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej w Oddziale Klinicznym Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 26 października 2018 r. do godz. 13:00.

Kryteria oceny ofert:

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka brutto za godzinę wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem postępowania.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy.

 

Dot.: postępowanie ws. udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej w komórkach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szpital Uniwersytecki w załączeniu do niniejszej informacji publikuje odpowiedzi na zapytania Oferentów.

Odpowiedzi

 • Odpowiedzi na pytania [docx, 11 KB] Pobierz

Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe [doc, 59 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [doc, 86 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkolenia w ramach realizacji projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą  na długie życie w zdrowiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia;  Działania 5.1: Programy profilaktyczne.

Przedmiot niniejszego zamówienia wraz z terminem realizacji:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa cateringowa podczas szkoleń organizowanych w sali szkoleniowej mieszczącej się przy ulicy Botanicznej 3, będącej w strukturze Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Termin wykonania zamówienia:

1.            15 listopada 2018 (czwartek)
2.            19 listopada 2018 (poniedziałek)
3.            03 grudnia 2018 (poniedziałek)
4.            17 grudnia 2018 (poniedziałek)

 • Zapytanie ofertowe [docx, 150 KB] Pobierz
 • Formularz oferty [docx, 140 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 320 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej w komórkach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach umowy zawartej z wybranym Oferentem obejmować będzie diagnostykę i leczenie niepłodności małżeńskiej w szczególności:

a)      opiekę nad pacjentami Poradni Endokrynologii Ginekologicznej i Niepłodności (dalej: Poradnia),

b)      leczenia Pacjentów,

c)       wykonywanie badań diagnostycznych.

Świadczenia wykonywane będą zgodnie z comiesięcznym harmonogramem ustalanym przez Kierownika Oddziału Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii, w wymiarze 6 godzin tygodniowo (tj. ok. 24 godziny miesięcznie).

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę cywilno – prawną (kontrakt) z Oferentem wykonującym działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej:

a)      posiadającym tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa,

b)      posiadającym specjalizację z endokrynologii

c)      posiadającym doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności.

Prawidłowym sposobem udokumentowania doświadczenia w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o jego posiadaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji powyższego oświadczenia poprzez wezwanie Oferenta do przedłożenia w określonym terminie, stosownego oświadczenia, potwierdzonego przez Ordynatora/Kierownika Oddziału, w którym realizowane były przedmiotowe świadczenia lub pracodawcę/podmiot zatrudniający, u którego realizowane były świadczenia.

Okres obowiązywania umowy:

17.10.2018 – 30.06.2019

Dane kontaktowe:

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zamówienia (warunki ubiegania się
o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń) oraz  innymi materiałami informacyjnymi, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170 (I piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, tel.  12 424-70-24.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Ofertę należy sporządzić starannie, ze szczególną dbałością o jej kompletność. Powinna ona zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
  4. oświadczenie potwierdzające wymagane doświadczenie Oferenta
  5. wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą potwierdzające, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
  6. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
  7. informację o: nazwisku rodowym Oferenta oraz o imionach Rodziców Oferenta .
 3. Zaparafowany wzór umowy

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (możliwość potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Oferenta).

W przypadku gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, może on zostać wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Za dotrzymanie terminu uznaje się złożenie uzupełnienia w Kancelarii Szpitala w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

Data i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją „Postępowanie o zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej w Oddziale Klinicznym Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 16 października 2018 r. do godz. 14:30.

Kryteria oceny ofert:

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka brutto za godzinę wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem postępowania.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy.

Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe [doc, 76 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 52 KB] Pobierz

Projekt pn. „BALTIC FRACTURE COMPETENCE CENTER (BFCC)”, Nr postępowania: DKRP/BFCC/KWK/4

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonie:

- 250 sztuk bawełnianych toreb na zakupy z nadrukiem

- 400 sztuk notesów z nadrukiem

- 200 sztuk zestawów zakładka do książki z linijka i karteczkami samoprzylepnymi memo z nadrukiem

- 500 sztuk długopisów aluminiowych z touch TIP z nadrukiem

- 500 sztuk ołówków drewnianych z nadrukiem

na potrzeby promocji projektu „BALTIC FRACTURE COMPETENCE CENTER (BFCC)”, finansowanego w ramach Interreg Baltic Sea Region.na potrzeby promocji projektu „BALTIC FRACTURE COMPETENCE CENTER (BFCC)”, finansowanego w ramach Interreg Baltic Sea Region.

 

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku poniżej.

Dokumenty

 • Załącznik nr 1 [docx, 340 KB] Pobierz
 • Zapytanie ofertowe - gadżety promocyjne BFCC [docx, 510 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy - BFCC - materiały reklamowe - v 3.0 [pdf, 400 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej w Poradni Medycyny Sportowej Zespołu Poradni Specjalistycznych – Śniadeckich 10.

Zakres świadczeń zdrowotnych obejmuje w szczególności:

 1. udzielanie specjalistycznych porad;
 2. wydawanie skierowań na dodatkową diagnostykę bądź rehabilitację pacjentów Poradni.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć maksymalnie 2 umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakty) z Oferentami:

 1. posiadającymi specjalizację z zakresu medycyny sportowej,
 2. posiadającymi doświadczenie w udzielaniu świadczeń z zakresu medycyny sportowej.

Prawidłowym sposobem udokumentowania doświadczenia jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o jego posiadaniu ze wskazaniem miejsc, w których je nabył.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 r.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
   1. oświadczenie Oferenta o posiadaniu doświadczenia w udzielaniu świadczeń z zakresu medycyny sportowej,
   2. wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą potwierdzający zakres realizowanych świadczeń,
   3. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
   4. zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania.

Zamawiający dopuszcza złożenie kopii dokumentów poświadczonych przez Oferenta (osobę przez Niego upoważnioną) za zgodność z oryginałem (zwrot „za zgodność z oryginałem”, data, podpis).

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie o zakup ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU medycyny sportowej w Poradni Medycyny sportoweJ” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 18 września 2018 r., do godz. 8:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert. Warunki finansowe:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie proponowany procent wartości świadczeń zdrowotnych prawidłowo sprawozdanych i zapłaconych przez Płatnika (Cena punktu 0,98 zł pomniejszona o 8% (słownie: osiem procent) czyli przyjęty u Udzielającego Zamówienie wskaźnik kosztów ogólnozakładowych, limit jednostek rozliczeniowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy)

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe [doc, 96 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 60 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy [zip, 1,9 MB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez przeprowadzanie zabiegów i konsultacji z zakresu chirurgii plastycznej dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem zamówienia udzielane będą w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej (dalej: Oddział) po zgłoszeniu np. telefonicznym, w terminie ustalonym z Kierownikiem Oddziału.

Ilość świadczeń zdrowotnych uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego. Przewidywana ilość świadczeń zdrowotnych – 3 do 4 zabiegów w miesiącu po ok. 3-4 godziny.

Udzielający zamówienie przewiduje możliwość udzielania świadczeń w podanym wyżej zakresie również dla innych komórek organizacyjnych Udzielającego Zamówienie.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt) z Oferentem

a) wykonującym działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej,

b) posiadającymi specjalizację w dziedzinie chirurgii plastycznej.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 17 września 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
  4. wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą potwierdzający, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
  5. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  6. oświadczenia stanowiące załączniki do zapytania,
  7. zaparafowany wzór umowy.

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem poprzez opisanie każdej skserowanej strony „za zgodność z oryginałem”, data i podpis Oferenta (możliwość potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Oferenta).

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie o zakup śWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA ZABIEGÓW I KONSULTACJI Z ZAKRESU CHIRURGII PLASTYCZNEJ DLA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIAŁACH KLINICZNYCH SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, 14 września 2018 r., do godz. 12:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert. Warunki finansowe:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka za punkt.

W przypadku, gdy pomimo zastosowania powyższego kryterium nie będzie możliwe rozstrzygnięcie postępowania Oferenci zostaną zaproszeni na rozmowę merytoryczną z Kierownikiem Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroentorologicznej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe [doc, 99 KB] Pobierz
 • wzór umowy [docx, 50 KB] Pobierz
 • Załącznik nr 5 do umowy [xlsx, 10 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla Pacjentów Zamawiającego.

Szczegółowy opis zamówienia (miejsce udzielania świadczeń, terminy):

Przedmiotowe świadczenia będą udzielane w POZ Zamawiającego przy ul. Śniadeckich 10 oraz w razie konieczności w domu Pacjentów.

Świadczenia będą udzielane jeden raz w tygodniu w przewidywanym wymiarze 4 godzin zgodnie z harmonogramem ustalonym/zatwierdzonym przez Kierownika POZ.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć jedną umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt) z Oferentem:

a) spełniającym wymogi Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie przedmiotowych świadczeń,

b) posiadającym co najmniej I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych,

c) posiadającym specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 17 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
  4. wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą potwierdzający zakres realizowanych świadczeń,
  5. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  6. zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania.

Zamawiający dopuszcza złożenie kopii dokumentów poświadczonych przez Oferenta (osobę przez Niego upoważnioną) za zgodność z oryginałem (zwrot „za zgodność z oryginałem”, data, podpis).

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie o zakup  śWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 14 września 2018 roku do godz. 12:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofertWarunki finansowe:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie stawka bazowa brutto za godzinę.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe [doc, 93 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 53 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań przewodnictwa nerwowego i badań elektromiograficznych w Oddziale Kliniczny Neurologii Zamawiającego (Pracownia EMG).

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć dwie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt) z Oferentami:

 1. posiadającymi certyfikat umożliwiający wykonywanie badań,
 2. posiadającymi specjalizację z neurologii,
 3. posiadającymi min. 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu i opisywaniu badań przewodnictwa nerwowego i badań elektromiograficznych.

Prawidłowym sposobem udokumentowania doświadczenia w wykonywaniu i opisywaniu badań przewodnictwa nerwowego i badań elektromiograficznych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o jego posiadaniu.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia następnego po rozstrzygnięciu postępowania (Zamawiający przewiduje rozstrzygnięcie na 27.08.2018 roku) do dnia 30 czerwca 2019 r.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
   1. certyfikat umożliwiający wykonywanie badań,
   2. oświadczenie Oferenta o posiadaniu min. 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu i opisywaniu badań przewodnictwa nerwowego i badań elektromiograficznych (potwierdzone przez Kierownika/Ordynatora Oddziału w którym doświadczenie nabyto),
   3. wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą potwierdzający zakres realizowanych świadczeń,
   4. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
   5. zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania.

Zamawiający dopuszcza złożenie kopii dokumentów poświadczonych przez Oferenta (osobę przez Niego upoważnioną) za zgodność z oryginałem (zwrot „za zgodność z oryginałem”, data, podpis).

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie o zakup  śWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA I OPISYWANIA BADAŃ PRZEWODNICTWA NERWOWEGO I BADAŃ ELEKTROMIOGRAFICZNYCH” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 roku do godz. 9:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofertWarunki finansowe:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie stawka bazowa brutto za badanie.

Rodzaj badania

Stawka

badanie wykonywane w ramach diagnostyki cieśni nadgarstka

1 x stawka bazowa brutto za badanie

badanie wykonywane w ramach pozostałej diagnostyki

2 x stawka bazowa brutto za badanie


Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Wzór umowy [docx, 61 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy [zip, 1,6 MB] Pobierz
 • Zapytanie ofertowe [doc, 98 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez przeprowadzanie zabiegów i konsultacji z zakresu chirurgii plastycznej dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem zamówienia udzielane będą w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej (dalej: Oddział) po zgłoszeniu np. telefonicznym, w terminie ustalonym z Kierownikiem Oddziału.

Ilość świadczeń zdrowotnych uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego. Przewidywana ilość świadczeń zdrowotnych – 3 do 4 zabiegów w miesiącu po ok. 3-4 godziny.

Udzielający zamówienie przewiduje możliwość udzielania świadczeń w podanym wyżej zakresie również dla innych komórek organizacyjnych Udzielającego Zamówienie.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt) z Oferentem

a) wykonującym działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej,

b) posiadającymi specjalizację w dziedzinie chirurgii plastycznej.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
  4. wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą potwierdzający, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
  5. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  6. oświadczenia stanowiące załączniki do zapytania,
  7. zaparafowany wzór umowy.

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem poprzez opisanie każdej skserowanej strony „za zgodność z oryginałem”, data i podpis Oferenta (możliwość potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Oferenta).

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie o zakup śWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA ZABIEGÓW I KONSULTACJI Z ZAKRESU CHIRURGII PLASTYCZNEJ DLA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIAŁACH KLINICZNYCH SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, 24 sierpnia 2018 r., do godz. 13:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert. Warunki finansowe:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka za punkt.

W przypadku, gdy pomimo zastosowania powyższego kryterium nie będzie możliwe rozstrzygnięcie postępowania Oferenci zostaną zaproszeni na rozmowę merytoryczną z Kierownikiem Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroentorologicznej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe [doc, 99 KB] Pobierz
 • wzór umowy [docx, 50 KB] Pobierz
 • Wzór załącznika do faktury [xlsx, 10 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla Pacjentów Zamawiającego.

Szczegółowy opis zamówienia (miejsce udzielania świadczeń, terminy):

Przedmiotowe świadczenia będą udzielane w POZ Zamawiającego przy ul. Śniadeckich 10 oraz w razie konieczności w domu Pacjentów.

Świadczenia będą udzielane jeden raz w tygodniu w przewidywanym wymiarze 4 godzin zgodnie z harmonogramem ustalonym/zatwierdzonym przez Kierownika POZ.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć jedną umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt) z Oferentem:

a) spełniającym wymogi Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie przedmiotowych świadczeń,

b) posiadającym co najmniej I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych,

c) posiadającym specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
  4. wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą potwierdzający zakres realizowanych świadczeń,
  5. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  6. zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania.

Zamawiający dopuszcza złożenie kopii dokumentów poświadczonych przez Oferenta (osobę przez Niego upoważnioną) za zgodność z oryginałem (zwrot „za zgodność z oryginałem”, data, podpis).

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie o zakup  śWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 roku do godz. 13:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert. Warunki finansowe:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie stawka bazowa brutto za godzinę.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe [doc, 93 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 53 KB] Pobierz

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz dostawie do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Mikołaja Kopernika 36 w Krakowie, tablicy informacyjnej, w ramach promocji  projektu: „Doposażenie jednostek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w celu utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego

Kraków, 21 sierpnia 2018 r.

Uczestnicy postępowania

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz dostawie do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Mikołaja Kopernika 36 w Krakowie, tablicy informacyjnej, w ramach promocji  projektu: „Doposażenie jednostek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w celu utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę: Ika Szymaczek, Pracownia „Kram”, 31-123 Kraków, ul. Szujskiego 7.

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

 • Formularz oferty [doc, 1,9 MB] Pobierz
 • Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym [docx, 1 MB] Pobierz
 • Wzór umowy - tablica informacyjna [doc, 1,9 MB] Pobierz
 • Podręcznik wnioskodawcy - beneficjenta [pdf, 3,9 MB] Pobierz
 • Księga Identyfikacji Wizualnej [pdf, 6,3 MB] Pobierz

KOMUNIKAT W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Kraków, 7 sierpnia 2018 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu konkursowym na nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w związku z konkursem nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.1 Programy profilaktyczne, ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia mającym na celu wyłonienia realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN), po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria Komisja Konkursowa stwierdza:

 1. w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęła 1 (jedna) oferta od Stowarzyszenia  Central and Eastern European of Technology Assesssment in Health Care  (CEESTAHC) z siedzibą w Krakowie ul. Starowiślna 17, 31-038 Kraków dotycząca partnerstwa w realizacji celu projektu  na terenie województwa świętokrzyskiego spełniająca wymogi formalne
 2. zaproponowany w Formularzu Zgłoszenia partnera do projektu łączny koszt realizacji zadań, jakie przewidziane zostały do powierzenia Partnerowi w ramach realizacji projektu przewyższa kwotę, którą ogłaszający konkurs zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizacji tych zadań, co skutkuje podjęciem decyzji o nie wybraniu Partnera do Projektu.

Dziękujemy za złożenie oferty.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Kraków, 23 lipca 2018 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz dostawie do siedziby Zamawiającego tablicy pamiątkowej, w ramach realizacji projektu p.n. „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń w obszarze diagnostyki, leczenia i przeciwdziałania niepłodności w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie” realizowanego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę: Pracownia KRAM Iwona Szymaczek

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz dostawie do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Mikołaja Kopernika 36 w Krakowie, tablicy pamiątkowej, w ramach promocji  projektu pn. „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń w obszarze diagnostyki, leczenia i przeciwdziałania niepłodności w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie” realizowanego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


 • Zapytanie Ofertowe [docx, 1 MB] Pobierz
 • Formularz oferty [docx, 130 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [doc, 1,9 MB] Pobierz
 • Załącznik do umowy – protokół odbioru [docx, 990 KB] Pobierz
 • Księga Identyfikacji Wizualnej [pdf, 6,3 MB] Pobierz
 • Podręcznik Wnioskodawcy Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji [pdf, 3,9 MB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań przewodnictwa nerwowego i badań elektromiograficznych w Oddziale Kliniczny Neurologii Zamawiającego (Pracownia EMG).

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć jedną umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt) z Oferentami:

 1. posiadającymi certyfikat umożliwiający wykonywanie badań,
 2. posiadającymi specjalizację z neurologii,
 3. posiadającymi min. 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu i opisywaniu badań przewodnictwa nerwowego i badań elektromiograficznych.

Prawidłowym sposobem udokumentowania doświadczenia w wykonywaniu i opisywaniu badań przewodnictwa nerwowego i badań elektromiograficznych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o jego posiadaniu.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 r.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
   1. certyfikat umożliwiający wykonywanie badań,
   2. oświadczenie Oferenta o posiadaniu min. 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu i opisywaniu badań przewodnictwa nerwowego i badań elektromiograficznych (potwierdzone przez Kierownika/Ordynatora Oddziału w którym doświadczenie nabyto),
   3. wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą potwierdzający zakres realizowanych świadczeń,
   4. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
   5. zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania.

Zamawiający dopuszcza złożenie kopii dokumentów poświadczonych przez Oferenta (osobę przez Niego upoważnioną) za zgodność z oryginałem (zwrot „za zgodność z oryginałem”, data, podpis).

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie o zakup  śWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA I OPISYWANIA BADAŃ PRZEWODNICTWA NERWOWEGO I BADAŃ ELEKTROMIOGRAFICZNYCH” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 18 lipca 2018 roku do godz. 8:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofertWarunki finansowe:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie stawka bazowa brutto za badanie.

Rodzaj badania

Stawka

badanie wykonywane w ramach diagnostyki cieśni nadgarstka

1 x stawka bazowa brutto za badanie

badanie wykonywane w ramach pozostałej diagnostyki (polineuropatie)

2 x stawka bazowa brutto za badanie


Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe [doc, 96 KB] Pobierz
 • wzór umowy [docx, 62 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy [zip, 1,6 MB] Pobierz

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w związku z konkursem nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18 ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia mającym na celu wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN).

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie (zwany dalej „Ogłaszający konkurs”) ogłasza otwarty nabór w celu wyłonienia dwóch partnerów (jeden z województwa podkarpackiego oraz jeden z województwa świętokrzyskiego) spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18, Profilaktyka Miażdżycy Tętnic i Chorób Serca.

Nabór partnerów prowadzony jest na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017, poz. 1460, z późn. zm.), SzOOP PO WER oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia oraz formularz znajdują się w zalączniku.

 • Treść ogłoszenia [docx, 120 KB] Pobierz
 • Formularz zgłoszenia partnera do projektu [docx, 110 KB] Pobierz
 • Uzupełnienie ogłoszenia [docx, 110 KB] Pobierz

Kraków, 22 czerwca 2018 r.

Zapytanie ofertowe

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zaprasza do składania ofert na wydruk 300 plakatów informacyjnych o projekcie „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot niniejszego zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wydrukowanie 300 sztuk plakatów informacyjnych zgodnie z wytycznymi załączonej księgi znaku.

Termin wykonania zamówienia:

02 lipca 2018 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Plakat informacyjny o projekcie „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”. Zapytanie dotyczy wydrukowania plakatu w liczbie 300 sztuk. Plakaty powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi „Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”, stanowiącej Załącznik nr 2  oraz zgodne ze wzorem plakatu, stanowiącym Załącznik nr 3 do oferty.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę i dane adresowe Wykonawcy na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

3. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Sposób oceny ofert:

Ocena zgłoszonych ofert dokonywana jest w oparciu o nadesłane formularze ofertowe na postawie kryterium cena – 100% wagi.

Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy dostarczyć w wersji elektronicznej w terminie do 27.06.2018 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: komunikacja@su.krakow.pl.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z poniższymi upoważnionymi osobami:

Maria Włodkowska, tel. 12 424 74 35 e-mail: mwlodkowska@su.krakow.pl,

Anna Motyka, tel. 12 424 74 34 e-mail: anmotyka@su.krakow.pl.

 • Zapytanie ofertowe [docx, 67 KB] Pobierz
 • Formularz oferty [docx, 140 KB] Pobierz
 • Księga identyfikacji wizualnej [pdf, 6,3 MB] Pobierz
 • Wzór plakatu [jpg, 170 KB] Pobierz

Kraków, 19 czerwca 2018 r.

Dot.: zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań przewodnictwa nerwowego i badań elektromiograficznych w Oddziale Kliniczny Neurologii Zamawiającego (Pracownia EMG).

Szpital Uniwersytecki w Krakowie uprzejmie informuje, iż termin składania ofert w postępowaniu został przesunięty na dzień 27 czerwca 2018 r. na godz. 9:00.

 


Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań przewodnictwa nerwowego i badań elektromiograficznych w Oddziale Kliniczny Neurologii Zamawiającego (Pracownia EMG).

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 2 umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakty) z Oferentami:

 1. posiadającymi certyfikat umożliwiający wykonywanie badań,
 2. posiadającymi specjalizację z neurologii,
 3. posiadającymi min. 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu i opisywaniu badań przewodnictwa nerwowego i badań elektromiograficznych.

Prawidłowym sposobem udokumentowania doświadczenia w wykonywaniu i opisywaniu badań przewodnictwa nerwowego i badań elektromiograficznych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o jego posiadaniu.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 r.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
   1. certyfikat umożliwiający wykonywanie badań,
   2. oświadczenie Oferenta o posiadaniu min. 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu i opisywaniu badań przewodnictwa nerwowego i badań elektromiograficznych (potwierdzone przez Kierownika/Ordynatora Oddziału w którym doświadczenie nabyto),
   3. wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą potwierdzający zakres realizowanych świadczeń,
   4. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
   5. zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania.

Zamawiający dopuszcza złożenie kopii dokumentów poświadczonych przez Oferenta (osobę przez Niego upoważnioną) za zgodność z oryginałem (zwrot „za zgodność z oryginałem”, data, podpis).

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie o zakup  śWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA I OPISYWANIA BADAŃ PRZEWODNICTWA NERWOWEGO I BADAŃ ELEKTROMIOGRAFICZNYCH” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 20 czerwca 2018 roku do godz. 8:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert. Warunki finansowe:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie stawka bazowa brutto za badanie.

Rodzaj badania

Stawka

badanie wykonywane w ramach diagnostyki cieśni nadgarstka

1 x stawka bazowa brutto za badanie

badanie wykonywane w ramach pozostałej diagnostyki (polineuropatie)

2 x stawka bazowa brutto za badanie


Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami [doc, 96 KB] Pobierz
 • wzór umowy [docx, 50 KB] Pobierz
 • Załączniki do umowy [zip, 1,6 MB] Pobierz

Kraków, 18.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkolenia w ramach realizacji projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia;  Działania 5.1: Programy profilaktyczne.

Przedmiot niniejszego zamówienia wraz z terminem realizacji:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa cateringowa podczas szkoleń organizowanych w sali szkoleniowej mieszczącej się przy ulicy Botanicznej 3, będącej w strukturze Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Termin wykonania zamówienia

1. 04.06.2018,

2. 11.06.2018,

3. 25.06.2018,

4. 27.06.2018,

5. 29.06.2018 • Zapytanie ofertowe [pdf, 480 KB] Pobierz
 • Umowa usługa cateringowa [pdf, 1 MB] Pobierz
 • Formularz oferty [docx, 130 KB] Pobierz

Komunikat w sprawie roztrzygnięcia postępowania ofertowego nr 5


Kraków, 29 maja 2018 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania polegającego na świadczeniu usługi cateringowej podczas szkoleń organizowanych w ramach realizacji projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działania 5.1: Programy profilaktyczne, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę: Elżbieta Sawka Przysmak Gusto

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.
Kraków, 18.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zaprasza do składania ofert na wytworzenie i dostawę materiałów biurowych dla uczestników szkolenia w ramach realizacji projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia;  Działania 5.1: Programy profilaktyczne.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Wytworzenie i dostawa materiałów biurowych, które obejmują  teczki, notesy, długopisy, pendrive’y, dla uczestników szkoleń organizowanych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

KOD CPV:  30190000-7 (Różny sprzęt i artykuły biurowe), 30192121-5 (długopis), 30197600-2 (teczka A4), 30192000 (notatnik biurowy A4), 30234600-4 (pendrive).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, formularz ofertowy, wzór umowy oraz „Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” dla POWER.

 • Zapytanie ofertowe [pdf, 400 KB] Pobierz
 • Formularz oferty [docx, 130 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 1,7 MB] Pobierz
 • Księga Identyfikacji Wizualnej [pdf, 6,3 MB] Pobierz
 • Pytania do treści specyfikacji, odpowiedzi, modyfikacje treści specyfikacji [doc, 1,3 MB] Pobierz
 • Pytania do treści specyfikacji, odpowiedzi, modyfikacje treści specyfikacji - 22.05.2018 [doc, 1,3 MB] Pobierz

Komunikat w sprawie roztrzygnięcia postępowania ofertowego nr 4

Kraków, 28 maja 2018 r.

Uczestnicy postępowania

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania polegającego na wytworzeniu i dostawie materiałów biurowych dla uczestników szkolenia, w ramach realizacji projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działania 5.1: Programy profilaktyczne, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa CONSNET JAN GLINA

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.
Kraków, 10.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkolenia w ramach realizacji projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia;  Działania 5.1: Programy profilaktyczne.

Przedmiot niniejszego zamówienia wraz z terminem realizacji:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa cateringowa podczas szkoleń organizowanych w sali szkoleniowej mieszczącej się przy ulicy Botanicznej 3, będącej w strukturze Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Termin wykonania zamówienia

1.            04.06.2018,

2.            11.06.2018,

3.            25.06.2018,

4.            27.06.2018,

5.            29.06.2018

 • Zapytanie ofertowe treść [docx, 150 KB] Pobierz
 • Zapytanie ofertowe formularz [docx, 130 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 1 MB] Pobierz

Kraków, 25.04.2018 r.

OGŁOSZENIE

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz dostawie do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Mikołaja Kopernika 36 w Krakowie, tablicy informacyjnej, w ramach promocji  projektu pn. „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.


Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego

Kraków, 11 maja 2018 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz dostawie do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Mikołaja Kopernika 36 w Krakowie, tablicy informacyjnej, w ramach promocji projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działania 5.1: Programy profilaktyczne, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę: Pracownia „KRAM”, ul. Szujskiego 7, 31-123 Kraków.

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

 • Zapytanie ofertowe [pdf, 520 KB] Pobierz
 • Wzór umowy – ChNM [pdf, 1,8 MB] Pobierz
 • Formularz oferty- ChNM [pdf, 210 KB] Pobierz
 • załącznik do umowy – protokół odbioru - ChNM [pdf, 160 KB] Pobierz
 • Księga identyfikacji Wizualnej [pdf, 6,3 MB] Pobierz

Kraków, 25.04.2018 r.

OGŁOSZENIE

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz dostawie do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Mikołaja Kopernika 36 w Krakowie, tablicy informacyjnej, w ramach promocji  projektu pn. „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń w obszarze diagnostyki, leczenia i przeciwdziałania niepłodności w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie” realizowanego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego

Kraków, 11 maja 2018 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz dostawie do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Mikołaja Kopernika 36 w Krakowie, tablicy informacyjnej, w ramach promocji  projektu nr POIS.09.02.00-00-0069/17 pn. „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń w obszarze diagnostyki, leczenia i przeciwdziałania niepłodności w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie” realizowanego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę: Pracownia „KRAM”, ul. Szujskiego 7, 31-123 Kraków.

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

 • Zapytanie ofertowe [pdf, 480 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 2,1 MB] Pobierz
 • Formularz oferty [pdf, 290 KB] Pobierz
 • załącznik do umowy – protokół odbioru [pdf, 2,1 MB] Pobierz
 • Księga identyfikacji Wizualnej [pdf, 6,3 MB] Pobierz

Kraków, 05.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza do składania ofert związanych z zakupem czasu antenowego w wybranych stacjach telewizyjnych oraz zapewnienie emisji spotu 30 sekundowego, w ramach kampanii informacyjnej projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działania 5.1: Programy profilaktyczne.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

Zakup czasu antenowego w telewizji polskiej (kanały regionalne) do wskazań promocyjnych Zamawiającego przy realizacji ww. Projektu.

Promocja obejmować ma województwo: małopolskie, śląskie i świętokrzyskie

1. W województwie małopolskim: 8 wejść antenowych dla spotów 30 sekundowych w paśmie porannym (od 7:00-11:15);

2. W województwie śląskim: 4 wejścia antenowe dla spotów 30 sekundowych w paśmie porannym (od 7-11:15) i 4 wejścia antenowe dla spotów 30 sekundowych w paśmie wieczornym (od 19:00 – 21:00, przed emitowaną Prognozą Pogody);

3. W województwie świętokrzyskim: 6 wejść dla spotów 30 sekundowych w paśmie porannym (od 7:00-11:15).

 

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego

Kraków, 20 kwietnia 2018 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania polegającego na zakupie czasu antenowego w wybranych stacjach telewizyjnych oraz zapewnienie emisji spotu 30 sekundowego, w ramach kampanii informacyjnej projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działania 5.1: Programy profilaktyczne, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę: TVS Sp. z o.o., Plac Grundwaldzki 12, 40-126 Katowice

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

Dokumenty związane:

 • Zapytanie ofertowe - treść [pdf, 340 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 1,9 MB] Pobierz
 • Zapytanie ofertowe - formularz oferty [docx, 130 KB] Pobierz

Kraków, dnia 26 marca 2018 r.

Projekt pn. „BALTIC FRACTURE COMPETENCE CENTER (BFCC)”, Nr postępowania: DKRP/BFCC/JH/3

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonie 75 sztuk kubków reklamowych z nadrukiem na potrzeby promocji projektu „BALTIC FRACTURE COMPETENCE CENTER (BFCC)”, finansowanego w ramach Interreg Baltic Sea Region.

Szczegóły zapytanai ofertowego znajdują się w załączniku poniżej.

 

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wykonie 75 sztuk kubków reklamowych z nadrukiem na potrzeby promocji projektu „BALTIC FRACTURE COMPETENCE CENTER (BFCC)”, finansowanego w ramach Interreg Baltic Sea Region, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę: Agencja Reklamowa AYOA Józef Kraśniej, 11-400 Kętrzyn, ul. Królowej Bony 2/20.

Dokumenty związane:

 • Zapytanie ofertowe [pdf, 360 KB] Pobierz
 • Formularz oferty [docx, 340 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 1,7 MB] Pobierz

26.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza do składania ofert związanych z wykonaniem spotów informacyjno-edukacyjnych w trzech wersjach – spot 30, 60, 120  sekundowy, w ramach projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia;  Działania 5.1: Programy profilaktyczne.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie we współpracy z Zamawiającym 3 wersji spotów informacyjno-edukacyjnych wraz z napisami.

1. Spot 30 sekundowy (nagranie audiowizualne i audio)

2. Spot 60 sekundowy (nagranie audiowizualne i audio)

3. Spot 120 sekundowy (nagranie audiowizualne i audio)

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego

Kraków, 05 kwietnia 2018 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór realizatora spotów informacyjno-edukacyjnych w trzech wersjach – spot 30, 60, 120  sekundowy, w ramach projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia;  Działania 5.1: Programy profilaktyczne, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę ROLAND FILM, Roland Dubiel, 37- 126 Zalesie 211 .

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu [docx, 150 KB] Pobierz
 • Formularz oferty [docx, 140 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 1,9 MB] Pobierz
 • Załącznik do umowy [pdf, 170 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Kraków, 16.03.2018 r.

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zaprasza do składania ofert związanych z usługą polegająca na wynajęciu kompleksowo wyposażonej sali konferencyjnej wraz ze sprzętem multimedialnym dla 15 osób i prelegentów w związku z organizacją szkoleń w ramach realizacji projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia;  Działania 5.1: Programy profilaktyczne.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

 • Pełna treść zapytania ofertowego [docx, 150 KB] Pobierz
 • Formularz ofertowy [docx, 44 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [pdf, 1,5 MB] Pobierz

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego

Kraków, 23 lutego 2018 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór realizatora wykonania zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz dostawie do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Mikołaja Kopernika 36 w Krakowie, tablic informacyjnych, w ramach promocji  projektów realizowanych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę Pracownia „KRAM”, ul. Szujskiego 7, 31-123 Kraków.

Komunikat

 • Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego [docx, 13 KB] Pobierz

Kraków,  20.02.2018 r.

OGŁOSZENIE o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej

do współpracy w ramach projektu Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowejw zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach Szpital Uniwersytecki w Krakowie ogłasza otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województw: małopolskiego do współpracy w ramach projektu Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowejw zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach "Profilaktyka nowotworów głowy i szyi".

Nabór jest realizowany w ramach Projektu Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej

nr POWR.05.01.00-00-0003/16-00 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. "Profilaktyka nowotworów głowy
i szyi" nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacji udziela: 
mgr Karolina Kosibowicz-Adamczuk
Sekcja  ds. Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
tel. 12-424-72-97
e-mail: kkosibowicz@su.krakow.pl

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia naboru placówek POZ do projektu „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej”

 

Kraków, 26 kwietnia 2018 r.

 

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa małopolskiego do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano oferty złożone przez podmioty:

 1. Centrum Medyczne „AG-MED”, Tarnów
 2. Przychodnia Rodzinna Południe, Chrzanów
 3. NZOZ „ESKULAP” Sp. z o.o., Iwanowice
 4. nMedica Spółka Cywilna, Jolanta Nachel, Tarnów
 5. NZOZ Lek. Rodz. Maria Bednarz, Siedlce,
 6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REMED”, Brzesko
 7. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Raba Wyżna
 8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kozłówek Sp. z o.o., Kraków

Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe NGISZ [docx, 240 KB] Pobierz
 • Wzór umowy z POZ [docx, 180 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej w komórkach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach umowy zawartej z wybranym Oferentem obejmować będzie diagnostykę i leczenie niepłodności małżeńskiej w szczególności:

a)      opiekę nad pacjentami Oddziału oraz Poradni,

b)      leczenia Pacjentów,

c)      wykonywanie badań diagnostycznych,

d)     wykonywanie zabiegów operacyjnych.

Świadczenia wykonywane będą zgodnie z comiesięcznym harmonogramem ustalanym przez Kierownika Oddziału Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii, w wymiarze 8 godzin tygodniowo (tj. ok. 32 godzin miesięcznie).

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę cywilno – prawną (kontrakt) z Oferentem wykonującym działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej:

a)      posiadającym tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa,

b)      posiadającym doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności.

Prawidłowym sposobem udokumentowania doświadczenia w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o jego posiadaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji powyższego oświadczenia poprzez wezwanie Oferenta do przedłożenia w określonym terminie, stosownego oświadczenia, potwierdzonego przez Ordynatora/Kierownika Oddziału, w którym realizowane były przedmiotowe świadczenia lub pracodawcę/podmiot zatrudniający, u którego realizowane były świadczenia.

Okres obowiązywania umowy:

01.03.2018 – 28.02.2019

Dane kontaktowe:

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zamówienia (warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń) oraz  innymi materiałami informacyjnymi, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Dziale ds. Systemów Zarządzania, Organizacji i Kontroli Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170 (I piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, tel.  12 424-70-24.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Ofertę należy sporządzić starannie, ze szczególną dbałością o jej kompletność. Powinna ona zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
  4. oświadczenie potwierdzające wymagane doświadczenie Oferenta
  5. wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą potwierdzające, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
  6. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 3. Zaparafowany wzór umowy

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (możliwość potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Oferenta).

W przypadku gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, może on zostać wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Za dotrzymanie terminu uznaje się złożenie uzupełnienia w Kancelarii Szpitala w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

Data i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją „Postępowanie o zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej w Oddziale Klinicznym Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 21 lutego 2018 r. do godz. 8:00.

Kryteria oceny ofert:

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka brutto za godzinę wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem postępowania.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy.

 


Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe [doc, 82 KB] Pobierz
 • Formularze [doc, 68 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 54 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia bólu w Poradni Leczenia Bólu Zakładu Badania i Leczenia Bólu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Zakres świadczeń udzielanych w ramach umowy zawartej z wybranym Oferentem obejmować będzie:

 1. nieinwazyjne techniki interwencyjne,

 2. znieczulenie regionalne,

 3. blokady układu mięśniowo-szkieletowego,

 4. zabiegi akupunktury.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą zgodnie z comiesięcznym harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Zakładu Badania i Leczenia Bólu Zamawiającego w wymiarze 4 godzin tygodniowo w godzinach od 14:00 do 18:00.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 2 umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakty) z Oferentami:

 1. posiadającymi tytuł specjalisty (II stopień specjalizacji) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,

 2. posiadającymi kwalifikacje w zakresie diagnostyki i leczenia bólu

Okres obowiązywania umowy:

23.02.2018 – 31.12.2018

Dane kontaktowe:

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zamówienia (warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń) oraz innymi materiałami informacyjnymi, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Dziale ds. Systemów Zarządzania, Organizacji i Kontroli Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170 (I piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, tel. 12 424-70-24.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Ofertę należy sporządzić starannie, ze szczególną dbałością o jej kompletność. Powinna ona zawierać:

 1. Formularze

  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),

  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .

 2. Dokumenty

  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,

  2. prawo wykonywania zawodu,

  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,

  4. wypis z właściwego rejestru (tj. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,

  5. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

3. Zaparafowany wzór umowy

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (możliwość potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Oferenta).

Data i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją „Postępowanie o zakup lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia bólu w Poradni Leczenia Bólu Zakładu Badania i Leczenia Bólu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 15.00.

Kryteria oceny ofert:

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka brutto za godzinę wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem postępowania.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.02.2018 r. o godz. 9:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe [doc, 42 KB] Pobierz
 • Formularze - formularz cenowy i formularz ofertowy [doc, 30 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 47 KB] Pobierz

Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy listę placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które zostały wybrane w toku prowadzonego naboru do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia;  Działania 5.1: Programy profilaktyczne, realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Placówki, które nie zostały zakwalifikowane, stanowią obecnie listę rezerwową.

Wszystkie zaakceptowane wnioski zgłoszeniowe zostały skierowane do Sekcji ds. Umów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w celu przygotowania dokumentów do podpisu, o szczegółach zostaniecie Państwo poinformowani bezpośrednio przez pracowników naszego Szpitala.

Prosimy o nienadsyłanie kolejnych zgłoszeń.

Lista placówek znajduje się w załączniku poniżej.

__________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zgłoszenia placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia;  Działania 5.1: Programy profilaktyczne, realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

W związku z faktem, że zainteresowanie projektem przerosło nasze oczekiwania, jesteśmy zmuszeni zamknąć nabór.

Jednocześnie informujemy, że mamy jeszcze miejsca w naborze placówek POZ w ramach projektu „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej”.

Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie ogłasza otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach "Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych". Nabór jest realizowany w ramach Projektu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu” nr POWR.05.01.00-00-0032/17 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. "Profilaktyka chorób naczyń mózgowych" nr POWR.05.01.00-IP.05-00-004/17 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

_________________________________________

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które zostały wybrane w toku prowadzonego naboru do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia;  Działania 5.1: Programy profilaktyczne, realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Załącznik: Zaktualizowana lista placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej 25.04.2018

______________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Uzupełnienie

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które zostały wybrane w toku prowadzonego naboru do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia;  Działania 5.1: Programy profilaktyczne, realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Załącznik: Zaktualizowana lista placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej 11.06.2018

_______________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

 

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które zostały wybrane w toku prowadzonego naboru do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia;  Działania 5.1: Programy profilaktyczne, realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

 

Załącznik: Zaktualizowana lista placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej 21.06.2018

 • Lista placówek POZ wybranych w projekcie [docx, 19 KB] Pobierz
 • Ogłoszenie o naborze placówek POZ [pdf, 520 KB] Pobierz
 • załącznik nr 1 do Ogłoszenia Formularz naboru placowek POZ [docx, 95 KB] Pobierz
 • załącznik 1 do Umowy [pdf, 240 KB] Pobierz
 • załącznik 2 do Umowy [pdf, 200 KB] Pobierz
 • załącznik 3 do Umowy [pdf, 230 KB] Pobierz
 • załącznik 4 do Umowy [pdf, 220 KB] Pobierz
 • załącznik 5 do Umowy [pdf, 210 KB] Pobierz
 • załącznik 6 do Umowy [pdf, 220 KB] Pobierz
 • załącznik 7 do Umowy [pdf, 290 KB] Pobierz
 • załącznik 8 do Umowy [pdf, 220 KB] Pobierz
 • załącznik 9 do Umowy [pdf, 220 KB] Pobierz
 • załącznik 10 do Umowy [pdf, 210 KB] Pobierz
 • załącznik nr 2 do Ogłoszenia [pdf, 230 KB] Pobierz
 • załącznik nr 3 do Ogłoszenia Umowa [pdf, 370 KB] Pobierz
 • Zaktualizowana lista placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej 21.06.2018 [docx, 19 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na przeprowadzaniu zabiegów i konsultacji z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem zamówienia udzielane będą w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przez członków Zespołu Lekarzy. Z zespołu wyznaczony zostanie Koordynator Zespołu.

Ilość świadczeń zdrowotnych uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego. Świadczenia wykonywane będą w trybie całodobowym 7 dni w tygodniu.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 5 umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt) z Oferentami posiadającymi specjalizację z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

1. Formularze

 • Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
 • Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .

2. Dokumenty

 • dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
 • wypis z właściwego rejestru tj. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą potwierdzający, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
 • umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

3. Zaparafowany przez Oferenta wzór umowy

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem poprzez opisanie każdej skserowanej strony „za zgodność z oryginałem”, data i podpis Oferenta

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz. 13:30.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert. Warunki finansowe:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka podstawowa brutto.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.


 

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na przeprowadzaniu zabiegów i konsultacji z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem zamówienia udzielane będą w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przez członków Zespołu Lekarzy.

Ilość świadczeń zdrowotnych uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego. Świadczenia wykonywane będą w trybie całodobowym 7 dni w tygodniu.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 5 umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt)
z Oferentem
posiadającym specjalizację z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

1. Formularze

a. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),

b. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .

2. Dokumenty

a. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,

b. prawo wykonywania zawodu,

c. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,

d. wypis z właściwego rejestru tj. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą potwierdzający, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,

e. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem poprzez opisanie każdej skserowanej strony „za zgodność z oryginałem”, data
i podpis Oferenta.

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz. 13:30.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert. Warunki finansowe:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka podstawowa brutto.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert
na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.


Załącznik nr: 1

..........................................

pieczęć Oferenta

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków

FORMULARZ OFERTY

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii szczękowo – twarzowej dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Dane oferenta

Nazwa

Adres

Adres do korespondencji

Kod pocztowy

Telefon

Fax

E-mail

NIP

REGON

PESEL

Nazwa banku
Nr konta bankowego

Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonej ofercie przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający będzie ich administratorem, dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celu i zakresie, w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie świadczeń zdrowotnych, a w przypadku wyboru oferty w celu zawarcia i realizacji umowy.  Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w postępowaniu.

Oferent oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

…………………………………….

Podpis i pieczęć Oferenta


Załącznik 2

FORMULARZ CENOWY

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii szczękowo – twarzowej dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Proponowana stawka podstawowa brutto

…….…………………………….………… ………………………………. ................................................................................................................................................................................................................................................

(słownie)

Miesięczna stawka za pozostawanie w gotowości do pracy:    2 x stawka podstawowa brutto

Stawka za przeprowadzoną konsultację:                                1,5 x stawka podstawowa brutto

Stawka za godzinę przeprowadzenia zabiegu:                        2 x stawka podstawowa brutto

Stawka za dojazd do miejsca udzielania świadczeń                 20 zł brutto

.……………………………………………….. …………………………………………………………………………….

Data                                                                                                                    Podpis i pieczęć Oferent


Dokumenty

 • Zapytanie ofertowe [doc, 81 KB] Pobierz
 • Formularze ofertowe [doc, 69 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - członkowie Zespołu [docx, 57 KB] Pobierz
 • Wzór umowy - koordynator Zespołu [docx, 54 KB] Pobierz

Kraków, 16.01.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz dostawie do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Mikołaja Kopernika 36 w Krakowie, tablic informacyjnych, w ramach promocji  projektów realizowanych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zamawiane materiały winny spełniać wymagania określone w dokumencie pn.: Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, oraz „Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” (dokumenty w załączeniu).

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 2 szt. jednostronnych tablic informacyjnych o wymiarach 150 cm x 200 cm wykonanych na białej płycie PCV o grubości 4 mm z nadrukiem bezpośrednim pełnobarwnym UV, zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych.

Tablice informacyjne wykorzystane będą dla celów promocyjnych projektów:

- „Wzmocnienie potencjału diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Urazowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dla poprawy leczenia ofiar wypadków w Małopolsce”

oraz

-   „Wzmocnienie potencjału jednostek Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w obszarze diagnostyki
i leczenia chorób nowotworowych”.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku poniżej.

 • Zapytanie ofertowe - pełna treść [docx, 50 KB] Pobierz
 • Formularz oferty [docx, 130 KB] Pobierz
 • Księga Identyfikacji Wizualnej 2014-2020 [pdf, 6,3 MB] Pobierz
 • Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta [pdf, 7,6 MB] Pobierz

Ogłoszenie o III turze naboru placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej”

Szpital Uniwersytecki w Krakowie ogłasza otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa małopolskiego do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach. Nabór jest realizowany w ramach Projektu „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej” nr POWR.05.01.00-00-0003/16-00 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. "Profilaktyka nowotworów głowy i szyi" nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia III tury naboru placówek POZ do projektu „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej”

Kraków, 23 lutego  2018 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa małopolskiego do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano oferty złożone przez podmioty:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" Sp z o.o. , Zawoja 1580, 34-222 Zawoja,

2. Centrum Medyczne 4M Sp z o.o., ul. Borkowska 25B, 30-438 Kraków

Ogłoszenie o zamówieniu nabór placówek POZ SU Kraków

 • Ogłoszenie o zamówieniu nabór placówek POZ SU Kraków [docx, 300 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transplantologii klinicznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroentorologicznej Zamawiającego zwanym dalej „Oddziałem”.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem zamówienia udzielane będą w Oddziale w terminie ustalonym z Kierownikiem Oddziału.

Minimalna ilość godzin tygodniowo wynosi 37 godzin 55 minut, tj. równoważnik pełnego etatu miesięcznie.

Zakres świadczeń udzielanych w ramach umowy obejmuje w szczególności:

a)      koordynowanie przeszczepienia nerki,

b)      udział w kwalifikowaniu pacjentów do przeszczepiania nerki,

c)      konsultacje specjalistyczne z zakresu transplantologii,

d)      udział w zabiegu operacyjnym przeszczepienia nerki lub jego nadzorowanie,

e)      udział w opiece pooperacyjnej nad pacjentem po przeszczepieniu.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt) z Oferentem

a)      będącym osobą fizyczną,

b)      wpisanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL),
w zakresie potwierdzającym, że profil Oferenta odpowiada przedmiotowi świadczeń objętych niniejszym konkursem;,

c)      posiadającymi II stopień specjalizacji w dziedzinie transplantologii klinicznej oraz specjalizacją z zakresu:

 1. chirurgii ogólnej lub
 2. chirurgii dziecięcej lub
 3. kardiochirurgii lub
 4. torakochirurgii lub
 5. urologii.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania) .
  3. Dokumenty
   1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
   2. aktualne prawo wykonywania zawodu,
   3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji w szczególności dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji w dziedzinie transplantologii klinicznej,
   4. wypis z właściwego rejestru (tj. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) potwierdzający, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
   5. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem poprzez opisanie każdej skserowanej strony „za zgodność z oryginałem”, data i podpis Oferenta.

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie o zakup śWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ W ODDZIALE KLINICZNYM CHIRURGII OGÓLNEJ, ONKOLOGICZNEJ I GASTROENTOROLOGICZNEJ SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 8:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert. Warunki finansowe:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowane zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie brutto.

W przypadku, gdy pomimo zastosowania powyższego kryterium nie będzie możliwe rozstrzygnięcie postępowania Oferenci zostaną zaproszeni na rozmowę merytoryczną z Kierownikiem Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroentorologicznej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Formularz ofertowy i cenowy [doc, 68 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 50 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez wykonywanie dostępów dializacyjnych u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Nefrologii Zamawiającego zwanym dalej „Oddziałem”.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w Sali Zabiegowej Oddziału Klinicznego Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zgodnie z comiesięcznym harmonogramem ustalonym z Kierownikiem Oddziału Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uwzględniającym możliwości Przyjmującego Zamówienie.

Ilość świadczeń zdrowotnych uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt)
z Oferentem

a)      posiadającym specjalizację z zakresu chirurgii,

b)      posiadającym minimum 6 lat doświadczenia w zakresie wykonywania dostępów naczyniowych do hemodializy w postaci przetok tętniczo- żylnych, cewników permanentnych, supeficjalizacji przetok, wszczepianiu graftów naczyniowych oraz zakładaniu cewników Tenckhoffa do jamy otrzewnej niezbędnych do prowadzenia dializy otrzewnowej.

Posiadane doświadczenie należy udokumentować stosownym oświadczeniem potwierdzonym przez Ordynatora/Kierownika Oddziału, w którym były realizowane świadczenia lub inny ośrodek nefrologiczny, u którego były realizowane świadczenia.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularze
  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania).
 2. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. aktualne prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
  4. oświadczenie potwierdzające doświadczenie w zakresie wykonywanie zabiegów chirurgicznych w zakresie utworzenia dostępu dializacyjnego
  5. wypis z właściwego rejestru (tj. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) potwierdzający, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
  6. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem poprzez opisanie każdej skserowanej strony „za zgodność z oryginałem”, data i podpis Oferenta.

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie o zakup śWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie wykonywania DOSTĘPÓW DIALIZACYJNYCH U PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIALE KLINICZNYM NEFROLOGII  SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 8:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert. Warunki finansowe:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

 

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka bazowa brutto, na podstawie której określana będzie cena jednostkowa za realizację poszczególnych świadczeń zdrowotnych zgodnie z załącznikiem nr  4 do Zapytania.

 

W przypadku, gdy pomimo zastosowania powyższych kryteriów nie będzie możliwe rozstrzygnięcie postępowania (przykładowo wobec równego wyniku punktowego) Oferenci zostaną zaproszeni na rozmowę merytoryczną z Kierownikiem Oddziału Klinicznego Nefrologii.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Formularz ofertowy i formularz cenowy [doc, 70 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 49 KB] Pobierz

Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej”

Szpital Uniwersytecki w Krakowie ogłasza otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województw: małopolskiego do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach. Nabór jest realizowany w ramach Projektu „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej” nr POWR.05.01.00-00-0003/16-00 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. "Profilaktyka nowotworów głowy i szyi" nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia II tury naboru placówek POZ do projektu „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej”

Kraków, 10 stycznia  2018 r.

Uczestnicy postępowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa małopolskiego do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano oferty złożone przez podmioty:

 1. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni  1, 31-826 Kraków,
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko,
 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Biały Prądnik Sp. z.o.o, ul. Bałtycka 3, 31-000 Kraków,
 4. Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów,
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Spółka Jawna, ul. Podhalańska 2, 34-471 Ludźmierz.

Ogłoszenie

 • Pełna treść ogłoszenia [docx, 270 KB] Pobierz
 • Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania [docx, 13 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na przeprowadzaniu konsultacji z zakresu genetyki dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Neonatologii Zamawiającego zwanym dalej „Oddziałem”.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem zamówienia udzielane będą w Oddziale po zgłoszeniu telefonicznym, w terminie ustalonym z Kierownikiem Oddziału.

Ilość świadczeń zdrowotnych uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego – rozpoznanych chorób u noworodków. Przewidywana, szacunkowa ilość świadczeń zdrowotnych to ok. 3 konsultacje w miesiącu jednak nie więcej niż 108 konsultacji w ciągu trwania umowy.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt)
z Oferentem

a)      będącym osobą fizyczną;

b)      wpisanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), w zakresie potwierdzającym, że profil Oferenta odpowiada przedmiotowi świadczeń objętych niniejszym konkursem;

c)      posiadającym specjalizację w dziedzinie genetyki.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

Formularze

  1. Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),
  2. Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania),
 1. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. aktualne prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
  4. wypis z właściwego rejestru (tj. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) potwierdzający, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
  5. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem poprzez opisanie każdej skserowanej strony „za zgodność z oryginałem”, data i podpis Oferenta.

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie o zakup śWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH polegających NA PRZEPROWADZANIU KONSULTACJI Z ZAKRESU GENETYKI DLA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIALE KLINICZNYM NEONATOLOGII SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie 22 grudnia 2017 r. do godz. 8:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert.

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka brutto za jedną konsultację.

Szczegółowe regulacje dotyczące wynagradzania Przyjmującego Zamówienie określa § 7 Umowy.

W przypadku, gdy pomimo zastosowania powyższych kryteriów nie będzie możliwe rozstrzygnięcie postępowania Oferenci zostaną zaproszeni na rozmowę merytoryczną z Kierownikiem Oddziału Neonatologii.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Formularz ofertowy i formularz cenowy [doc, 69 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 51 KB] Pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na przeprowadzaniu konsultacji z zakresu radiodiagnostyki pediatrycznej dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Neonatologii Zamawiającego zwanym dalej „Oddziałem”.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem zamówienia udzielane będą w Oddziale po zgłoszeniu telefonicznym, w terminie ustalonym z Kierownikiem Oddziału.

Ilość świadczeń zdrowotnych uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego. Przewidywana, szacunkowa ilość świadczeń zdrowotnych – 30 konsultacji w miesiącu po ok. 1h nie więcej niż 360 konsultacji w ciągu roku.

Wymogi stawiane Oferentom:

Zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt) z Oferentem posiadającymi specjalizację w dziedzinie radiodiagnostyki pediatrycznej.

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać:

Formularze

Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),

Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania),

 1. Dokumenty
  1. dyplom ukończenia szkoły medycznej uprawniającej do wykonywania zawodu,
  2. aktualne prawo wykonywania zawodu,
  3. odpisy specjalizacji i kwalifikacji,
  4. wypis z właściwego rejestru (tj. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) potwierdzający, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,
  5. umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem poprzez opisanie każdej skserowanej strony „za zgodność
z oryginałem”
, data i podpis Oferenta.

 

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,Postępowanie o zakup śWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH polegających NA PRZEPROWADZANIU KONSULTACJI Z ZAKRESU RADIODIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ DLA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIALE KLINICZNYM NEONATOLOGII SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 8:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert.

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana stawka brutto za jedną konsultację.

Szczegółowe regulacje dotyczące wynagradzania Przyjmującego Zamówienie określa § 7 Umowy.

W przypadku, gdy pomimo zastosowania powyższego kryterium nie będzie możliwe rozstrzygnięcie postępowania Oferenci zostaną zaproszeni na rozmowę merytoryczną z Kierownikiem Oddziału Neonatologii.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Dokumenty

 • Formularz ofertowy i formularz cenowy [doc, 68 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 49 KB] Pobierz

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego  dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego

 

Wymogi stawiane Oferentom:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach Przyjmującego Zamówienie oraz na terenie siedziby Udzielającego Zamówienie, przez personel oraz przy wykorzystaniu sprzętu i wyposażenia zgodnych z wymaganiami określonymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie

 

Świadczenia zdrowotne będą udzielane w dni robocze, po uprzednim uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną lub e-mailową, przy czym termin wykonania świadczenia zdrowotnego nie może być dłuższy niż  3 dni od dnia zlecenia wykonania świadczenia przez Udzielającego Zamówienie

Okres obowiązywania umowy:

Od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Dane kontaktowe:

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zamówienia (warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń) oraz innymi materiałami informacyjnymi, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36 p. 210 (II piętro).

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane elementy oferty

 

Oferta powinna zawierać:

 

1.             Formularze

a.             Formularz oferty (załącznik 1 do zapytania),

b.             Formularz cenowy (załącznik 2 do zapytania),

c.             Oświadczenie (załącznik nr 3 do zapytania)

 

2.             Dokumenty

 

d.             wypis z właściwego rejestru (tj. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) potwierdzające, że profil Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym konkursem,

e.             umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Dla dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem poprzez opisanie każdej skserowanej strony „za zgodność z oryginałem”, data i podpis Oferenta.

Data i miejsce składania ofert:

Oferty składa się, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją ,,POSTĘPOWANIE O ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE STOMATOLOGII” w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36,
w terminie do dnia 28 grudnia 2017r. do godz. 14:00

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Osoba kontaktowa:

Email: mbadur@su.krakow.pl

Telefon: 12 424 78 86

 

Kryteria oceny ofert.

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w całości wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności.

Rozstrzygającym kryterium oceny ofert będzie:

- zaproponowana stawka brutto za punkt – 90%

- dodatkowo oceniane kryterium: wykonanie zlecenia w terminie do 2 dni od otrzymania zgłoszenia – 10%

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do  nie wyłonienia żadnego wykonawcy w niniejszym postępowaniu bez podania przyczyny.

Załączniki

 • Formularze - formularz ofertowy, formularz cenowy, wykaz personelu [docx, 42 KB] Pobierz
 • Wzór umowy [docx, 34 KB] Pobierz
 • Oświadczenie kryteria [docx, 11 KB] Pobierz

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego nr 1

Kraków, 11 września 2017 r.

 

Uczestnicy postępowania

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym, dotyczącym wyboru realizatora zadania opracowania pełnej dokumentacji projektowej (aplikacyjnej) o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Osi priorytetowej 12: Infrastruktura społeczna; Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia  w regionie dla projektu p.n.: „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” w oparciu o uzyskaną największą liczbę punktów dokonał wyboru oferty, która złożona  została przez firmę Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Dubois 27; 71-610 Szczecin.


 


 

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 2

Kraków, 15 września 2017 r.


Uczestnicy postępowania

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór realizatora zadania opracowania pełnej dokumentacji projektowej (aplikacyjnej) o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, dotyczącego zakupu wyrobów medycznych dla doposażenia jednostek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w celu utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, która złożona  została przez firmę:

Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Dubois 27; 71-610 Szczecin.

 

 


Komunikat w sprawie roztrzygnięcia postępowania ofertowego nr 3

Kraków, 28 maja 2018 r.

Uczestnicy postępowania


Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że w postępowaniu ofertowym na wybór wykonawcy zadania polegającego na wytworzeniu i dostawie materiałów biurowych dla uczestników szkolenia, w ramach realizacji projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działania 5.1: Programy profilaktyczne, po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa CONSNET JAN GLINA

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

 

 


 

Zapytanie ofertowe nr 2

Kraków, 06. września 2017 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków

Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest wybór realizatora zadania opracowania pełnej dokumentacji projektowej (aplikacyjnej) o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, dotyczącego zakupu wyrobów medycznych dla doposażenia jednostek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w celu utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Kod CPV: 71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.

Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie w związku z zatwierdzeniem przez Instytucje Zarządzającą wpisania do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych projektu pn. „Doposażenie jednostek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w celu utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności” zobowiązany jest do złożenia wniosku o dofinasowanie wraz z załącznikami stanowiącymi integralną cześć wniosku.

Przewidywana kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi około 1 150 000,00 PLN (w tym wartość dofinansowania z EFRR).

Sporządzenie wymaganej dokumentacji projektowej obejmuje opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz załączników, w tym m.in. studium wykonalności, wraz z analizą kosztów i korzyści, sporządzonymi zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem naboru i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym oraz szczegółowymi wytycznymi dla tego typu projektów, opublikowanymi na stronie:

http://zdrowie.gov.pl/nabor-325-nabor_pozakonkursowy_wsparcie_oddzialow.html

9.2. NABÓR POZAKONKURSOWY Wsparcie oddziałów i pracowni diagnostycznych tworzących sieć referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności.

Dokumentacja aplikacyjna dla planowanego przedsięwzięcia, w wymaganych regulaminem analizach a także opisach zamieszczonych we wniosku, winna być przygotowana w oparciu o kryteria dla typów projektów realizowanych w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych przyjęte przez Komitet Monitorujący dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, obowiązujące na dzień wezwania Wnioskodawcy do złożenia dokumentacji.

Zamawiający dysponuje fiszką projektu pozakonkursowego ujętą w aktualizacji Planu działań w sektorze zdrowia na 2017 r. w zakresie POIiŚ 2014-2020, przyjętą przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia uchwałą nr 48/2017/O z dnia 27.07.2017r., Szpital decyzją Ministra Zdrowia uzyskał status referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności.

Na każdym etapie realizacji zamówienia wyłoniony wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z przedstawicielami Zamawiającego oraz uwzględniania zgłaszanych uwag.

Usługa będzie świadczona w siedzibie wykonawcy lub w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego w jego siedzibie, bez zapewnienia dostępu do sprzętu biurowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej jest przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty wykonawcy, związane z realizacją wyżej opisanego  przedmiotu zamówienia.  Wypłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach: I transza w wysokości – 60% wynagrodzenia umownego po przekazaniu Zamawiającemu  kompletnej, zaakceptowanej protokołem odbioru dokumentacji aplikacyjnej, II transza – 40% wynagrodzenia umownego po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinasowania projektu.

Opracowana wersja robocza dokumentacji winna być przekazana Zamawiającemu najdalej do dnia 26 września 2017 r. godzina 12.00.

Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy wypełnić na załączonym do zapytania formularzu wraz z załącznikami i dostarczyć w wersji elektronicznej  w terminie  do końca dnia 13 września 2017 r. na adres e-mail: nowe.projekty@su.krakow.pl (w tytule proszę wpisać: „Oferta na dokumentację Doposażenia jednostek organizacyjnych SU w celu utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności”)  lub  faksem  na nr (12) 424 71 68.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia oferenta na podstawie określonej w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Ocena i wybór oferty

Oceny zgłoszonych ofert dokonuje komisja.

Ocena dokonywana jest w oparciu o nadesłane formularze ofertowe a także informacje zawarte w załącznikach prezentujących dotychczas pozytywnie ocenione i zakwalifikowane do współfinansowania projekty z obszaru ochrony zdrowia dla szpitali wielospecjalistycznych w okresie 3 ostatnich lat w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

Złożenie oferty cenowej nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy.

Zamawiający informuje, iż realizacja zamówienia w przedmiotowym postępowaniu nastąpi na podstawie umowy. Płatność nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru, w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy o terminach płatności  w transakcjach handlowych); w przypadku podziału płatności na transze, zapis powyższy stosuje się dla każdej z transz odpowiednio.

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji o zakresie przedmiotu zapytania:

mgr inż. Jacek Michniak

Starszy Specjalista - Sekcja ds. Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów
tel.: (12) 424 70 78;  e-mail: jmichniak@su.krakow.pl lub nowe.projekty@su.krakow.pl

mgr Jacek Hymczak

Specjalista - Sekcja ds. Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów
tel.: (12) 424 74 36;  e-mail: jhymczak@su.krakow.pl lub nowe.projekty@su.krakow.pl


 


 

Komunikat do ogłoszenia  Zapytanie ofertowe z dnia 21 sierpnia 2017.

SPROSTOWANIE

Szanowni Państwo,

Zamawiający wyjaśnia , co następuje:

W informacji zawartej w   przedmiotowym zapytaniu ofertowym w załączniku kryteria – zapytanie ofertowe w zasadach oceny kryterium  pn. uzyskane dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych zamieszczony został błędny zapis.

Winno  być:

s = (pd/pz) x 10

gdzie:

pz - ilość projektów złożonych;                                                                                                                                                                         pd - ilość projektów, które uzyskały decyzje  o dofinansowaniu

Przedmiotowe  sprostowanie  wynika z oczywistej omyłki pisarskiej, gdzie w podanym wzorze wyliczenia wartości „s”  nastąpiło błędne  zapisanie wartości „pz”  i wartości „pd”.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 1

Kraków, 21 sierpnia 2017 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki
w Krakowie

ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków

Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest wybór realizatora zadania opracowania pełnej dokumentacji projektowej (aplikacyjnej) o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsięwzięcia dotyczącego zakupu sprzętu medycznego na wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie uczestniczy w realizacji  wieloletniego programu  Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” i jako potencjalny beneficjent projektu „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” podejmuje starania o uzyskanie dofinansowania kosztów wyposażenia w sprzęt medyczny nowej siedziby Szpitala. Jako umocowany na drodze porozumienia przez UJCM wnioskodawca, aplikował będzie o dofinansowanie w drodze naboru pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Osi priorytetowej 12: Infrastruktura społeczna; Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia  w regionie; na zasadach obowiązujących dla kategorii projektu dużego.

Przewidywana kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi około 300 mln zł (w tym wartość dofinansowania z EFRR).

Sporządzenie wymaganej dokumentacji projektowej obejmuje opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz załączników, w tym m.in. analizy ekonomicznej, finansowej, ryzyka i wdrożeniowej, sporządzonymi zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym oraz szczegółowymi wytycznymi dla tego typu projektów, opublikowanymi na stronie:

http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regulamin-przygotowania-i-oceny-projektow-realizowanych-w-trybie-pozakonkursowym-efrr-umwm

Dokumentacja aplikacyjna dla planowanego przedsięwzięcia, w wymaganych regulaminem analizach a także opisach zamieszczonych we wniosku, winna zawierać  również odniesienie do realizowanego etapu przedsięwzięcia w zakresie budowy obiektu kubaturowego Szpitala, który będzie  wyposażany w ramach zakresu rzeczowego projektu.

Zamawiający dysponuje dokumentami przygotowanymi przez przedstawicieli inicjatywy JASPERS; zalecenia  w nich  zawarte  winny być uwzględnione w opracowanej dokumentacji aplikacyjnej, która również winna uwzględniać zapisy poniższych dokumentów:

- Guide to the Cost-Benefit Analysis of Investment Projects 2014 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN

-  Economic Analysis of Research Infrastructure Projects in the Programming Period

2014-2020 (JASPERS Working Paper on CBA in RDI Sector)

http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=342

Na każdym etapie realizacji zamówienia wyłoniony wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z przedstawicielami Zamawiającego oraz inicjatywy JASPER i uwzględniania zgłaszanych uwag.

Usługa będzie świadczona w siedzibie wykonawcy lub w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego w jego siedzibie, bez zapewnienia dostępu do sprzętu biurowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej jest przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w „Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1089/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2017 r. zwanym dalej „Podręcznikiem”,

Oferta winna zawierać wszelkie koszty wykonawcy, związane z realizacją wyżej opisanego  przedmiotu zamówienia.  Proponowane wynagrodzenie musi określać  kwotę brutto oraz netto przedstawioną w następujący sposób:

Wynagrodzenie za opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w wysokości ....................... zł brutto (słownie:.................................... zł brutto), netto: ............................ (słownie:.................................... zł netto),

Opracowana wersja robocza dokumentacji w wersji elektronicznej winna być przekazana Zamawiającemu najdalej do dnia 31 października 2017 r.

Ofertę na wykonanie opracowania  należy dostarczyć w wersji elektronicznej do siedziby Zamawiającego w terminie  do dnia 04 września 2017 r. do godz. 14:30 na adres e-mail: nowe.projekty@su.krakow.pl (w tytule proszę wpisać „Oferta na dokumentację NSSU”)  lub  faksem  na nr (12) 424 71 68.

Ocena i wybór oferty:

Oceny zgłoszonych ofert dokonuje komisja.

Ocena dokonywana jest w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia zapytania kryteria, ustalone dla niniejszego postępowania ofertowego, stanowiące załącznik  do ogłoszenia.

Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy.

Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu nastąpi na podstawie umowy. Płatność nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru, w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych); w przypadku podziału płatności na transze, zapis powyższy stosuje się dla każdej z transz odpowiednio.

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji o zakresie przedmiotu zapytania:

mgr inż. Jacek Michniak

Starszy Specjalista - Sekcja ds. Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów
tel.: (12) 424 70 78;  e-mail: jmichniak@su.krakow.pl lub nowe.projekty@su.krakow.pl 

Dokumenty związane:

 • Parametry techniczne [doc, 82 KB] Pobierz
 • Zapytanie ofertowe_nr 1 [docx, 140 KB] Pobierz
 • Kryteria oceny_ nr 1 zapytanie ofertowe [xlsx, 13 KB] Pobierz
 • Formularz zapytanie ofertowe_nr 2 [docx, 140 KB] Pobierz
 • Zapytanie ofertowe_nr 2 [docx, 140 KB] Pobierz

Aktualnie nie ma żadnych zapytań ofertowych